Index: Greek New Testament

 

Romans 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

3:1 ti oun to perisson tou ioudaiou ê tis ê ôpheleia tês peritomês

3:2 polu kata panta tropon prôton men a=[gar] tsb=gar oti episteuthêsan ta logia tou theou

3:3 ti gar ei êpistêsan tines mê ê apistia autôn tên pistin tou theou katargêsei

3:4 mê genoito ginesthô de o theos alêthês pas de anthrôpos pseustês kathôs gegraptai opôs an dikaiôthês en tois logois sou kai a=nikêseis tsb=nikêsês en tô krinesthai se

3:5 ei de ê adikia êmôn theou dikaiosunên sunistêsin ti eroumen mê adikos o theos o epipherôn tên orgên kata anthrôpon legô

3:6 mê genoito epei pôs krinei o theos ton kosmon

3:7 ei a=de tsb=gar ê alêtheia tou theou en tô emô pseusmati eperisseusen eis tên doxan autou ti eti kagô ôs amartôlos krinomai

3:8 kai mê kathôs blasphêmoumetha kai kathôs phasin tines êmas legein oti poiêsômen ta kaka ina elthê ta agatha ôn to krima endikon estin

3:9 ti oun proechometha ou pantôs proêtiasametha gar ioudaious te kai ellênas pantas uph amartian einai

3:10 kathôs gegraptai b=[oti] ats=oti ouk estin dikaios oude eis

3:11 ouk estin o suniôn ouk estin o ekzêtôn ton theon

3:12 pantes exeklinan ama a=êchreôthêsan tsb=êchreiôthêsan ouk estin a=o poiôn chrêstotêta a=[ouk tsb=ouk a=estin] tsb=estin eôs enos

3:13 taphos aneôgmenos o larugx autôn tais glôssais autôn edoliousan ios aspidôn upo ta cheilê autôn

3:14 ôn to stoma aras kai pikrias gemei

3:15 oxeis oi podes autôn ekcheai aima

3:16 suntrimma kai talaipôria en tais odois autôn

3:17 kai odon eirênês ouk egnôsan

3:18 ouk estin phobos theou apenanti tôn ophthalmôn autôn

3:19 oidamen de oti osa o nomos legei tois en tô nomô lalei ina pan stoma phragê kai upodikos genêtai pas o kosmos tô theô

3:20 dioti ex ergôn nomou ou dikaiôthêsetai pasa sarx enôpion autou dia gar nomou epignôsis amartias

3:21 nuni de chôris nomou dikaiosunê theou pephanerôtai marturoumenê upo tou nomou kai tôn prophêtôn

3:22 dikaiosunê de theou dia pisteôs iêsou christou eis pantas tsb=kai tsb=epi tsb=pantas tous pisteuontas ou gar estin diastolê

3:23 pantes gar êmarton kai usterountai tês doxês tou theou

3:24 dikaioumenoi dôrean tê autou chariti dia tês apolutrôseôs tês en christô iêsou

3:25 on proetheto o theos ilastêrion dia a=[tês] tsb=tês pisteôs en tô autou aimati eis endeixin tês dikaiosunês autou dia tên paresin tôn progegonotôn amartêmatôn

3:26 en tê anochê tou theou pros a=tên endeixin tês dikaiosunês autou en tô nun kairô eis to einai auton dikaion kai dikaiounta ton ek pisteôs iêsou

3:27 pou oun ê kauchêsis exekleisthê dia poiou nomou tôn ergôn ouchi alla dia nomou pisteôs

3:28 logizometha a=gar tsb=oun tsb=pistei dikaiousthai a=pistei anthrôpon chôris ergôn nomou

3:29 ê ioudaiôn o theos monon ouchi tsb=de kai ethnôn nai kai ethnôn

3:30 a=eiper tsb=epeiper eis o theos os dikaiôsei peritomên ek pisteôs kai akrobustian dia tês pisteôs

3:31 nomon oun katargoumen dia tês pisteôs mê genoito alla nomon a=istanomen tsb=istômen

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase