Index: Greek New Testament

 

1 Corinthians 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

11:1 mimÍtai mou ginesthe kathŰs kagŰ christou

11:2 epainŰ de umas tsb=adelphoi oti panta mou memnÍsthe kai kathŰs paredŰka umin tas paradoseis katechete

11:3 thelŰ de umas eidenai oti pantos andros Í kephalÍ o christos estin kephalÍ de gunaikos o anÍr kephalÍ de a=tou christou o theos

11:4 pas anÍr proseuchomenos Í prophÍteuŰn kata kephalÍs echŰn kataischunei tÍn kephalÍn autou

11:5 pasa de gunÍ proseuchomenÍ Í prophÍteuousa akatakaluptŰ tÍ kephalÍ kataischunei tÍn kephalÍn a=autÍs tsb=eautÍs en gar estin kai to auto tÍ exurÍmenÍ

11:6 ei gar ou katakaluptetai gunÍ kai keirasthŰ ei de aischron gunaiki to keirasthai Í xurasthai katakaluptesthŰ

11:7 anÍr men gar ouk opheilei katakaluptesthai tÍn kephalÍn eikŰn kai doxa theou uparchŰn a=Í gunÍ de doxa andros estin

11:8 ou gar estin anÍr ek gunaikos alla gunÍ ex andros

11:9 kai gar ouk ektisthÍ anÍr dia tÍn gunaika alla gunÍ dia ton andra

11:10 dia touto opheilei Í gunÍ exousian echein epi tÍs kephalÍs dia tous aggelous

11:11 plÍn oute tsb=anÍr tsb=chŰris tsb=gunaikos tsb=oute gunÍ chŰris andros a=oute a=anÍr a=chŰris a=gunaikos en kuriŰ

11:12 Űsper gar Í gunÍ ek tou andros outŰs kai o anÍr dia tÍs gunaikos ta de panta ek tou theou

11:13 en umin autois krinate prepon estin gunaika akatakalupton tŰ theŰ proseuchesthai

11:14 tsb=Í oude tsb=autÍ Í phusis a=autÍ didaskei umas oti anÍr men ean koma atimia autŰ estin

11:15 gunÍ de ean koma doxa autÍ estin oti Í komÍ anti peribolaiou dedotai a=[autÍ] ts=autÍ

11:16 ei de tis dokei philoneikos einai Ímeis toiautÍn sunÍtheian ouk echomen oude ai ekklÍsiai tou theou

11:17 touto de paraggellŰn ouk epainŰ oti ouk eis to a=kreisson tsb=kreitton a=alla tsb=all eis to a=Ísson tsb=Ítton sunerchesthe

11:18 prŰton men gar sunerchomenŰn umŰn en ts=tÍ ekklÍsia akouŰ schismata en umin uparchein kai meros ti pisteuŰ

11:19 dei gar kai aireseis en umin einai ina a=[kai] oi dokimoi phaneroi genŰntai en umin

11:20 sunerchomenŰn oun umŰn epi to auto ouk estin kuriakon deipnon phagein

11:21 ekastos gar to idion deipnon prolambanei en tŰ phagein kai os men peina os de methuei

11:22 mÍ gar oikias ouk echete eis to esthiein kai pinein Í tÍs ekklÍsias tou theou kataphroneite kai kataischunete tous mÍ echontas ti tsb=umin eipŰ a=umin epainesŰ umas en toutŰ ouk epainŰ

11:23 egŰ gar parelabon apo tou kuriou o kai paredŰka umin oti o kurios iÍsous en tÍ nukti Í a=paredideto tsb=paredidoto elaben arton

11:24 kai eucharistÍsas eklasen kai eipen tsb=labete tsb=phagete touto mou estin to sŰma to uper umŰn tsb=klŰmenon touto poieite eis tÍn emÍn anamnÍsin

11:25 ŰsautŰs kai to potÍrion meta to deipnÍsai legŰn touto to potÍrion Í kainÍ diathÍkÍ estin en tŰ emŰ aimati touto poieite osakis a=ean tsb=an pinÍte eis tÍn emÍn anamnÍsin

11:26 osakis gar a=ean tsb=an esthiÍte ton arton touton kai to potÍrion tsb=touto pinÍte ton thanaton tou kuriou kataggellete a=achri tsb=achris ou tsb=an elthÍ

11:27 Űste os an esthiÍ ton arton tsb=touton Í pinÍ to potÍrion tou kuriou anaxiŰs b=tou b=kuriou enochos estai tou sŰmatos kai ab=tou aimatos tou kuriou

11:28 dokimazetŰ de anthrŰpos eauton kai outŰs ek tou artou esthietŰ kai ek tou potÍriou pinetŰ

11:29 o gar esthiŰn kai pinŰn tsb=anaxiŰs krima eautŰ esthiei kai pinei mÍ diakrinŰn to sŰma tsb=tou tsb=kuriou

11:30 dia touto en umin polloi astheneis kai arrŰstoi kai koimŰntai ikanoi

11:31 ei a=de tsb=gar eautous diekrinomen ouk an ekrinometha

11:32 krinomenoi de upo a=[tou] kuriou paideuometha ina mÍ sun tŰ kosmŰ katakrithŰmen

11:33 Űste adelphoi mou sunerchomenoi eis to phagein allÍlous ekdechesthe

11:34 ei tsb=de tis peina en oikŰ esthietŰ ina mÍ eis krima sunerchÍsthe ta de loipa Űs an elthŰ diataxomai

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase