Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

13:1 bn-snh s`vl bmlkv vsty snym mlk jl-ysr`l.

13:2 vybxr-lv s`vl slst `lpym mysr`l vyhyv jm-s`vl `lpym bmkms vbhr byt-`l v`lp hyv jm-yvntn bgbjt bnymyn vytr hjm slx `ys l`hlyv.

13:3 vyk yvntn `t n&yb plstym `sr bgbj vysmjv plstym vs`vl tqj bsvpr bkl-h`r& l`mr ysmjv hjbrym.

13:4 vkl-ysr`l smjv l`mr hkh s`vl `t-n&yb plstym vgm-nb`s ysr`l bplstym vy&jqv hjm `xry s`vl hglgl.

13:5 vplstym n`$pv lhlxm jm-ysr`l slsym `lp rkb vsst `lpym prsym vjm kxvl `sr jl-spt-hym lrb vyjlv vyxnv bmkms qdmt byt `vn.

13:6 v`ys ysr`l r`v ky &r-lv ky ngs hjm vytxb`v hjm bmjrvt vbxvxym vb$ljym vb&rxym vbbrvt.

13:7 vjbrym jbrv `t-hyrdn `r& gd vgljd vs`vl jvdnv bglgl vkl-hjm xrdv `xryv.

13:8 vyyxl sbjt ymym lmvjd `sr smv`l vl`-b` smv`l hglgl vyp& hjm mjlyv.

13:9 vy`mr s`vl hgsv `ly hjlh vhslmym vyjl hjlh.

13:10 vyhy kkltv lhjlvt hjlh vhnh smv`l b` vy&` s`vl lqr`tv lbrkv.

13:11 vy`mr smv`l mh jsyt vy`mr s`vl ky-r`yty ky-np& hjm mjly v`th l`-b`t lmvjd hymym vplstym n`$pym mkms.

13:12 v`mr jth yrdv plstym `ly hglgl vpny yhvh l` xlyty v`t`pq v`jlh hjlh.

13:13 vy`mr smv`l `l-s`vl n$klt l` smrt `t-m&vt yhvh `lhyk `sr &vk ky jth hkyn yhvh `t-mmlktk `l-ysr`l jd-jvlm.

13:14 vjth mmlktk l`-tqvm bqs yhvh lv `ys klbbv vy&vhv yhvh lngyd jl-jmv ky l` smrt `t `sr-&vk yhvh.

13:15 vyqm smv`l vyjl mn-hglgl gbjt bnymn vypqd s`vl `t-hjm hnm&`ym jmv kss m`vt `ys.

13:16 vs`vl vyvntn bnv vhjm hnm&` jmm ysbym bgbj bnymn vplstym xnv bmkms.

13:17 vy&` hmsxyt mmxnh plstym slsh r`sym hr`s `xd ypnh `l-drk jprh `l-`r& svjl.

13:18 vhr`s `xd ypnh drk byt xrvn vhr`s `xd ypnh drk hgbvl hnsqp jl-gy h&bjym hmdbrh.

13:19 vxrs l` ym&` bkl `r& ysr`l ky-`mr plstym pn yjsv hjbrym xrb `v xnyt.

13:20 vyrdv kl-ysr`l hplstym ll+vs `ys `t-mxrstv v`t-`tv v`t-qrdmv v`t mxrstv.

13:21 vhyth hp&yrh pym lmxrst vl`tym vlsls qlsvn vlhqrdmym vlh&yb hdrbn.

13:22 vhyh byvm mlxmt vl` nm&` xrb vxnyt byd kl-hjm `sr `t-s`vl v`t-yvntn vtm&` ls`vl vlyvntn bnv.

13:23 vy&` m&b plstym `l-mjbr mkms.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase