Index: Greek New Testament

 

Revelation 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

19:1 b=[kai] ts=kai meta tauta êkousa ab=ôs phônên ab=megalên ochlou pollou ts=megalên en tô ouranô ab=legontôn ts=legontos allêlouia ê sôtêria kai ê b=dunamis ats=doxa kai ê ts=timê ts=kai ts=ê ats=dunamis ts=kuriô ts=tô ts=theô b=doxa ab=tou ab=theou êmôn

19:2 oti alêthinai kai dikaiai ai kriseis autou oti b=ekrine ats=ekrinen tên pornên tên megalên êtis b=diephtheire ats=ephtheiren tên gên en tê porneia autês kai b=exedikêse ats=exedikêsen to aima tôn doulôn autou ek b=[tês] ts=tês cheiros autês

19:3 kai deuteron b=eirêken ats=eirêkan allêlouia kai o kapnos autês anabainei eis tous aiônas tôn aiônôn

19:4 kai b=epeson ats=epesan oi presbuteroi oi eikosi ts=kai tessares kai ta tessara zôa kai prosekunêsan tô theô tô kathêmenô epi a=tô tsb=tou a=thronô tsb=thronou legontes amên allêlouia

19:5 kai phônê ab=apo ts=ek tou thronou b=exêlthe ats=exêlthen legousa aineite a=tô tsb=ton a=theô tsb=theon êmôn pantes oi douloi autou a=[kai] tsb=kai oi phoboumenoi auton ts=kai oi mikroi kai oi megaloi

19:6 kai êkousa ôs phônên ochlou pollou kai ôs phônên udatôn pollôn kai ôs phônên brontôn ischurôn a=legontôn b=legontes ts=legontas allêlouia oti b=ebasileuse ats=ebasileusen kurios o theos a=[êmôn] b=êmôn o pantokratôr

19:7 chairômen kai a=agalliômen tsb=agalliômetha kai a=dôsômen tsb=dômen tên doxan autô oti êlthen o gamos tou arniou kai ê gunê autou êtoimasen eautên

19:8 kai edothê autê ina peribalêtai bussinon ts=katharon ts=kai lampron b=kai ab=katharon to gar bussinon ta dikaiômata ts=estin tôn agiôn a=estin b=esti

19:9 kai legei moi grapson makarioi oi eis to deipnon tou gamou tou arniou keklêmenoi kai legei moi outoi oi logoi alêthinoi ts=eisin tou theou a=eisin b=eisi

19:10 kai ab=epesa ts=epeson emprosthen tôn podôn autou proskunêsai autô kai legei moi ora mê sundoulos sou eimi kai tôn adelphôn sou tôn echontôn tên marturian ts=tou iêsou tô theô proskunêson ê gar marturia tsb=tou iêsou b=esti ats=estin to pneuma tês prophêt

19:11 kai eidon ton ouranon a=êneôgmenon tsb=aneôgmenon kai idou ippos leukos kai o kathêmenos ep auton a=[kaloumenos] tsb=kaloumenos pistos kai alêthinos kai en dikaiosunê krinei kai polemei

19:12 oi de ophthalmoi autou a=[ôs] ts=ôs phlox puros kai epi tên kephalên autou diadêmata polla echôn b=onomata b=gegrammena b=kai onoma gegrammenon o oudeis oiden ei mê autos

19:13 kai peribeblêmenos imation bebammenon aimati kai a=keklêtai tsb=kaleitai to onoma autou o logos tou theou

19:14 kai ta strateumata ab=[ta] s=ta en tô ouranô êkolouthei autô b=epi ats=eph ippois leukois endedumenoi bussinon leukon ts=kai katharon

19:15 kai ek tou stomatos autou ekporeuetai romphaia b=distomos oxeia ina en autê ab=pataxê ts=patassê ta ethnê kai autos poimanei autous en rabdô sidêra kai autos patei tên lênon tou oinou tou thumou ts=kai tês orgês tou theou tou pantokratoros

19:16 kai echei epi to imation kai epi ton mêron autou t=to onoma gegrammenon basileus basileôn kai kurios kuriôn

19:17 kai eidon b=[ena] ats=ena aggelon estôta en tô êliô kai ats=ekraxen a=[en] b=ekraxe phônê megalê legôn b=pasi ats=pasin tois orneois tois ab=petomenois ts=petômenois en mesouranêmati deute ab=sunachthête ts=kai ts=sunagesthe eis to deipnon ab=to ab=mega t

19:18 ina phagête sarkas basileôn kai sarkas chiliarchôn kai sarkas ischurôn kai sarkas ippôn kai tôn kathêmenôn ep autôn kai sarkas pantôn eleutherôn abs=te kai doulôn kai mikrôn b=te kai megalôn

19:19 kai eidon to thêrion kai tous basileis tês gês kai ta strateumata autôn sunêgmena poiêsai a=ton polemon meta tou kathêmenou epi tou ippou kai meta tou strateumatos autou

19:20 kai epiasthê to thêrion kai b=o ts=meta ts=toutou ab=met ab=autou ats=o pseudoprophêtês o poiêsas ta sêmeia enôpion autou en ois b=eplanêse ats=eplanêsen tous labontas to charagma tou thêriou kai tous proskunountas tê eikoni autou zôntes eblêthêsan oi duo

19:21 kai oi loipoi apektanthêsan en tê romphaia tou kathêmenou epi tou ippou tê ab=exelthousê ts=ekporeuomenê ek tou stomatos autou kai panta ta ornea echortasthêsan ek tôn sarkôn autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase