Main Index: Hebrew Transliteration

 

Joshua 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

9:1 vyhy ksmj kl-hmlkym `sr bjbr hyrdn bhr vbsplh vbkl xvp hym hgdvl `l-mvl hlbnvn hxty vh`mry hknjny hprzy hxvy vhybv$y.

9:2 vytqb&v yxdv lhlxm jm-yhvsj vjm-ysr`l ph `xd.

9:3 vysby gbjvn smjv `t `sr jsh yhvsj lyryxv vljy.

9:4 vyjsv gm-hmh bjrmh vylkv vy&+yrv vyqxv sqym blym lxmvryhm vn`dvt yyn blym vmbqjym vm&rrym.

9:5 vnjlvt blvt vm+l`vt brglyhm vslmvt blvt jlyhm vkl lxm &ydm ybs hyh nqdym.

9:6 vylkv `l-yhvsj `l-hmxnh hglgl vy`mrv `lyv v`l-`ys ysr`l m`r& rxvqh b`nv vjth krtv-lnv bryt.

9:7 vy`mrv `ys-ysr`l `l-hxvy `vly bqrby `th yvsb v`yk `krvt-lk bryt.

9:8 vy`mrv `l-yhvsj jbdyk `nxnv vy`mr `lhm yhvsj my `tm vm`yn tb`v.

9:9 vy`mrv `lyv m`r& rxvqh m`d b`v jbdyk lsm yhvh `lhyk ky-smjnv smjv v`t kl-`sr jsh bm&rym.

9:10 v`t kl-`sr jsh lsny mlky h`mry `sr bjbr hyrdn l$yxvn mlk xsbvn vljvg mlk-hbsn `sr bjstrvt.

9:11 vy`mrv `lynv zqynynv vkl-ysby `r&nv l`mr qxv bydkm &ydh ldrk vlkv lqr`tm v`mrtm `lyhm jbdykm `nxnv vjth krtv-lnv bryt.

9:12 zh lxmnv xm h&+ydnv `tv mbtynv byvm &`tnv llkt `lykm vjth hnh ybs vhyh nqdym.

9:13 v`lh n`dvt hyyn `sr ml`nv xdsym vhnh htbqjv v`lh slmvtynv vnjlynv blv mrb hdrk m`d.

9:14 vyqxv h`nsym m&ydm v`t-py yhvh l` s`lv.

9:15 vyjs lhm yhvsj slvm vykrt lhm bryt lxyvtm vysbjv lhm nsy`y hjdh.

9:16 vyhy mq&h slst ymym `xry `sr-krtv lhm bryt vysmjv ky-qrbym hm `lyv vbqrbv hm ysbym.

9:17 vy$jv bny-ysr`l vyb`v `l-jryhm byvm hslysy vjryhm gbjvn vhkpyrh vb`rvt vqryt yjrym.

9:18 vl` hkvm bny ysr`l ky-nsbjv lhm nsy`y hjdh byhvh `lhy ysr`l vylnv kl-hjdh jl-hnsy`ym.

9:19 vy`mrv kl-hnsy`ym `l-kl-hjdh `nxnv nsbjnv lhm byhvh `lhy ysr`l vjth l` nvkl lngj bhm.

9:20 z`t njsh lhm vhxyh `vtm vl`-yhyh jlynv q&p jl-hsbvjh `sr- nsbjnv lhm.

9:21 vy`mrv `lyhm hnsy`ym yxyv vyhyv x+by j&ym vs`by-mym lkl-hjdh k`sr dbrv lhm hnsy`ym.

9:22 vyqr` lhm yhvsj vydbr `lyhm l`mr lmh rmytm `tnv l`mr rxvqym `nxnv mkm m`d v`tm bqrbnv ysbym.

9:23 vjth `rvrym `tm vl`-ykrt mkm jbd vx+by j&ym vs`by-mym lbyt `lhy.

9:24 vyjnv `t-yhvsj vy`mrv ky hgd hgd ljbdyk `t `sr &vh yhvh `lhyk `t-msh jbdv ltt lkm `t-kl-h`r& vlhsmyd `t-kl-ysby h`r& mpnykm vnyr` m`d lnpstynv mpnykm vnjsh `t-hdbr hzh.

9:25 vjth hnnv bydk k+vb vkysr bjynyk ljsvt lnv jsh.

9:26 vyjs lhm kn vy&l `vtm myd bny-ysr`l vl` hrgvm.

9:27 vytnm yhvsj byvm hhv` x+by j&ym vs`by mym ljdh vlmzbx yhvh jd-hyvm hzh `l-hmqvm `sr ybxr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase