Main Index: Hebrew Transliteration

 

Amos 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

4:1 smjv hdbr hzh prvt hbsn `sr bhr smrvn hjsqvt dlym hr&&vt `byvnym h`mrt l`dnyhm hby`h vnsth.

4:2 nsbj `dny yhvh bqdsv ky hnh ymym b`ym jlykm vns` `tkm b&nvt v`xrytkn b$yrvt dvgh.

4:3 vpr&ym t&`nh `sh ngdh vhslktnh hhrmvnh n`m-yhvh.

4:4 b`v byt-`l vpsjv hglgl hrbv lpsj vhby`v lbqr zbxykm lslst ymym mjsrtykm.

4:5 vq+r mxm& tvdh vqr`v ndbvt hsmyjv ky kn `hbtm bny ysr`l n`m `dny yhvh.

4:6 vgm-`ny ntty lkm nqyvn snym bkl-jrykm vx$r lxm bkl mqvmtykm vl`-sbtm jdy n`m-yhvh.

4:7 vgm `nky mnjty mkm `t-hgsm bjvd slsh xdsym lq&yr vhm+rty jl- jyr `xt vjl-jyr `xt l` `m+yr xlqh `xt tm+r vxlqh `sr-l`-tm+yr jlyh tybs.

4:8 vnjv stym sls jrym `l-jyr `xt lstvt mym vl` ysbjv vl`-sbtm jdy n`m-yhvh.

4:9 hkyty `tkm bsdpvn vbyrqvn hrbvt gnvtykm vkrmykm vt`nykm vzytykm y`kl hgzm vl`-sbtm jdy n`m-yhvh.

4:10 slxty bkm dbr bdrk m&rym hrgty bxrb bxvrykm jm sby $v$ykm v`jlh b`s mxnykm vb`pkm vl`-sbtm jdy n`m-yhvh.

4:11 hpkty bkm kmhpkt `lhym `t-$dm v`t-jmrh vthyv k`vd m&l msrph vl`-sbtm jdy n`m-yhvh.

4:12 lkn kh `jsh-lk ysr`l jqb ky-z`t `jsh-lk hkvn lqr`t-`lhyk ysr`l.

4:13 ky hnh yv&r hrym vbr` rvx vmgyd l`dm mh-sxv jsh sxr jyph vdrk jl-bmty `r& yhvh `lhy-&b`vt smv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase