Main Index: Hebrew Transliteration

 

1 Kings 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

6:1 vyhy bsmvnym snh v`rbj m`vt snh l&`t bny-ysr`l m`r&-m&rym bsnh hrbyjyt bxds zv hv` hxds hsny lmlk slmh jl-ysr`l vybn hbyt lyhvh.

6:2 vhbyt `sr bnh hmlk slmh lyhvh ssym-`mh `rkv vjsrym rxbv vslsym `mh qvmtv.

6:3 vh`vlm jl-pny hykl hbyt jsrym `mh `rkv jl-pny rxb hbyt jsr b`mh rxbv jl-pny hbyt.

6:4 vyjs lbyt xlvny sqpym `+mym.

6:5 vybn jl-qyr hbyt y&vj $byb `t-qyrvt hbyt $byb lhykl vldbyr vyjs &ljvt $byb.

6:6 hy&vj htxtnh xms b`mh rxbh vhtyknh ss b`mh rxbh vhslysyt sbj b`mh rxbh ky mgrjvt ntn lbyt $byb xv&h lblty `xz bqyrvt-hbyt.

6:7 vhbyt bhbntv `bn-slmh m$j nbnh vmqbvt vhgrzn kl-kly brzl l`- nsmj bbyt bhbntv.

6:8 ptx h&lj htyknh `l-ktp hbyt hymnyt vblvlym yjlv jl-htyknh vmn- htyknh `l-hslsym.

6:9 vybn `t-hbyt vyklhv vy$pn `t-hbyt gbym vsdrt b`rzym.

6:10 vybn `t-hy&vj jl-kl-hbyt xms `mvt qvmtv vy`xz `t-hbyt bj&y `rzym.

6:11 vyhy dbr-yhvh `l-slmh l`mr.

6:12 hbyt hzh `sr-`th bnh `m-tlk bxqty v`t-msp+y tjsh vsmrt `t-kl- m&vty llkt bhm vhqmty `t-dbry `tk `sr dbrty `l-dvd `byk.

6:13 vsknty btvk bny ysr`l vl` `jzb `t-jmy ysr`l.

6:14 vybn slmh `t-hbyt vyklhv.

6:15 vybn `t-qyrvt hbyt mbyth b&ljvt `rzym mqrqj hbyt jd-qyrvt h$pn &ph j& mbyt vy&p `t-qrqj hbyt b&ljvt brvsym.

6:16 vybn `t-jsrym `mh myrkvty hbyt b&ljvt `rzym mn-hqrqj jd- hqyrvt vybn lv mbyt ldbyr lqds hqdsym.

6:17 v`rbjym b`mh hyh hbyt hv` hhykl lpny.

6:18 v`rz `l-hbyt pnymh mqljt pqjym vp+vry &&ym hkl `rz `yn `bn nr`h.

6:19 vdbyr btvk-hbyt mpnymh hkyn lttn sm `t-`rvn bryt yhvh.

6:20 vlpny hdbyr jsrym `mh `rk vjsrym `mh rxb vjsrym `mh qvmtv vy&phv zhb $gvr vy&p mzbx `rz.

6:21 vy&p slmh `t-hbyt mpnymh zhb $gvr vyjbr brtyqvt zhb lpny hdbyr vy&phv zhb.

6:22 v`t-kl-hbyt &ph zhb jd-tm kl-hbyt vkl-hmzbx `sr-ldbyr &ph zhb.

6:23 vyjs bdbyr sny krvbym j&y-smn jsr `mvt qvmtv.

6:24 vxms `mvt knp hkrvb h`xt vxms `mvt knp hkrvb hsnyt jsr `mvt mq&vt knpyv vjd-q&vt knpyv.

6:25 vjsr b`mh hkrvb hsny mdh `xt vq&b `xd lsny hkrbym.

6:26 qvmt hkrvb h`xd jsr b`mh vkn hkrvb hsny.

6:27 vytn `t-hkrvbym btvk hbyt hpnymy vyprsv `t-knpy hkrbym vtgj knp-h`xd bqyr vknp hkrvb hsny ngjt bqyr hsny vknpyhm `l-tvk hbyt ngjt knp `l-knp.

6:28 vy&p `t-hkrvbym zhb.

6:29 v`t kl-qyrvt hbyt m$b qlj ptvxy mqljvt krvbym vtmrt vp+vry &&ym mlpnym vlxy&vn.

6:30 v`t-qrqj hbyt &ph zhb lpnymh vlxy&vn.

6:31 v`t ptx hdbyr jsh dltvt j&y-smn h`yl mzvzvt xmsyt.

6:32 vsty dltvt j&y-smn vqlj jlyhm mqljvt krvbym vtmrvt vp+vry &&ym v&ph zhb vyrd jl-hkrvbym vjl-htmrvt `t-hzhb.

6:33 vkn jsh lptx hhykl mzvzvt j&y-smn m`t rbjyt.

6:34 vsty dltvt j&y brvsym sny &ljym hdlt h`xt glylym vsny qljym hdlt hsnyt glylym.

6:35 vqlj krvbym vtmrvt vp+ry &&ym v&ph zhb mysr jl-hmxqh.

6:36 vybn `t-hx&r hpnymyt slsh +vry gzyt v+vr krtt `rzym.

6:37 bsnh hrbyjyt y$d byt yhvh byrx zv.

6:38 vbsnh h`xt jsrh byrx bvl hv` hxds hsmyny klh hbyt lkl-dbryv vlkl-msp+v vybnhv sbj snym.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase