Main Index: Hebrew Transliteration

 

Lamentations 4

[1] [2] [3] [4] [5]

4:1 `ykh yvjm zhb ysn` hktm h+vb tstpknh `bny-qds br`s kl-xv&vt.

4:2 bny &yvn hyqrym hm$l`ym bpz `ykh nxsbv lnbly-xrs mjsh ydy yv&r.

4:3 gm-tnyn xl&v sd hynyqv gvryhn bt-jmy l`kzr ky jnym bmdbr.

4:4 dbq lsvn yvnq `l-xkv b&m` jvllym s`lv lxm prs `yn lhm.

4:5 h`klym lmjdnym nsmv bxv&vt h`mnym jly tvlj xbqv `sptvt.

4:6 vygdl jvn bt-jmy mx+`t $dm hhpvkh kmv-rgj vl`-xlv bh ydym.

4:7 zkv nzyryh mslg &xv mxlb `dmv j&m mpnynym $pyr gzrtm.

4:8 xsk msxvr t`rm l` nkrv bxv&vt &pd jvrm jl-j&mm ybs hyh kj&.

4:9 +vbym hyv xlly-xrb mxlly rjb shm yzvbv mdqrym mtnvbt sdy.

4:10 ydy nsym rxmnyvt bslv yldyhn hyv lbrvt lmv bsbr bt-jmy.

4:11 klh yhvh `t-xmtv spk xrvn `pv vy&t-`s b&yvn vt`kl y$vdtyh.

4:12 l` h`mynv mlky-`r& vkl ysby tbl ky yb` &r v`vyb bsjry yrvslm.

4:13 mx+`t nby`yh jvnvt khnyh hspkym bqrbh dm &dyqym.

4:14 njv jvrym bxv&vt ng`lv bdm bl` yvklv ygjv blbsyhm.

4:15 $vrv +m` qr`v lmv $vrv $vrv `l-tgjv ky n&v gm-njv `mrv bgvym l` yv$ypv lgvr.

4:16 pny yhvh xlqm l` yv$yp lhby+m pny khnym l` ns`v zqnym l` xnnv.

4:17 jvdynh tklynh jynynv `l-jzrtnv hbl b&pytnv &pynv `l-gvy l` yvsj.

4:18 &dv &jdynv mlkt brxbtynv qrb q&ynv ml`v ymynv ky-b` q&ynv.

4:19 qlym hyv rdpynv mnsry smym jl-hhrym dlqnv bmdbr `rbv lnv.

4:20 rvx `pynv msyx yhvh nlkd bsxytvtm `sr `mrnv b&lv nxyh bgvym.

4:21 sysy vsmxy bt-`dvm yvsbty b`r& jv& gm-jlyk tjbr-kv$ tskry vttjry.

4:22 tm-jvnk bt-&yvn l` yv$yp lhglvtk pqd jvnk bt-`dvm glh jl- x+`tyk.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase