Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

3:1 a=kag˘ tsb=kai tsb=eg˘ adelphoi ouk ŕdunŕthŕn ats=lalŕsai umin b=lalŕsai ˘s pneumatikois all ˘s a=sarkinois tsb=sarkikois ˘s nŕpiois en christ˘

3:2 gala umas epotisa tsb=kai ou br˘ma oup˘ gar ab=edunasthe ts=ŕdunasthe all a=oude tsb=oute eti nun dunasthe

3:3 eti gar sarkikoi este opou gar en umin zŕlos kai eris tsb=kai tsb=dichostasiai ouchi sarkikoi este kai kata anthr˘pon peripateite

3:4 otan gar legŕ tis eg˘ men eimi paulou eteros de eg˘ apoll˘ a=ouk tsb=ouchi a=anthr˘poi tsb=sarkikoi este

3:5 a=ti tsb=tis oun estin tsb=paulos tsb=tis tsb=de apoll˘s a=ti a=de a=estin a=paulos tsb=all tsb=ŕ diakonoi di ˘n episteusate kai ekast˘ ˘s o kurios ed˘ken

3:6 eg˘ ephuteusa apoll˘s epotisen a=alla tsb=all o theos ŕuxanen

3:7 ˘ste oute o phuteu˘n estin ti oute o potiz˘n all o auxan˘n theos

3:8 o phuteu˘n de kai o potiz˘n en eisin ekastos de ton idion misthon a=lŕmpsetai tsb=lŕpsetai kata ton idion kopon

3:9 theou gar esmen sunergoi theou ge˘rgion theou oikodomŕ este

3:10 kata tŕn charin tou theou tŕn dotheisan moi ˘s sophos architekt˘n themelion a=ethŕka tsb=tetheika allos de epoikodomei ekastos de blepet˘ p˘s epoikodomei

3:11 themelion gar allon oudeis dunatai theinai para ton keimenon os estin iŕsous ts=o christos

3:12 ei de tis epoikodomei epi ton themelion tsb=touton chruson arguron lithous timious xula chorton kalamŕn

3:13 ekastou to ergon phaneron genŕsetai ŕ gar ŕmera dŕl˘sei oti en puri apokaluptetai kai ekastou to ergon opoion estin to pur a=[auto] dokimasei

3:14 ei tinos to ergon menei o ab=epoikodomŕsen ts=ep˘kodomŕsen misthon a=lŕmpsetai tsb=lŕpsetai

3:15 ei tinos to ergon katakaŕsetai zŕmi˘thŕsetai autos de s˘thŕsetai out˘s de ˘s dia puros

3:16 ouk oidate oti naos theou este kai to pneuma tou theou oikei en umin

3:17 ei tis ton naon tou theou phtheirei phtherei touton o theos o gar naos tou theou agios estin oitines este umeis

3:18 mŕdeis eauton exapatat˘ ei tis dokei sophos einai en umin en t˘ ai˘ni tout˘ m˘ros genesth˘ ina genŕtai sophos

3:19 ŕ gar sophia tou kosmou toutou m˘ria para t˘ the˘ estin gegraptai gar o drassomenos tous sophous en tŕ panourgia aut˘n

3:20 kai palin kurios gin˘skei tous dialogismous t˘n soph˘n oti eisin mataioi

3:21 ˘ste mŕdeis kauchasth˘ en anthr˘pois panta gar um˘n estin

3:22 eite paulos eite apoll˘s eite kŕphas eite kosmos eite z˘ŕ eite thanatos eite enest˘ta eite mellonta panta um˘n tsb=estin

3:23 umeis de christou christos de theou

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase