Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

1:1 syr hsyrym `sr lslmh.

1:2 ysqny mnsyqvt pyhv ky-+vbym ddyk myyn.

1:3 lryx smnyk +vbym smn tvrq smk jl-kn jlmvt `hbvk.

1:4 mskny `xryk nrv&h hby`ny hmlk xdryv ngylh vnsmxh bk nzkyrh ddyk myyn mysrym `hbvk.

1:5 sxvrh `ny vn`vh bnvt yrvslm k`hly qdr kyryjvt slmh.

1:6 `l-tr`vny s`ny sxrxrt sszptny hsms bny `my nxrv-by smny n+rh `t-hkrmym krmy sly l` n+rty.

1:7 hgydh ly s`hbh npsy `ykh trjh `ykh trby& b&hrym slmh `hyh kj+yh jl jdry xbryk.

1:8 `m-l` tdjy lk hyph bnsym &`y-lk bjqby h&`n vrjy `t-gdytyk jl msknvt hrjym.

1:9 l$$ty brkby prjh dmytyk rjyty.

1:10 n`vv lxyyk btrym &v`rk bxrvzym.

1:11 tvry zhb njsh-lk jm nqdvt hk$p.

1:12 jd-shmlk bm$bv nrdy ntn ryxv.

1:13 &rvr hmr dvdy ly byn sdy ylyn.

1:14 `skl hkpr dvdy ly bkrmy jyn gdy.

1:15 hnk yph rjyty hnk yph jynyk yvnym.

1:16 hnk yph dvdy `p njym `p-jrsnv rjnnh.

1:17 qrvt btynv `rzym rxy+nv brvtym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase