Index: Greek New Testament

 

1 Timothy 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

1:1 paulos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou kat epitagên theou sôtêros êmôn kai tsb=kuriou tsb=iêsou christou a=iêsou tês elpidos êmôn

1:2 timotheô gnêsiô teknô en pistei charis eleos eirênê apo theou patros tsb=êmôn kai abt=christou iêsou s=christou tou kuriou êmôn

1:3 kathôs parekalesa se prosmeinai en ephesô poreuomenos eis makedonian ina paraggeilês tisin mê eterodidaskalein

1:4 mêde prosechein muthois kai genealogiais aperantois aitines a=ekzêtêseis tsb=zêtêseis parechousin mallon ê s=oikodomian abt=oikonomian theou tên en pistei

1:5 to de telos tês paraggelias estin agapê ek katharas kardias kai suneidêseôs agathês kai pisteôs anupokritou

1:6 ôn tines astochêsantes exetrapêsan eis mataiologian

1:7 thelontes einai nomodidaskaloi mê noountes mête a legousin mête peri tinôn diabebaiountai

1:8 oidamen de oti kalos o nomos ean tis autô nomimôs chrêtai

1:9 eidôs touto oti dikaiô nomos ou keitai anomois de kai anupotaktois a=asebesi tsb=asebesin kai amartôlois anosiois kai bebêlois ab=patrolôais ts=patralôais kai ab=mêtrolôais ts=mêtralôais androphonois

1:10 pornois arsenokoitais andrapodistais pseustais epiorkois kai ei ti eteron tê ugiainousê didaskalia antikeitai

1:11 kata to euaggelion tês doxês tou makariou theou o episteuthên egô

1:12 tsb=kai charin echô tô endunamôsanti me christô iêsou tô kuriô êmôn oti piston me êgêsato themenos eis diakonian

1:13 a=to tsb=ton proteron onta blasphêmon kai diôktên kai ubristên ab=alla ts=all êleêthên oti agnoôn epoiêsa en apistia

1:14 uperepleonasen de ê charis tou kuriou êmôn meta pisteôs kai agapês tês en christô iêsou

1:15 pistos o logos kai pasês apodochês axios oti christos iêsous êlthen eis ton kosmon amartôlous sôsai ôn prôtos eimi egô

1:16 alla dia touto êleêthên ina en emoi prôtô endeixêtai tsb=iêsous christos a=iêsous tên a=apasan tsb=pasan makrothumian pros upotupôsin tôn mellontôn pisteuein ep autô eis zôên aiônion

1:17 tô de basilei tôn aiônôn aphthartô aoratô monô tsb=sophô theô timê kai doxa eis tous aiônas tôn aiônôn amên

1:18 tautên tên paraggelian paratithemai soi teknon timothee kata tas proagousas epi se prophêteias ina strateuê en autais tên kalên strateian

1:19 echôn pistin kai agathên suneidêsin ên tines apôsamenoi peri tên pistin enauagêsan

1:20 ôn estin umenaios kai alexandros ous paredôka tô satana ina paideuthôsin mê blasphêmein

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase