Main Index: Hebrew Transliteration

 

Judges 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

14:1 vyrd smsvn tmnth vyr` `sh btmnth mbnvt plstym.

14:2 vyjl vygd l`byv vl`mv vy`mr `sh r`yty btmnth mbnvt plstym vjth qxv-`vth ly l`sh.

14:3 vy`mr lv `byv v`mv h`yn bbnvt `xyk vbkl-jmy `sh ky-`th hvlk lqxt `sh mplstym hjrlym vy`mr smsvn `l-`byv `vth qx-ly ky-hy` ysrh bjyny.

14:4 v`byv v`mv l` ydjv ky myhvh hy` ky-t`nh hv`-mbqs mplstym vbjt hhy` plstym mslym bysr`l.

14:5 vyrd smsvn v`byv v`mv tmnth vyb`v jd-krmy tmnth vhnh kpyr `ryvt s`g lqr`tv.

14:6 vt&lx jlyv rvx yhvh vys$jhv ks$j hgdy vm`vmh `yn bydv vl` hgyd l`byv vl`mv `t `sr jsh.

14:7 vyrd vydbr l`sh vtysr bjyny smsvn.

14:8 vysb mymym lqxth vy$r lr`vt `t mplt h`ryh vhnh jdt dbvrym bgvyt h`ryh vdbs.

14:9 vyrdhv `l-kpyv vylk hlvk v`kl vylk `l-`byv v`l-`mv vytn lhm vy`klv vl`-hgyd lhm ky mgvyt h`ryh rdh hdbs.

14:10 vyrd `byhv `l-h`sh vyjs sm smsvn msth ky kn yjsv hbxvrym.

14:11 vyhy kr`vtm `vtv vyqxv slsym mrjym vyhyv `tv.

14:12 vy`mr lhm smsvn `xvdh-n` lkm xydh `m-hgd tgydv `vth ly sbjt ymy hmsth vm&`tm vntty lkm slsym $dynym vslsym xlpt bgdym.

14:13 v`m-l` tvklv lhgyd ly vnttm `tm ly slsym $dynym vslsym xlypvt bgdym vy`mrv lv xvdh xydtk vnsmjnh.

14:14 vy`mr lhm mh`kl y&` m`kl vmjz y&` mtvq vl` yklv lhgyd hxydh slst ymym.

14:15 vyhy byvm hsbyjy vy`mrv l`st-smsvn pty `t-`ysk vygd-lnv `t- hxydh pn-nsrp `vtk v`t-byt `byk b`s hlyrsnv qr`tm lnv hl`.

14:16 vtbk `st smsvn jlyv vt`mr rq-sn`tny vl` `hbtny hxydh xdt lbny jmy vly l` hgdth vy`mr lh hnh l`by vl`my l` hgdty vlk `gyd.

14:17 vtbk jlyv sbjt hymym `sr-hyh lhm hmsth vyhy byvm hsbyjy vygd- lh ky h&yqthv vtgd hxydh lbny jmh.

14:18 vy`mrv lv `nsy hjyr byvm hsbyjy b+rm yb` hxr$h mh-mtvq mdbs vmh jz m`ry vy`mr lhm lvl` xrstm bjglty l` m&`tm xydty.

14:19 vt&lx jlyv rvx yhvh vyrd `sqlvn vyk mhm slsym `ys vyqx `t- xly&vtm vytn hxlypvt lmgydy hxydh vyxr `pv vyjl byt `byhv.

14:20 vthy `st smsvn lmrjhv `sr rjh lv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase