Main Index: Hebrew Transliteration

 

Leviticus 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

25:1 vydbr yhvh `l-msh bhr $yny l`mr.

25:2 dbr `l-bny ysr`l v`mrt `lhm ky tb`v `l-h`r& `sr `ny ntn lkm vsbth h`r& sbt lyhvh.

25:3 ss snym tzrj sdk vss snym tzmr krmk v`$pt `t-tbv`th.

25:4 vbsnh hsbyjt sbt sbtvn yhyh l`r& sbt lyhvh sdk l` tzrj vkrmk l` tzmr.

25:5 `t $pyx q&yrk l` tq&vr v`t-jnby nzyrk l` tb&r snt sbtvn yhyh l`r&.

25:6 vhyth sbt h`r& lkm l`klh lk vljbdk vl`mtk vlskyrk vltvsbk hgrym jmk.

25:7 vlbhmtk vlxyh `sr b`r&k thyh kl-tbv`th l`kl.

25:8 v$prt lk sbj sbtt snym sbj snym sbj pjmym vhyv lk ymy sbj sbtt hsnym tsj v`rbjym snh.

25:9 vhjbrt svpr trvjh bxds hsbjy bjsvr lxds byvm hkprym tjbyrv svpr bkl-`r&km.

25:10 vqdstm `t snt hxmsym snh vqr`tm drvr b`r& lkl-ysbyh yvbl hv` thyh lkm vsbtm `ys `l-`xztv v`ys `l-mspxtv tsbv.

25:11 yvbl hv` snt hxmsym snh thyh lkm l` tzrjv vl` tq&rv `t- $pyxyh vl` tb&rv `t-nzryh.

25:12 ky yvbl hv` qds thyh lkm mn-hsdh t`klv `t-tbv`th.

25:13 bsnt hyvbl hz`t tsbv `ys `l-`xztv.

25:14 vky-tmkrv mmkr ljmytk `v qnh myd jmytk `l-tvnv `ys `t-`xyv.

25:15 bm$pr snym `xr hyvbl tqnh m`t jmytk bm$pr sny-tbv`t ymkr-lk.

25:16 lpy rb hsnym trbh mqntv vlpy mj+ hsnym tmjy+ mqntv ky m$pr tbv`t hv` mkr lk.

25:17 vl` tvnv `ys `t-jmytv vyr`t m`lhyk ky `ny yhvh `lhykm.

25:18 vjsytm `t-xqty v`t-msp+y tsmrv vjsytm `tm vysbtm jl-h`r& lb+x.

25:19 vntnh h`r& pryh v`kltm lsbj vysbtm lb+x jlyh.

25:20 vky t`mrv mh-n`kl bsnh hsbyjt hn l` nzrj vl` n`$p `t- tbv`tnv.

25:21 v&vyty `t-brkty lkm bsnh hssyt vjst `t-htbv`h lsls hsnym.

25:22 vzrjtm `t hsnh hsmynt v`kltm mn-htbv`h ysn jd hsnh htsyjt jd- bv` tbv`th t`klv ysn.

25:23 vh`r& l` tmkr l&mtt ky-ly h`r& ky-grym vtvsbym `tm jmdy.

25:24 vbkl `r& `xztkm g`lh ttnv l`r&.

25:25 ky-ymvk `xyk vmkr m`xztv vb` g`lv hqrb `lyv vg`l `t mmkr `xyv.

25:26 v`ys ky l` yhyh-lv g`l vhsygh ydv vm&` kdy g`ltv.

25:27 vxsb `t-sny mmkrv vhsyb `t-hjdp l`ys `sr mkr-lv vsb l`xztv.

25:28 v`m l`-m&`h ydv dy hsyb lv vhyh mmkrv byd hqnh `tv jd snt hyvbl vy&` bybl vsb l`xztv.

25:29 v`ys ky-ymkr byt-mvsb jyr xvmh vhyth g`ltv jd-tm snt mmkrv ymym thyh g`ltv.

25:30 v`m l`-yg`l jd-ml`t lv snh tmymh vqm hbyt `sr-bjyr `sr-l` xmh l&mytt lqnh `tv ldrtyv l` y&` bybl.

25:31 vbty hx&rym `sr `yn-lhm xmh $byb jl-sdh h`r& yxsb g`lh thyh- lv vbybl y&`.

25:32 vjry hlvym bty jry `xztm g`lt jvlm thyh llvym.

25:33 v`sr yg`l mn-hlvym vy&` mmkr-byt vjyr `xztv bybl ky bty jry hlvym hv` `xztm btvk bny ysr`l.

25:34 vsdh mgrs jryhm l` ymkr ky-`xzt jvlm hv` lhm.

25:35 vky-ymvk `xyk vm+h ydv jmk vhxzqt bv gr vtvsb vxy jmk.

25:36 `l-tqx m`tv nsk vtrbyt vyr`t m`lhyk vxy `xyk jmk.

25:37 `t-k$pk l`-ttn lv bnsk vbmrbyt l`-ttn `klk.

25:38 `ny yhvh `lhykm `sr-hv&`ty `tkm m`r& m&rym ltt lkm `t-`r& knjn lhyvt lkm l`lhym.

25:39 vky-ymvk `xyk jmk vnmkr-lk l`-tjbd bv jbdt jbd.

25:40 kskyr ktvsb yhyh jmk jd-snt hybl yjbd jmk.

25:41 vy&` mjmk hv` vbnyv jmv vsb `l-mspxtv v`l-`xzt `btyv ysvb.

25:42 ky-jbdy hm `sr-hv&`ty `tm m`r& m&rym l` ymkrv mmkrt jbd.

25:43 l`-trdh bv bprk vyr`t m`lhyk.

25:44 vjbdk v`mtk `sr yhyv-lk m`t hgvym `sr $bybtykm mhm tqnv jbd v`mh.

25:45 vgm mbny htvsbym hgrym jmkm mhm tqnv vmmspxtm `sr jmkm `sr hvlydv b`r&km vhyv lkm l`xzh.

25:46 vhtnxltm `tm lbnykm `xrykm lrst `xzh ljlm bhm tjbdv vb`xykm bny-ysr`l `ys b`xyv l`-trdh bv bprk.

25:47 vky tsyg yd gr vtvsb jmk vmk `xyk jmv vnmkr lgr tvsb jmk `v ljqr mspxt gr.

25:48 `xry nmkr g`lh thyh-lv `xd m`xyv yg`lnv.

25:49 `v-ddv `v bn-ddv yg`lnv `v-ms`r bsrv mmspxtv yg`lnv `v-hsygh ydv vng`l.

25:50 vxsb jm-qnhv msnt hmkrv lv jd snt hybl vhyh k$p mmkrv bm$pr snym kymy skyr yhyh jmv.

25:51 `m-jvd rbvt bsnym lpyhn ysyb g`ltv mk$p mqntv.

25:52 v`m-mj+ ns`r bsnym jd-snt hybl vxsb-lv kpy snyv ysyb `t- g`ltv.

25:53 kskyr snh bsnh yhyh jmv l`-yrdnv bprk ljynyk.

25:54 v`m-l` yg`l b`lh vy&` bsnt hybl hv` vbnyv jmv.

25:55 ky-ly bny-ysr`l jbdym jbdy hm `sr-hv&`ty `vtm m`r& m&rym `ny yhvh `lhykm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase