Index: Greek New Testament

 

Romans 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

11:1 legŰ oun mÍ apŰsato o theos ton laon autou mÍ genoito kai gar egŰ israÍlitÍs eimi ek spermatos abraam phulÍs beniamin

11:2 ouk apŰsato o theos ton laon autou on proegnŰ Í ouk oidate en Ília ti legei Í graphÍ Űs entugchanei tŰ theŰ kata tou israÍl tsb=legŰn

11:3 kurie tous prophÍtas sou apekteinan tsb=kai ta thusiastÍria sou kateskapsan kagŰ upeleiphthÍn monos kai zÍtousin tÍn psuchÍn mou

11:4 alla ti legei autŰ o chrÍmatismos katelipon emautŰ eptakischilious andras oitines ouk ekampsan gonu tÍ baal

11:5 outŰs oun kai en tŰ nun kairŰ leimma kat eklogÍn charitos gegonen

11:6 ei de chariti ouketi ex ergŰn epei Í charis ouketi ginetai charis tsb=ei tsb=de tsb=ex tsb=ergŰn tsb=ouketi tsb=estin tsb=charis tsb=epei tsb=to tsb=ergon tsb=ouketi tsb=estin tsb=ergon

11:7 ti oun o epizÍtei israÍl ab=touto ts=toutou ouk epetuchen Í de eklogÍ epetuchen oi de loipoi epŰrŰthÍsan

11:8 kathŰs gegraptai edŰken autois o theos pneuma katanuxeŰs ophthalmous tou mÍ blepein kai Űta tou mÍ akouein eŰs tÍs sÍmeron Ímeras

11:9 kai ab=dauid ts=dabid legei genÍthÍtŰ Í trapeza autŰn eis pagida kai eis thÍran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

11:10 skotisthÍtŰsan oi ophthalmoi autŰn tou mÍ blepein kai ton nŰton autŰn a=dia a=pantos tsb=diapantos sugkampson

11:11 legŰ oun mÍ eptaisan ina pesŰsin mÍ genoito alla tŰ autŰn paraptŰmati Í sŰtÍria tois ethnesin eis to parazÍlŰsai autous

11:12 ei de to paraptŰma autŰn ploutos kosmou kai to ÍttÍma autŰn ploutos ethnŰn posŰ mallon to plÍrŰma autŰn

11:13 umin a=de tsb=gar legŰ tois ethnesin eph oson men a=oun eimi egŰ ethnŰn apostolos tÍn diakonian mou doxazŰ

11:14 ei pŰs parazÍlŰsŰ mou tÍn sarka kai sŰsŰ tinas ex autŰn

11:15 ei gar Í apobolÍ autŰn katallagÍ kosmou tis Í a=proslÍmpsis tsb=proslÍpsis ei mÍ zŰÍ ek nekrŰn

11:16 ei de Í aparchÍ agia kai to phurama kai ei Í riza agia kai oi kladoi

11:17 ei de tines tŰn kladŰn exeklasthÍsan su de agrielaios Űn enekentristhÍs en autois kai sugkoinŰnos tÍs rizÍs tsb=kai tÍs piotÍtos tÍs elaias egenou

11:18 mÍ katakauchŰ tŰn kladŰn ei de katakauchasai ou su tÍn rizan bastazeis a=alla tsb=all Í riza se

11:19 ereis oun exeklasthÍsan ts=oi kladoi ina egŰ egkentristhŰ

11:20 kalŰs tÍ apistia exeklasthÍsan su de tÍ pistei estÍkas mÍ a=upsÍla a=phronei tsb=upsÍlophronei alla phobou

11:21 ei gar o theos tŰn kata phusin kladŰn ouk epheisato a=[mÍ a=pŰs] tsb=mÍpŰs oude sou ab=pheisetai ts=pheisÍtai

11:22 ide oun chrÍstotÍta kai apotomian theou epi men tous pesontas a=apotomia tsb=apotomian epi de se a=chrÍstotÍs a=theou tsb=chrÍstotÍta ean a=epimenÍs tsb=epimeinÍs tÍ chrÍstotÍti epei kai su ekkopÍsÍ

11:23 a=kakeinoi tsb=kai tsb=ekeinoi de ean mÍ a=epimenŰsin tsb=epimeinŰsin tÍ apistia egkentristhÍsontai dunatos gar ats=estin o theos b=estin palin egkentrisai autous

11:24 ei gar su ek tÍs kata phusin exekopÍs agrielaiou kai para phusin enekentristhÍs eis kallielaion posŰ mallon outoi oi kata phusin egkentristhÍsontai tÍ idia elaia

11:25 ou gar thelŰ umas agnoein adelphoi to mustÍrion touto ina mÍ Íte a=[par] tsb=par eautois phronimoi oti pŰrŰsis apo merous tŰ israÍl gegonen a=achri tsb=achris ou to plÍrŰma tŰn ethnŰn eiselthÍ

11:26 kai outŰs pas israÍl sŰthÍsetai kathŰs gegraptai Íxei ek siŰn o ruomenos tsb=kai apostrepsei asebeias apo iakŰb

11:27 kai autÍ autois Í par emou diathÍkÍ otan aphelŰmai tas amartias autŰn

11:28 kata men to euaggelion echthroi di umas kata de tÍn eklogÍn agapÍtoi dia tous pateras

11:29 ametamelÍta gar ta charismata kai Í klÍsis tou theou

11:30 Űsper gar tsb=kai umeis pote ÍpeithÍsate tŰ theŰ nun de ÍleÍthÍte tÍ toutŰn apeitheia

11:31 outŰs kai outoi nun ÍpeithÍsan tŰ umeterŰ eleei ina kai autoi a=[nun] eleÍthŰsin

11:32 sunekleisen gar o theos tous pantas eis apeitheian ina tous pantas eleÍsÍ

11:33 Ű bathos ploutou kai sophias kai gnŰseŰs theou Űs a=anexeraunÍta tsb=anexereunÍta ta krimata autou kai anexichniastoi ai odoi autou

11:34 tis gar egnŰ noun kuriou Í tis sumboulos autou egeneto

11:35 Í tis proedŰken autŰ kai antapodothÍsetai autŰ

11:36 oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autŰ Í doxa eis tous aiŰnas amÍn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase