Index: Greek New Testament

 

Romans 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

15:1 opheilomen de êmeis oi dunatoi ta asthenêmata tôn adunatôn bastazein kai mê eautois areskein

15:2 ekastos ts=gar êmôn tô plêsion aresketô eis to agathon pros oikodomên

15:3 kai gar o christos ouch eautô êresen alla kathôs gegraptai oi oneidismoi tôn oneidizontôn se a=epepesan tsb=epepeson ep eme

15:4 osa gar proegraphê eis tên êmeteran didaskalian a=egraphê tsb=proegraphê ina dia tês upomonês kai ab=dia tês paraklêseôs tôn graphôn tên elpida echômen

15:5 o de theos tês upomonês kai tês paraklêseôs dôê umin to auto phronein en allêlois kata christon iêsoun

15:6 ina omothumadon en eni stomati doxazête ton theon kai patera tou kuriou êmôn iêsou christou

15:7 dio proslambanesthe allêlous kathôs kai o christos proselabeto ab=umas ts=êmas eis doxan a=tou theou

15:8 legô a=gar tsb=de ts=iêsoun christon b=iêsoun diakonon gegenêsthai peritomês uper alêtheias theou eis to bebaiôsai tas epaggelias tôn paterôn

15:9 ta de ethnê uper eleous doxasai ton theon kathôs gegraptai dia touto exomologêsomai soi en ethnesin kai tô onomati sou psalô

15:10 kai palin legei euphranthête ethnê meta tou laou autou

15:11 kai palin aineite tsb=ton tsb=kurion panta ta ethnê a=ton a=kurion kai a=epainesatôsan tsb=epainesate auton pantes oi laoi

15:12 kai palin êsaias legei estai ê riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnôn ep autô ethnê elpiousin

15:13 o de theos tês elpidos plêrôsai umas pasês charas kai eirênês en tô pisteuein eis to perisseuein umas en tê elpidi en dunamei pneumatos agiou

15:14 pepeismai de adelphoi mou kai autos egô peri umôn oti kai autoi mestoi este agathôsunês peplêrômenoi pasês a=[tês] gnôseôs dunamenoi kai b=allous ats=allêlous nouthetein

15:15 tolmêroteron de egrapsa umin tsb=adelphoi apo merous ôs epanamimnêskôn umas dia tên charin tên dotheisan moi upo tou theou

15:16 eis to einai me leitourgon tsb=iêsou christou a=iêsou eis ta ethnê ierourgounta to euaggelion tou theou ina genêtai ê prosphora tôn ethnôn euprosdektos êgiasmenê en pneumati agiô

15:17 echô oun a=[tên] kauchêsin en christô iêsou ta pros ab=ton theon

15:18 ou gar tolmêsô tsb=lalein ti a=lalein ôn ou kateirgasato christos di emou eis upakoên ethnôn logô kai ergô

15:19 en dunamei sêmeiôn kai teratôn en dunamei pneumatos a=[theou] tsb=theou ôste me apo ierousalêm kai kuklô mechri tou illurikou peplêrôkenai to euaggelion tou christou

15:20 outôs de philotimoumenon euaggelizesthai ouch opou ônomasthê christos ina mê ep allotrion themelion oikodomô

15:21 alla kathôs gegraptai ois ouk anêggelê peri autou opsontai kai oi ouk akêkoasin sunêsousin

15:22 dio kai enekoptomên ta polla tou elthein pros umas

15:23 nuni de mêketi topon echôn en tois a=klimasi tsb=klimasin toutois epipothian de echôn tou elthein pros umas apo pollôn etôn

15:24 ôs a=an tsb=ean poreuômai eis tên spanian tsb=eleusomai tsb=pros tsb=umas elpizô gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph umôn propemphthênai ekei ean umôn prôton apo merous emplêsthô

15:25 nuni de poreuomai eis ierousalêm diakonôn tois agiois

15:26 eudokêsan gar makedonia kai achaia koinônian tina poiêsasthai eis tous ptôchous tôn agiôn tôn en ierousalêm

15:27 eudokêsan gar kai opheiletai tsb=autôn eisin a=autôn ei gar tois pneumatikois autôn ekoinônêsan ta ethnê opheilousin kai en tois sarkikois leitourgêsai autois

15:28 touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umôn eis tsb=tên spanian

15:29 oida de oti erchomenos pros umas en plêrômati eulogias tsb=tou tsb=euaggeliou tsb=tou christou eleusomai

15:30 parakalô de umas a=[adelphoi] tsb=adelphoi dia tou kuriou êmôn iêsou christou kai dia tês agapês tou pneumatos sunagônisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon

15:31 ina rusthô apo tôn apeithountôn en tê ioudaia kai tsb=ina ê diakonia mou ê eis ierousalêm euprosdektos tsb=genêtai tois agiois a=genêtai

15:32 ina en chara a=elthôn tsb=elthô pros umas dia thelêmatos theou tsb=kai sunanapausômai umin

15:33 o de theos tês eirênês meta pantôn umôn amên

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase