Index: Greek New Testament

 

Colossians 2

[1] [2] [3] [4]

2:1 thelô gar umas eidenai êlikon agôna echô a=uper tsb=peri umôn kai tôn en laodikeia kai osoi ouch a=eorakan tsb=eôrakasin to prosôpon mou en sarki

2:2 ina paraklêthôsin ai kardiai autôn a=sumbibasthentes tsb=sumbibasthentôn en agapê kai eis a=pan tsb=panta a=ploutos tsb=plouton tês plêrophorias tês suneseôs eis epignôsin tou mustêriou tou theou tsb=kai tsb=patros tsb=kai tsb=tou christou

2:3 en ô eisin pantes oi thêsauroi tês sophias kai tsb=tês gnôseôs apokruphoi

2:4 touto tsb=de legô ina a=mêdeis tsb=mê tsb=tis umas paralogizêtai en pithanologia

2:5 ei gar kai tê sarki apeimi alla tô pneumati sun umin eimi chairôn kai blepôn umôn tên taxin kai to stereôma tês eis christon pisteôs umôn

2:6 ôs oun parelabete ton christon iêsoun ton kurion en autô peripateite

2:7 errizômenoi kai epoikodomoumenoi en autô kai bebaioumenoi tsb=en tê pistei kathôs edidachthête perisseuontes en tsb=autê tsb=en eucharistia

2:8 blepete mê tis umas estai o sulagôgôn dia tês philosophias kai kenês apatês kata tên paradosin tôn anthrôpôn kata ta stoicheia tou kosmou kai ou kata christon

2:9 oti en autô katoikei pan to plêrôma tês theotêtos sômatikôs

2:10 kai este en autô peplêrômenoi os estin ê kephalê pasês archês kai exousias

2:11 en ô kai perietmêthête peritomê acheiropoiêtô en tê apekdusei tou sômatos tsb=tôn tsb=amartiôn tês sarkos en tê peritomê tou christou

2:12 suntaphentes autô en tô a=baptismô tsb=baptismati en ô kai sunêgerthête dia tês pisteôs tês energeias tou theou tou egeirantos auton ek tsb=tôn nekrôn

2:13 kai umas nekrous ontas a=[en] tsb=en tois paraptômasin kai tê akrobustia tês sarkos umôn abs=sunezôopoiêsen t=sunezôpoiêsen ab=umas sun autô charisamenos s=umin abt=êmin panta ta paraptômata

2:14 exaleipsas to kath êmôn cheirographon tois dogmasin o ên upenantion êmin kai auto êrken ek tou mesou prosêlôsas auto tô staurô

2:15 apekdusamenos tas archas kai tas exousias edeigmatisen en parrêsia thriambeusas autous en autô

2:16 mê oun tis umas krinetô en brôsei a=kai tsb=ê en posei ê en merei eortês ê a=neomênias tsb=noumênias ê sabbatôn

2:17 a estin skia tôn mellontôn to de sôma ats=tou christou

2:18 mêdeis umas katabrabeuetô thelôn en tapeinophrosunê kai thrêskeia tôn aggelôn a tsb=mê eôraken embateuôn eikê phusioumenos upo tou noos tês sarkos autou

2:19 kai ou kratôn tên kephalên ex ou pan to sôma dia tôn aphôn kai sundesmôn epichorêgoumenon kai sumbibazomenon auxei tên auxêsin tou theou

2:20 ei ts=oun apethanete sun ts=tô christô apo tôn stoicheiôn tou kosmou ti ôs zôntes en kosmô dogmatizesthe

2:21 mê apsê mêde geusê mêde thigês

2:22 a estin panta eis phthoran tê apochrêsei kata ta entalmata kai didaskalias tôn anthrôpôn

2:23 atina estin logon men echonta sophias en a=ethelothrêskia tsb=ethelothrêskeia kai tapeinophrosunê a=[kai] tsb=kai apheidia sômatos ouk en timê tini pros plêsmonên tês sarkos

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase