Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

2:1 `ny xb< hsrvn svsnt hjmqym.

2:2 ksvsnh byn hxvxym kn rjyty byn hbnvt.

2:3 ktpvx bj&y hyjr kn dvdy byn hbnym b&lv xmdty vysbty vpryv mtvq lxky.

2:4 hby`ny `l-byt hyyn vdglv jly `hbh.

2:5 $mkvny b`sysvt rpdvny btpvxym ky-xvlt `hbh `ny.

2:6 sm`lv txt lr`sy vymynv txbqny.

2:7 hsbjty `tkm bnvt yrvslm b&b`vt `v b`ylvt hsdh `m-tjyrv v`m- tjvrrv `t-h`hbh jd stxp&.

2:8 qvl dvdy hnh-zh b` mdlg jl-hhrym mqp& jl-hgbjvt.

2:9 dvmh dvdy l&by `v ljpr h`ylym hnh-zh jvmd `xr ktlnv msgyx mn- hxlnvt m&y& mn-hxrkym.

2:10 jnh dvdy v`mr ly qvmy lk rjyty ypty vlky-lk.

2:11 ky-hnh h$tv jbr hgsm xlp hlk lv.

2:12 hn&nym nr`v b`r& jt hzmyr hgyj vqvl htvr nsmj b`r&nv.

2:13 ht`nh xn+h pgyh vhgpnym $mdr ntnv ryx qvmy lky rjyty ypty vlky-lk.

2:14 yvnty bxgvy h$lj b$tr hmdrgh hr`yny `t-mr`yk hsmyjyny `t- qvlk ky-qvlk jrb vmr`yk n`vh.

2:15 `xzv-lnv svjlym svjlym q+nym mxblym krmym vkrmynv $mdr.

2:16 dvdy ly v`ny lv hrjh bsvsnym.

2:17 jd sypvx hyvm vn$v h&llym $b dmh-lk dvdy l&by `v ljpr h`ylym jl-hry btr.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase