Index: Greek New Testament

 

Revelation 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

7:1 tsb=kai meta ab=touto ts=tauta eidon tessaras aggelous estôtas epi tas tessaras gônias tês gês kratountas tous tessaras anemous tês gês ina mê pneê anemos epi tês gês mête epi tês thalassês mête epi b=ti ats=pan dendron

7:2 kai eidon allon aggelon abs=anabainonta t=anabanta apo anatolês êliou echonta sphragida theou zôntos kai b=ekraxe ats=ekraxen phônê megalê tois tessarsin aggelois ois edothê autois adikêsai tên gên kai tên thalassan

7:3 legôn mê adikêsête tên gên mête tên thalassan mête ta dendra a=achri tsb=achris tsb=ou abs=sphragisômen t=sphragizômen tous doulous tou theou êmôn epi tôn metôpôn autôn

7:4 kai êkousa ton arithmon tôn esphragismenôn ab=ekaton b=kai b=tessarakonta a=tesserakonta ab=tessares ts=rmd chiliades esphragismenoi ek pasês phulês uiôn israêl

7:5 ek phulês iouda ab=dôdeka ts=ib chiliades b=[esphragismenoi] ats=esphragismenoi ek phulês b=roubim ats=roubên tsb=ib a=dôdeka chiliades ts=esphragismenoi ek phulês gad a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi

7:6 ek phulês asêr a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês a=nephthalim tsb=nephthaleim a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês manassê a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi

7:7 ek phulês sumeôn a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês leui a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês a=issachar tsb=isachar a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi

7:8 ek phulês zaboulôn a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês iôsêph a=dôdeka tsb=ib chiliades ts=esphragismenoi ek phulês beniamin a=dôdeka tsb=ib chiliades esphragismenoi

7:9 meta tauta eidon kai idou ochlos polus on arithmêsai ats=auton oudeis ab=edunato ts=êdunato ek pantos ethnous kai phulôn kai laôn kai glôssôn b=estôtas ats=estôtes enôpion tou thronou kai enôpion tou arniou ab=peribeblêmenous ts=peribeblêmenoi stolas leuk

7:10 kai a=krazousin b=krazousi ts=krazontes phônê megalê legontes ê sôtêria tô abs=theô abs=êmôn abs=tô kathêmenô epi ab=tô ab=thronô ts=tou ts=thronou t=tou t=theou t=êmôn kai tô arniô

7:11 kai pantes oi aggeloi ab=eistêkeisan ts=estêkesan kuklô tou thronou kai tôn presbuterôn kai tôn tessarôn zôôn kai a=epesan tsb=epeson enôpion tou thronou b=[autou] epi ab=ta ab=prosôpa ts=prosôpon autôn kai prosekunêsan tô theô

7:12 legontes amên ê eulogia kai ê doxa kai ê sophia kai ê eucharistia kai ê timê kai ê dunamis kai ê ischus tô theô êmôn eis tous aiônas tôn aiônôn amên

7:13 kai apekrithê eis ek tôn presbuterôn legôn moi outoi oi peribeblêmenoi tas stolas tas leukas tines b=eisi ats=eisin kai pothen êlthon

7:14 kai b=eipon ats=eirêka autô kurie ab=mou su oidas kai b=eipe ats=eipen moi outoi eisin oi erchomenoi ek tês thlipseôs tês megalês kai eplunan tas stolas autôn kai eleukanan b=[autas] as=autas t=stolas t=autôn en tô aimati tou arniou

7:15 dia touto eisin enôpion tou thronou tou theou kai latreuousin autô êmeras kai nuktos en tô naô autou kai o kathêmenos epi b=tô ats=tou b=thronô ats=thronou skênôsei ep autous

7:16 ou peinasousin eti oude dipsêsousin eti b=oud b=ou ats=oude mê pesê ep autous o êlios oude pan kauma

7:17 oti to arnion to ab=ana ab=meson ts=anameson tou thronou poimanei autous kai odêgêsei autous epi ab=zôês ts=zôsas pêgas udatôn kai exaleipsei o theos pan dakruon ab=ek ts=apo tôn ophthalmôn autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase