Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

16:1 peri de tês a=logeias tsb=logias tês eis tous agious ôsper dietaxa tais ekklêsiais tês galatias outôs kai umeis poiêsate

16:2 kata mian a=sabbatou tsb=sabbatôn ekastos umôn par eautô tithetô thêsaurizôn o ti a=ean tsb=an euodôtai ina mê otan elthô tote a=logeiai tsb=logiai ginôntai

16:3 otan de paragenômai ous ean dokimasête di epistolôn toutous pempsô apenegkein tên charin umôn eis ierousalêm

16:4 ean de tsb=ê axion a=ê tou kame poreuesthai sun emoi poreusontai

16:5 eleusomai de pros umas otan makedonian dielthô makedonian gar dierchomai

16:6 pros umas de tuchon paramenô ê kai paracheimasô ina umeis me propempsête ou ean poreuômai

16:7 ou thelô gar umas arti en parodô idein elpizô a=gar tsb=de chronon tina epimeinai pros umas ean o kurios a=epitrepsê tsb=epitrepê

16:8 epimenô de en ephesô eôs tês pentêkostês

16:9 thura gar moi aneôgen megalê kai energês kai antikeimenoi polloi

16:10 ean de elthê timotheos blepete ina aphobôs genêtai pros umas to gar ergon kuriou ergazetai ôs a=kagô tsb=kai tsb=egô

16:11 mê tis oun auton exouthenêsê propempsate de auton en eirênê ina elthê pros me ekdechomai gar auton meta tôn adelphôn

16:12 peri de apollô tou adelphou polla parekalesa auton ina elthê pros umas meta tôn adelphôn kai pantôs ouk ên thelêma ina nun elthê eleusetai de otan eukairêsê

16:13 grêgoreite stêkete en tê pistei andrizesthe krataiousthe

16:14 panta umôn en agapê ginesthô

16:15 parakalô de umas adelphoi oidate tên oikian stephana oti estin aparchê tês achaias kai eis diakonian tois agiois etaxan eautous

16:16 ina kai umeis upotassêsthe tois toioutois kai panti tô sunergounti kai kopiônti

16:17 chairô de epi tê parousia stephana kai a=phortounatou tsb=phourtounatou kai achaikou oti to a=umeteron tsb=umôn usterêma outoi aneplêrôsan

16:18 anepausan gar to emon pneuma kai to umôn epiginôskete oun tous toioutous

16:19 aspazontai umas ai ekklêsiai tês asias a=aspazetai tsb=aspazontai umas en kuriô polla akulas kai a=priska tsb=priskilla sun tê kat oikon autôn ekklêsia

16:20 aspazontai umas oi adelphoi pantes aspasasthe allêlous en philêmati agiô

16:21 o aspasmos tê emê cheiri paulou

16:22 ei tis ou philei ton kurion tsb=iêsoun tsb=christon êtô anathema a=marana tsb=maran a=tha tsb=atha

16:23 ê charis tou kuriou iêsou tsb=christou meth umôn

16:24 ê agapê mou meta pantôn umôn en christô iêsou tsb=amên t=[pros t=korinthious t=prôtê t=egraphê t=apo t=philippôn t=dia t=stephana t=kai t=phourtounatou t=kai t=achaikou t=kai t=timotheou]

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase