Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

11:1 vysbv sry-hjm byrvslm vs`r hjm hpylv gvrlvt lhby` `xd mn- hjsrh lsbt byrvslm jyr hqds vtsj hydvt bjrym.

11:2 vybrkv hjm lkl h`nsym hmtndbym lsbt byrvslm.

11:3 v`lh r`sy hmdynh `sr ysbv byrvslm vbjry yhvdh ysbv `ys b`xztv bjryhm ysr`l hkhnym vhlvym vhntynym vbny jbdy slmh.

11:4 vbyrvslm ysbv mbny yhvdh vmbny bnymn mbny yhvdh jtyh bn-jzyh bn-zkryh bn-`mryh bn-sp+yh bn-mhll`l mbny-pr&.

11:5 vmjsyh bn-brvk bn-kl-xzh bn-xzyh bn-jdyh bn-yvyryb bn-zkryh bn-hslny.

11:6 kl-bny-pr& hysbym byrvslm `rbj m`vt ssym vsmnh `nsy-xyl.

11:7 v`lh bny bnymn $l` bn-mslm bn-yvjd bn-pdyh bn-qvlyh bn-mjsyh bn-`yty`l bn-ysjyh.

11:8 v`xryv gby $ly tsj m`vt jsrym vsmnh.

11:9 vyv`l bn-zkry pqyd jlyhm vyhvdh bn-h$nv`h jl-hjyr msnh.

11:10 mn-hkhnym ydjyh bn-yvyryb ykyn.

11:11 sryh bn-xlqyh bn-mslm bn-&dvq bn-mryvt bn-`xy+vb ngd byt h`lhym.

11:12 v`xyhm jsy hml`kh lbyt smnh m`vt jsrym vsnym vjdyh bn-yrxm bn-pllyh bn-`m&y bn-zkryh bn-psxvr bn-mlkyh.

11:13 v`xyv r`sym l`bvt m`tym `rbjym vsnym vjms$y bn-jzr`l bn-`xzy bn-mslmvt bn-`mr.

11:14 v`xyhm gbvry xyl m`h jsrym vsmnh vpqyd jlyhm zbdy`l bn- hgdvlym.

11:15 vmn-hlvym smjyh bn-xsvb bn-jzryqm bn-xsbyh bn-bvny.

11:16 vsbty vyvzbd jl-hml`kh hxy&nh lbyt h`lhym mr`sy hlvym.

11:17 vmtnyh bn-mykh bn-zbdy bn-`$p r`s htxlh yhvdh ltplh vbqbqyh msnh m`xyv vjbd` bn-smvj bn-gll bn-ydytvn.

11:18 kl-hlvym bjyr hqds m`tym smnym v`rbjh.

11:19 vhsvjrym jqvb +lmvn v`xyhm hsmrym bsjrym m`h sbjym vsnym.

11:20 vs`r ysr`l hkhnym hlvym bkl-jry yhvdh `ys bnxltv.

11:21 vhntynym ysbym bjpl v&yx` vgsp` jl-hntynym.

11:22 vpqyd hlvym byrvslm jzy bn-bny bn-xsbyh bn-mtnyh bn-myk` mbny `$p hmsrrym lngd ml`kt byt-h`lhym.

11:23 ky-m&vt hmlk jlyhm v`mnh jl-hmsrrym dbr-yvm byvmv.

11:24 vptxyh bn-msyzb`l mbny-zrx bn-yhvdh lyd hmlk lkl-dbr ljm.

11:25 v`l-hx&rym bsdtm mbny yhvdh ysbv bqryt h`rbj vbntyh vbdybn vbntyh vbyqb&`l vx&ryh.

11:26 vbysvj vbmvldh vbbyt pl+.

11:27 vbx&r svjl vbb`r sbj vbntyh.

11:28 vb&qlg vbmknh vbbntyh.

11:29 vbjyn rmvn vb&rjh vbyrmvt.

11:30 znx jdlm vx&ryhm lkys vsdtyh jzqh vbntyh vyxnv mb`r-sbj jd- gy`-hnm.

11:31 vbny bnymn mgbj mkms vjyh vbyt-`l vbntyh.

11:32 jntvt nb jnnyh.

11:33 x&vr rmh gtym.

11:34 xdyd &bjym nbl+.

11:35 ld v`vnv gy hxrsym.

11:36 vmn-hlvym mxlqvt yhvdh lbnymyn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase