Main Index: Hebrew Transliteration

 

Song of Solomon 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

4:1 hnk yph rjyty hnk yph jynyk yvnym mbjd l&mtk sjrk kjdr hjzym sglsv mhr gljd.

4:2 snyk kjdr hq&vbvt sjlv mn-hrx&h sklm mt`ymvt vsklh `yn bhm.

4:3 kxv+ hsny spttyk vmdbryk n`vh kplx hrmvn rqtk mbjd l&mtk.

4:4 kmgdl dvyd &v`rk bnvy ltlpyvt `lp hmgn tlvy jlyv kl sl+y hgbvrym.

4:5 sny sdyk ksny jprym t`vmy &byh hrvjym bsvsnym.

4:6 jd sypvx hyvm vn$v h&llym `lk ly `l-hr hmvr v`l-gbjt hlbvnh.

4:7 klk yph rjyty vmvm `yn bk.

4:8 `ty mlbnvn klh `ty mlbnvn tbv`y tsvry mr`s `mnh mr`s snyr vxrmvn mmjnvt `ryvt mhrry nmrym.

4:9 lbbtny `xty klh lbbtyny b`xd mjynyk b`xd jnq m&vrnyk.

4:10 mh-ypv ddyk `xty klh mh-+bv ddyk myyn vryx smnyk mkl-bsmym.

4:11 npt t+pnh sptvtyk klh dbs vxlb txt lsvnk vryx slmtyk kryx lbnvn.

4:12 gn njvl `xty klh gl njvl mjyn xtvm.

4:13 slxyk prd$ rmvnym jm pry mgdym kprym jm-nrdym.

4:14 nrd vkrkm qnh vqnmvn jm kl-j&y lbvnh mr v`hlvt jm kl-r`sy bsmym.

4:15 mjyn gnym b`r mym xyym vnzlym mn-lbnvn.

4:16 jvry &pvn vbv`y tymn hpyxy gny yzlv bsmyv yb` dvdy lgnv vy`kl pry mgdyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase