Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

12:1 peri de tôn pneumatikôn adelphoi ou thelô umas agnoein

12:2 oidate oti ab=ote ethnê ête pros ta eidôla ta aphôna ôs an êgesthe apagomenoi

12:3 dio gnôrizô umin oti oudeis en pneumati theou lalôn legei anathema a=iêsous tsb=iêsoun kai oudeis dunatai eipein a=kurios tsb=kurion a=iêsous tsb=iêsoun ei mê en pneumati agiô

12:4 diaireseis de charismatôn eisin to de auto pneuma

12:5 kai diaireseis diakoniôn eisin kai o autos kurios

12:6 kai diaireseis energêmatôn eisin o de autos tsb=estin theos o energôn ta panta en pasin

12:7 ekastô de didotai ê phanerôsis tou pneumatos pros to sumpheron

12:8 ô men gar dia tou pneumatos didotai logos sophias allô de logos gnôseôs kata to auto pneuma

12:9 eterô tsb=de pistis en tô autô pneumati allô de charismata iamatôn en tô a=eni tsb=autô pneumati

12:10 allô de energêmata dunameôn allô a=[de] tsb=de prophêteia allô a=[de] tsb=de diakriseis pneumatôn eterô tsb=de genê glôssôn allô de ermêneia glôssôn

12:11 panta de tauta energei to en kai to auto pneuma diairoun idia ekastô kathôs bouletai

12:12 kathaper gar to sôma en estin kai melê tsb=echei polla a=echei panta de ta melê tou sômatos tsb=tou tsb=enos polla onta en estin sôma outôs kai o christos

12:13 kai gar en eni pneumati êmeis pantes eis en sôma ebaptisthêmen eite ioudaioi eite ellênes eite douloi eite eleutheroi kai pantes tsb=eis en pneuma epotisthêmen

12:14 kai gar to sôma ouk estin en melos alla polla

12:15 ean eipê o pous oti ouk eimi cheir ouk eimi ek tou sômatos ou para touto ouk estin ek tou sômatos

12:16 kai ean eipê to ous oti ouk eimi ophthalmos ouk eimi ek tou sômatos ou para touto ouk estin ek tou sômatos

12:17 ei olon to sôma ophthalmos pou ê akoê ei olon akoê pou ê osphrêsis

12:18 nuni de o theos etheto ta melê en ekaston autôn en tô sômati kathôs êthelêsen

12:19 ei de ên ta panta en melos pou to sôma

12:20 nun de polla men melê en de sôma

12:21 ou dunatai de ab=o ophthalmos eipein tê cheiri chreian sou ouk echô ê palin ê kephalê tois posin chreian umôn ouk echô

12:22 alla pollô mallon ta dokounta melê tou sômatos asthenestera uparchein anagkaia estin

12:23 kai a dokoumen atimotera einai tou sômatos toutois timên perissoteran peritithemen kai ta aschêmona êmôn euschêmosunên perissoteran echei

12:24 ta de euschêmona êmôn ou chreian echei a=alla tsb=all o theos sunekerasen to sôma tô a=usteroumenô tsb=usterounti perissoteran dous timên

12:25 ina mê ê b=schismata ats=schisma en tô sômati alla to auto uper allêlôn merimnôsin ta melê

12:26 kai eite paschei en melos sumpaschei panta ta melê eite doxazetai a=[en] tsb=en melos sugchairei panta ta melê

12:27 umeis de este sôma christou kai melê ek merous

12:28 kai ous men etheto o theos en tê ekklêsia prôton apostolous deuteron prophêtas triton didaskalous epeita dunameis a=epeita tsb=eita charismata iamatôn a=antilêmpseis tsb=antilêpseis kubernêseis genê glôssôn

12:29 mê pantes apostoloi mê pantes prophêtai mê pantes didaskaloi mê pantes dunameis

12:30 mê pantes charismata echousin iamatôn mê pantes glôssais lalousin mê pantes diermêneuousin

12:31 zêloute de ta charismata ta a=meizona tsb=kreittona kai eti kath uperbolên odon umin deiknumi

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase