Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

10:1 ou thelô a=gar tsb=de umas agnoein adelphoi oti oi pateres êmôn pantes upo tên nephelên êsan kai pantes dia tês thalassês diêlthon

10:2 kai pantes eis ton ab=môusên ts=môsên a=ebaptisthêsan tsb=ebaptisanto en tê nephelê kai en tê thalassê

10:3 kai pantes to auto tsb=brôma pneumatikon a=brôma ephagon

10:4 kai pantes to auto tsb=poma pneumatikon epion a=poma epinon gar ek pneumatikês akolouthousês petras ê tsb=de petra a=de ên o christos

10:5 all ouk en tois pleiosin autôn eudokêsen o theos katestrôthêsan gar en tê erêmô

10:6 tauta de tupoi êmôn egenêthêsan eis to mê einai êmas epithumêtas kakôn kathôs kakeinoi epethumêsan

10:7 mêde eidôlolatrai ginesthe kathôs tines autôn ab=ôsper ts=ôs gegraptai ekathisen o laos phagein kai a=pein tsb=piein kai anestêsan paizein

10:8 mêde porneuômen kathôs tines autôn eporneusan kai epeson tsb=en mia êmera a=eikosi a=treis tsb=eikositreis chiliades

10:9 mêde ekpeirazômen ton christon kathôs tsb=kai tines autôn epeirasan kai upo tôn opheôn a=apôllunto tsb=apôlonto

10:10 mêde gogguzete a=kathaper tsb=kathôs tsb=kai tines autôn egoggusan kai apôlonto upo tou olothreutou

10:11 tauta de a=tupikôs a=sunebainen tsb=panta tsb=tupoi tsb=sunebainon ekeinois egraphê de pros nouthesian êmôn eis ous ta telê tôn aiônôn a=katêntêken tsb=katêntêsen

10:12 ôste o dokôn estanai blepetô mê pesê

10:13 peirasmos umas ouk eilêphen ei mê anthrôpinos pistos de o theos os ouk easei umas peirasthênai uper o dunasthe alla poiêsei sun tô peirasmô kai tên ekbasin tou dunasthai tsb=umas upenegkein

10:14 dioper agapêtoi mou pheugete apo tês a=eidôlolatrias tsb=eidôlolatreias

10:15 ôs phronimois legô krinate umeis o phêmi

10:16 to potêrion tês eulogias o eulogoumen ouchi koinônia a=estin tou aimatos tou christou tsb=estin ton arton on klômen ouchi koinônia tou sômatos tou christou estin

10:17 oti eis artos en sôma oi polloi esmen oi gar pantes ek tou enos artou metechomen

10:18 blepete ton israêl kata sarka a=ouch tsb=ouchi oi esthiontes tas thusias koinônoi tou thusiastêriou eisin

10:19 ti oun phêmi oti a=eidôlothuton tsb=eidôlon ti estin ê oti a=eidôlon tsb=eidôlothuton ti estin

10:20 all oti a a=thuousin tsb=thuei tsb=ta tsb=ethnê daimoniois tsb=thuei kai ou theô a=[thuousin] ou thelô de umas koinônous tôn daimoniôn ginesthai

10:21 ou dunasthe potêrion kuriou pinein kai potêrion daimoniôn ou dunasthe trapezês kuriou metechein kai trapezês daimoniôn

10:22 ê parazêloumen ton kurion mê ischuroteroi autou esmen

10:23 panta tsb=moi exestin all ou panta sumpherei panta tsb=moi exestin all ou panta oikodomei

10:24 mêdeis to eautou zêteitô alla to tou eterou tsb=ekastos

10:25 pan to en makellô pôloumenon esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin

10:26 tou tsb=gar kuriou a=gar ê gê kai to plêrôma autês

10:27 ei tsb=de tis kalei umas tôn apistôn kai thelete poreuesthai pan to paratithemenon umin esthiete mêden anakrinontes dia tên suneidêsin

10:28 ean de tis umin eipê touto a=ierothuton tsb=eidôlothuton estin mê esthiete di ekeinon ton mênusanta kai tên suneidêsin tsb=tou tsb=gar tsb=kuriou tsb=ê tsb=gê tsb=kai tsb=to tsb=plêrôma tsb=autês

10:29 suneidêsin de legô ouchi tên eautou alla tên tou eterou ina ti gar ê eleutheria mou krinetai upo allês suneidêseôs

10:30 ei ts=de egô chariti metechô ti blasphêmoumai uper ou egô eucharistô

10:31 eite oun esthiete eite pinete eite ti poieite panta eis doxan theou poieite

10:32 aproskopoi tsb=ginesthe kai ioudaiois a=ginesthe kai ellêsin kai tê ekklêsia tou theou

10:33 kathôs kagô panta pasin areskô mê zêtôn to emautou a=sumphoron tsb=sumpheron alla to tôn pollôn ina sôthôsin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase