Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

1:1 paulos klêtos apostolos tsb=iêsou christou a=iêsou dia thelêmatos theou kai sôsthenês o adelphos

1:2 tê ekklêsia tou theou tê ousê en korinthô êgiasmenois en christô iêsou klêtois agiois sun pasin tois epikaloumenois to onoma tou kuriou êmôn iêsou christou en panti topô autôn tsb=te kai êmôn

1:3 charis umin kai eirênê apo theou patros êmôn kai kuriou iêsou christou

1:4 eucharistô tô theô mou pantote peri umôn epi tê chariti tou theou tê dotheisê umin en christô iêsou

1:5 oti en panti eploutisthête en autô en panti logô kai pasê gnôsei

1:6 kathôs to marturion tou christou ebebaiôthê en umin

1:7 ôste umas mê ustereisthai en mêdeni charismati apekdechomenous tên apokalupsin tou kuriou êmôn iêsou christou

1:8 os kai bebaiôsei umas eôs telous anegklêtous en tê êmera tou kuriou êmôn iêsou a=[christou] tsb=christou

1:9 pistos o theos di ou eklêthête eis koinônian tou uiou autou iêsou christou tou kuriou êmôn

1:10 parakalô de umas adelphoi dia tou onomatos tou kuriou êmôn iêsou christou ina to auto legête pantes kai mê ê en umin schismata ête de katêrtismenoi en tô autô noi kai en tê autê gnômê

1:11 edêlôthê gar moi peri umôn adelphoi mou upo tôn chloês oti erides en umin eisin

1:12 legô de touto oti ekastos umôn legei egô men eimi paulou egô de apollô egô de kêpha egô de christou

1:13 memeristai o christos mê paulos estaurôthê uper umôn ê eis to onoma paulou ebaptisthête

1:14 eucharistô a=[tô tsb=tô a=theô] tsb=theô oti oudena umôn ebaptisa ei mê krispon kai gaion

1:15 ina mê tis eipê oti eis to emon onoma a=ebaptisthête tsb=ebaptisa

1:16 ebaptisa de kai ton stephana oikon loipon ouk oida ei tina allon ebaptisa

1:17 ou gar apesteilen me christos baptizein a=alla tsb=all euaggelizesthai ouk en sophia logou ina mê kenôthê o stauros tou christou

1:18 o logos gar o tou staurou tois men apollumenois môria estin tois de sôzomenois êmin dunamis theou estin

1:19 gegraptai gar apolô tên sophian tôn sophôn kai tên sunesin tôn sunetôn athetêsô

1:20 pou sophos pou grammateus pou suzêtêtês tou aiônos toutou ouchi emôranen o theos tên sophian tou kosmou tsb=toutou

1:21 epeidê gar en tê sophia tou theou ouk egnô o kosmos dia tês sophias ton theon eudokêsen o theos dia tês môrias tou kêrugmatos sôsai tous pisteuontas

1:22 epeidê kai ioudaioi a=sêmeia tsb=sêmeion aitousin kai ellênes sophian zêtousin

1:23 êmeis de kêrussomen christon estaurômenon ioudaiois men skandalon a=ethnesin tsb=ellêsin de môrian

1:24 autois de tois klêtois ioudaiois te kai ellêsin christon theou dunamin kai theou sophian

1:25 oti to môron tou theou sophôteron tôn anthrôpôn estin kai to asthenes tou theou ischuroteron tôn anthrôpôn tsb=estin

1:26 blepete gar tên klêsin umôn adelphoi oti ou polloi sophoi kata sarka ou polloi dunatoi ou polloi eugeneis

1:27 alla ta môra tou kosmou exelexato o theos ina a=kataischunê tous sophous tsb=kataischunê kai ta asthenê tou kosmou exelexato o theos ina kataischunê ta ischura

1:28 kai ta agenê tou kosmou kai ta exouthenêmena exelexato o theos tsb=kai ta mê onta ina ta onta katargêsê

1:29 opôs mê kauchêsêtai pasa sarx enôpion ab=tou ab=theou ts=autou

1:30 ex autou de umeis este en christô iêsou os egenêthê tsb=êmin sophia a=êmin apo theou dikaiosunê te kai agiasmos kai apolutrôsis

1:31 ina kathôs gegraptai o kauchômenos en kuriô kauchasthô

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase