Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

9:1 vylk `bymlk bn-yrbjl skmh `l-`xy `mv vydbr `lyhm v`l-kl-mspxt byt-`by `mv l`mr.

9:2 dbrv-n` b`zny kl-bjly skm mh-+vb lkm hmsl bkm sbjym `ys kl bny yrbjl `m-msl bkm `ys `xd vzkrtm ky-j&mkm vbsrkm `ny.

9:3 vydbrv `xy-`mv jlyv b`zny kl-bjly skm `t kl-hdbrym h`lh vy+ lbm `xry `bymlk ky `mrv `xynv hv`.

9:4 vytnv-lv sbjym k$p mbyt bjl bryt vyskr bhm `bymlk `nsym ryqym vpxzym vylkv `xryv.

9:5 vyb` byt-`byv jprth vyhrg `t-`xyv bny-yrbjl sbjym `ys jl-`bn `xt vyvtr yvtm bn-yrbjl hq+n ky nxb`.

9:6 vy`$pv kl-bjly skm vkl-byt mlv` vylkv vymlykv `t-`bymlk lmlk jm-`lvn m&b `sr bskm.

9:7 vygdv lyvtm vylk vyjmd br`s hr-grzym vys` qvlv vyqr` vy`mr lhm smjv `ly bjly skm vysmj `lykm `lhym.

9:8 hlvk hlkv hj&ym lmsx jlyhm mlk vy`mrv lzyt mlvkh jlynv.

9:9 vy`mr lhm hzyt hxdlty `t-dsny `sr-by ykbdv `lhym v`nsym vhlkty lnvj jl-hj&ym.

9:10 vy`mrv hj&ym lt`nh lky-`t mlky jlynv.

9:11 vt`mr lhm ht`nh hxdlty `t-mtqy v`t-tnvbty h+vbh vhlkty lnvj jl-hj&ym.

9:12 vy`mrv hj&ym lgpn lky-`t mlvky jlynv.

9:13 vt`mr lhm hgpn hxdlty `t-tyrvsy hmsmx `lhym v`nsym vhlkty lnvj jl-hj&ym.

9:14 vy`mrv kl-hj&ym `l-h`+d lk `th mlk-jlynv.

9:15 vy`mr h`+d `l-hj&ym `m b`mt `tm msxym `ty lmlk jlykm b`v x$v b&ly v`m-`yn t&` `s mn-h`+d vt`kl `t-`rzy hlbnvn.

9:16 vjth `m-b`mt vbtmym jsytm vtmlykv `t-`bymlk v`m-+vbh jsytm jm-yrbjl vjm-bytv v`m-kgmvl ydyv jsytm lv.

9:17 `sr-nlxm `by jlykm vyslk `t-npsv mngd vy&l `tkm myd mdyn.

9:18 v`tm qmtm jl-byt `by hyvm vthrgv `t-bnyv sbjym `ys jl-`bn `xt vtmlykv `t-`bymlk bn-`mtv jl-bjly skm ky `xykm hv`.

9:19 v`m-b`mt vbtmym jsytm jm-yrbjl vjm-bytv hyvm hzh smxv b`bymlk vysmx gm-hv` bkm.

9:20 v`m-`yn t&` `s m`bymlk vt`kl `t-bjly skm v`t-byt mlv` vt&` `s mbjly skm vmbyt mlv` vt`kl `t-`bymlk.

9:21 vyn$ yvtm vybrx vylk b`rh vysb sm mpny `bymlk `xyv.

9:22 vysr `bymlk jl-ysr`l sls snym.

9:23 vyslx `lhym rvx rjh byn `bymlk vbyn bjly skm vybgdv bjly-skm b`bymlk.

9:24 lbv` xm$ sbjym bny-yrbjl vdmm lsvm jl-`bymlk `xyhm `sr hrg `vtm vjl bjly skm `sr-xzqv `t-ydyv lhrg `t-`xyv.

9:25 vysymv lv bjly skm m`rbym jl r`sy hhrym vygzlv `t kl-`sr- yjbr jlyhm bdrk vygd l`bymlk.

9:26 vyb` gjl bn-jbd v`xyv vyjbrv bskm vyb+xv-bv bjly skm.

9:27 vy&`v hsdh vyb&rv `t-krmyhm vydrkv vyjsv hlvlym vyb`v byt `lhyhm vy`klv vystv vyqllv `t-`bymlk.

9:28 vy`mr gjl bn-jbd my-`bymlk vmy-skm ky njbdnv hl` bn-yrbjl vzbl pqydv jbdv `t-`nsy xmvr `by skm vmdvj njbdnv `nxnv.

9:29 vmy ytn `t-hjm hzh bydy v`$yrh `t-`bymlk vy`mr l`bymlk rbh &b`k v&`h.

9:30 vysmj zbl sr-hjyr `t-dbry gjl bn-jbd vyxr `pv.

9:31 vyslx ml`kym `l-`bymlk btrmh l`mr hnh gjl bn-jbd v`xyv b`ym skmh vhnm &rym `t-hjyr jlyk.

9:32 vjth qvm lylh `th vhjm `sr-`tk v`rb bsdh.

9:33 vhyh bbqr kzrx hsms tskym vps+t jl-hjyr vhnh-hv` vhjm `sr- `tv y&`ym `lyk vjsyt lv k`sr tm&` ydk.

9:34 vyqm `bymlk vkl-hjm `sr-jmv lylh vy`rbv jl-skm `rbjh r`sym.

9:35 vy&` gjl bn-jbd vyjmd ptx sjr hjyr vyqm `bymlk vhjm `sr-`tv mn-hm`rb.

9:36 vyr`-gjl `t-hjm vy`mr `l-zbl hnh-jm yvrd mr`sy hhrym vy`mr `lyv zbl `t &l hhrym `th r`h k`nsym.

9:37 vy$p jvd gjl ldbr vy`mr hnh-jm yvrdym mjm +bvr h`r& vr`s-`xd b` mdrk `lvn mjvnnym.

9:38 vy`mr `lyv zbl `yh `pv` pyk `sr t`mr my `bymlk ky njbdnv hl` zh hjm `sr m`$th bv &`-n` jth vhlxm bv.

9:39 vy&` gjl lpny bjly skm vylxm b`bymlk.

9:40 vyrdphv `bymlk vyn$ mpnyv vyplv xllym rbym jd-ptx hsjr.

9:41 vysb `bymlk b`rvmh vygrs zbl `t-gjl v`t-`xyv msbt bskm.

9:42 vyhy mmxrt vy&` hjm hsdh vygdv l`bymlk.

9:43 vyqx `t-hjm vyx&m lslsh r`sym vy`rb bsdh vyr` vhnh hjm y&` mn-hjyr vyqm jlyhm vykm.

9:44 v`bymlk vhr`sym `sr jmv ps+v vyjmdv ptx sjr hjyr vsny hr`sym ps+v jl-kl-`sr bsdh vykvm.

9:45 v`bymlk nlxm bjyr kl hyvm hhv` vylkd `t-hjyr v`t-hjm `sr-bh hrg vyt& `t-hjyr vyzrjh mlx.

9:46 vysmjv kl-bjly mgdl-skm vyb`v `l-&ryx byt `l bryt.

9:47 vygd l`bymlk ky htqb&v kl-bjly mgdl-skm.

9:48 vyjl `bymlk hr-&lmvn hv` vkl-hjm `sr-`tv vyqx `bymlk `t- hqrdmvt bydv vykrt svkt j&ym vys`h vysm jl-skmv vy`mr `l-hjm `sr-jmv mh r`ytm jsyty mhrv jsv kmvny.

9:49 vykrtv gm-kl-hjm `ys svkh vylkv `xry `bymlk vysymv jl-h&ryx vy&ytv jlyhm `t-h&ryx b`s vymtv gm kl-`nsy mgdl-skm k`lp `ys v`sh.

9:50 vylk `bymlk `l-tb& vyxn btb& vylkdh.

9:51 vmgdl-jz hyh btvk-hjyr vyn$v smh kl-h`nsym vhnsym vkl bjly hjyr vy$grv bjdm vyjlv jl-gg hmgdl.

9:52 vyb` `bymlk jd-hmgdl vylxm bv vygs jd-ptx hmgdl lsrpv b`s.

9:53 vtslk `sh `xt plx rkb jl-r`s `bymlk vtr& `t-glgltv.

9:54 vyqr` mhrh `l-hnjr ns` klyv vy`mr lv slp xrbk vmvttny pn- y`mrv ly `sh hrgthv vydqrhv njrv vymt.

9:55 vyr`v `ys-ysr`l ky mt `bymlk vylkv `ys lmqmv.

9:56 vysb `lhym `t rjt `bymlk `sr jsh l`byv lhrg `t-sbjym `xyv.

9:57 v`t kl-rjt `nsy skm hsyb `lhym br`sm vtb` `lyhm qllt yvtm bn- yrbjl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase