Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

5:1 olôs akouetai en umin porneia kai toiautê porneia êtis oude en tois ethnesin tsb=onomazetai ôste gunaika tina tou patros echein

5:2 kai umeis pephusiômenoi este kai ouchi mallon epenthêsate ina a=arthê tsb=exarthê ek mesou umôn o to ergon touto a=praxas tsb=poiêsas

5:3 egô men gar tsb=ôs apôn tô sômati parôn de tô pneumati êdê kekrika ôs parôn ton outôs touto katergasamenon

5:4 en tô onomati tou kuriou a=[êmôn] tsb=êmôn iêsou tsb=christou sunachthentôn umôn kai tou emou pneumatos sun tê dunamei tou kuriou êmôn iêsou tsb=christou

5:5 paradounai ton toiouton tô satana eis olethron tês sarkos ina to pneuma sôthê en tê êmera tou kuriou tsb=iêsou

5:6 ou kalon to kauchêma umôn ouk oidate oti mikra zumê olon to phurama zumoi

5:7 ekkatharate ts=oun tên palaian zumên ina ête neon phurama kathôs este azumoi kai gar to pascha êmôn tsb=uper tsb=êmôn s=ethuthê abt=etuthê christos

5:8 ôste eortazômen mê en zumê palaia mêde en zumê kakias kai ponêrias all en azumois eilikrineias kai alêtheias

5:9 egrapsa umin en tê epistolê mê sunanamignusthai pornois

5:10 tsb=kai ou pantôs tois pornois tou kosmou toutou ê tois pleonektais a=kai tsb=ê arpaxin ê eidôlolatrais epei a=ôpheilete tsb=opheilete ara ek tou kosmou exelthein

5:11 ab=nun ts=nuni de egrapsa umin mê sunanamignusthai ean tis adelphos onomazomenos ê pornos ê pleonektês ê eidôlolatrês ê loidoros ê methusos ê arpax tô toioutô mêde sunesthiein

5:12 ti gar moi tsb=kai tous exô krinein ouchi tous esô umeis krinete

5:13 tous de exô o theos krinei a=exarate tsb=kai tsb=exareite ton ponêron ex umôn autôn

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase