Index: Greek New Testament

 

Philippians 2

[1] [2] [3] [4]

2:1 ei tis oun paraklêsis en christô ei ti paramuthion agapês ei tis koinônia pneumatos ei ab=tis ts=tina splagchna kai oiktirmoi

2:2 plêrôsate mou tên charan ina to auto phronête tên autên agapên echontes sumpsuchoi to en phronountes

2:3 mêden a=kat tsb=kata eritheian a=mêde a=kata tsb=ê kenodoxian alla tê tapeinophrosunê allêlous êgoumenoi uperechontas eautôn

2:4 mê ta eautôn ekastos a=skopountes tsb=skopeite alla a=[kai] tsb=kai ta eterôn a=ekastoi tsb=ekastos

2:5 touto a=phroneite tsb=gar tsb=phroneisthô en umin o kai en christô iêsou

2:6 os en morphê theou uparchôn ouch arpagmon êgêsato to einai isa theô

2:7 a=alla tsb=all eauton ekenôsen morphên doulou labôn en omoiômati anthrôpôn genomenos tsb=2:8 kai schêmati euretheis ôs anthrôpos a=2:8 etapeinôsen eauton genomenos upêkoos mechri thanatou thanatou de staurou

2:8 []

2:9 dio kai o theos auton uperupsôsen kai echarisato autô a=to onoma to uper pan onoma

2:10 ina en tô onomati iêsou pan gonu kampsê epouraniôn kai epigeiôn kai katachthoniôn

2:11 kai pasa glôssa exomologêsêtai oti kurios iêsous christos eis doxan theou patros

2:12 ôste agapêtoi mou kathôs pantote upêkousate mê ôs en tê parousia mou monon alla nun pollô mallon en tê apousia mou meta phobou kai tromou tên eautôn sôtêrian katergazesthe

2:13 tsb=o theos gar estin o energôn en umin kai to thelein kai to energein uper tês eudokias

2:14 panta poieite chôris goggusmôn kai dialogismôn

2:15 ina genêsthe amemptoi kai akeraioi tekna theou a=amôma a=meson tsb=amômêta tsb=en tsb=mesô geneas skolias kai diestrammenês en ois phainesthe ôs phôstêres en kosmô

2:16 logon zôês epechontes eis kauchêma emoi eis êmeran christou oti ouk eis kenon edramon oude eis kenon ekopiasa

2:17 a=alla tsb=all ei kai spendomai epi tê thusia kai leitourgia tês pisteôs umôn chairô kai sugchairô pasin umin

2:18 to a=de tsb=d auto kai umeis chairete kai sugchairete moi

2:19 elpizô de en kuriô iêsou timotheon tacheôs pempsai umin ina kagô eupsuchô gnous ta peri umôn

2:20 oudena gar echô isopsuchon ostis gnêsiôs ta peri umôn merimnêsei

2:21 oi pantes gar ta eautôn zêtousin ou ta ts=tou tsb=christou iêsou a=christou

2:22 tên de dokimên autou ginôskete oti ôs patri teknon sun emoi edouleusen eis to euaggelion

2:23 touton men oun elpizô pempsai ôs an a=aphidô tsb=apidô ta peri eme exautês

2:24 pepoitha de en kuriô oti kai autos tacheôs eleusomai

2:25 anagkaion de êgêsamên epaphroditon ton adelphon kai sunergon kai sustratiôtên mou umôn de apostolon kai leitourgon tês chreias mou pempsai pros umas

2:26 epeidê epipothôn ên pantas umas kai adêmonôn dioti êkousate oti êsthenêsen

2:27 kai gar êsthenêsen paraplêsion thanatô ab=alla ts=all o theos tsb=auton êleêsen a=auton ouk auton de monon alla kai eme ina mê lupên epi ab=lupên ts=lupê schô

2:28 spoudaioterôs oun epempsa auton ina idontes auton palin charête kagô alupoteros ô

2:29 prosdechesthe oun auton en kuriô meta pasês charas kai tous toioutous entimous echete

2:30 oti dia to ergon tsb=tou christou mechri thanatou êggisen a=paraboleusamenos tsb=parabouleusamenos tê psuchê ina anaplêrôsê to umôn usterêma tês pros me leitourgias

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase