Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

22:1 vylk dvd msm vyml+ `l-mjrt jdlm vysmjv `xyv vkl-byt `byv vyrdv `lyv smh.

22:2 vytqb&v `lyv kl-`ys m&vq vkl-`ys `sr-lv ns` vkl-`ys mr-nps vyhy jlyhm lsr vyhyv jmv k`rbj m`vt `ys.

22:3 vylk dvd msm m&ph mv`b vy`mr `l-mlk mv`b y&`-n` `by v`my `tkm jd `sr `dj mh-yjsh-ly `lhym.

22:4 vynxm `t-pny mlk mv`b vysbv jmv kl-ymy hyvt-dvd bm&vdh.

22:5 vy`mr gd hnby` `l-dvd l` tsb bm&vdh lk vb`t-lk `r& yhvdh vylk dvd vyb` yjr xrt.

22:6 vysmj s`vl ky nvdj dvd v`nsym `sr `tv vs`vl yvsb bgbjh txt- h`sl brmh vxnytv bydv vkl-jbdyv n&bym jlyv.

22:7 vy`mr s`vl ljbdyv hn&bym jlyv smjv-n` bny ymyny gm-lklkm ytn bn-ysy sdvt vkrmym lklkm ysym sry `lpym vsry m`vt.

22:8 ky qsrtm klkm jly v`yn-glh `t-`zny bkrt-bny jm-bn-ysy v`yn- xlh mkm jly vglh `t-`zny ky hqym bny `t-jbdy jly l`rb kyvm hzh.

22:9 vyjn d`g h`dmy vhv` n&b jl-jbdy-s`vl vy`mr r`yty `t-bn-ysy b` nbh `l-`xymlk bn-`x+vb.

22:10 vys`l-lv byhvh v&ydh ntn lv v`t xrb glyt hplsty ntn lv.

22:11 vyslx hmlk lqr` `t-`xymlk bn-`xy+vb hkhn v`t kl-byt `byv hkhnym `sr bnb vyb`v klm `l-hmlk.

22:12 vy`mr s`vl smj-n` bn-`xy+vb vy`mr hnny `dny.

22:13 vy`mr `lv s`vl lmh qsrtm jly `th vbn-ysy bttk lv lxm vxrb vs`vl lv b`lhym lqvm `ly l`rb kyvm hzh.

22:14 vyjn `xymlk `t-hmlk vy`mr vmy bkl-jbdyk kdvd n`mn vxtn hmlk v$r `l-msmjtk vnkbd bbytk.

22:15 hyvm hxlty ls`vl-lv b`lhym xlylh ly `l-ysm hmlk bjbdv dbr bkl-byt `by ky l`-ydj jbdk bkl-z`t dbr q+n `v gdvl.

22:16 vy`mr hmlk mvt tmvt `xymlk `th vkl-byt `byk.

22:17 vy`mr hmlk lr&ym hn&bym jlyv $bv vhmytv khny yhvh ky gm-ydm jm-dvd vky ydjv ky-brx hv` vl` glv `t-`znv vl`-`bv jbdy hmlk lslx `t-ydm lpgj bkhny yhvh.

22:18 vy`mr hmlk ldvyg $b `th vpgj bkhnym vy$b dvyg h`dmy vypgj- hv` bkhnym vymt byvm hhv` smnym vxmsh `ys ns` `pvd bd.

22:19 v`t nb jyr-hkhnym hkh lpy-xrb m`ys vjd-`sh mjvll vjd-yvnq vsvr vxmvr vsh lpy-xrb.

22:20 vyml+ bn-`xd l`xymlk bn-`x+vb vsmv `bytr vybrx `xry dvd.

22:21 vygd `bytr ldvd ky hrg s`vl `t khny yhvh.

22:22 vy`mr dvd l`bytr ydjty byvm hhv` ky-sm dvyg h`dmy ky-hgd ygyd ls`vl `nky $bty bkl-nps byt `byk.

22:23 sbh `ty `l-tyr` ky `sr-ybqs `t-npsy ybqs `t-npsk ky-msmrt `th jmdy.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase