Index: Greek New Testament

 

Revelation 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

4:1 meta tauta eidon kai idou thura b=ane˘gmenŕ ats=ŕne˘gmenŕ en t˘ ouran˘ kai ŕ ph˘nŕ ŕ pr˘tŕ ŕn ŕkousa ˘s salpiggos lalousŕs met emou a=leg˘n tsb=legousa anaba ˘de kai deix˘ soi a dei genesthai meta tauta

4:2 tsb=kai euthe˘s egenomŕn en pneumati kai idou thronos ekeito en t˘ ouran˘ kai epi ab=ton ts=tou ab=thronon ts=thronou kathŕmenos

4:3 ats=kai ats=o ats=kathŕmenos ts=ŕn omoios orasei lith˘ iaspidi kai ab=sardi˘ ts=sardin˘ kai iris kuklothen tou thronou b=omoi˘s s=omoia at=omoios orasei smaragdin˘

4:4 kai kuklothen tou thronou a=thronous tsb=thronoi b=kd ats=eikosi ts=kai ats=tessares kai epi tous thronous ts=eidon tsb=tous b=kd ats=eikosi ts=kai ats=tessaras presbuterous kathŕmenous peribeblŕmenous en imatiois leukois kai ts=eschon epi tas kephalas au

4:5 kai ek tou thronou ekporeuontai astrapai kai ts=brontai ts=kai ph˘nai ab=kai ab=brontai kai epta lampades puros kaiomenai en˘pion tou thronou a=a b=autou tsb=ai eisin ats=ta epta pneumata tou theou

4:6 kai en˘pion tou thronou ab=˘s thalassa ualinŕ omoia krustall˘ kai en mes˘ tou thronou kai kukl˘ tou thronou tessara z˘a gemonta ophthalm˘n emprosthen kai opisthen

4:7 kai to z˘on to pr˘ton omoion leonti kai to deuteron z˘on omoion mosch˘ kai to triton z˘on a=ech˘n tsb=echon to pros˘pon ˘s a=anthr˘pou tsb=anthr˘pos kai to tetarton b=[z˘on] ats=z˘on omoion aet˘ ab=petomen˘ ts=pet˘men˘

4:8 kai a=ta b=[ta] tessara z˘a en kath ab=en ts=eauto b=echon ts=eichon a=aut˘n a=ech˘n ana pterugas ex kuklothen kai es˘then ab=gemousin ts=gemonta ophthalm˘n kai anapausin ouk echousin ŕmeras kai nuktos ab=legontes ts=legonta agios agios agios kurios o the

4:9 kai otan b=d˘si ats=d˘sousin ta z˘a doxan kai timŕn kai eucharistian t˘ kathŕmen˘ epi a=t˘ tsb=tou a=thron˘ tsb=thronou t˘ z˘nti eis tous ai˘nas t˘n ai˘n˘n

4:10 pesountai oi b=kd ats=eikosi ts=kai ats=tessares presbuteroi en˘pion tou kathŕmenou epi tou thronou kai a=proskunŕsousin b=proskunŕsousi ts=proskunousin t˘ z˘nti eis tous ai˘nas t˘n ai˘n˘n kai a=balousin b=balousi ts=ballousin tous stephanous aut˘n en˘pio

4:11 axios ei ab=o ab=kurios ab=kai ab=o ab=theos ab=ŕm˘n b=o b=agios ts=kurie labein tŕn doxan kai tŕn timŕn kai tŕn dunamin oti su ektisas b=[ta] ats=ta panta kai dia to thelŕma sou a=ŕsan b=eisi ts=eisin kai ektisthŕsan

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase