Main Index: Hebrew Transliteration

 

Nehemiah 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

13:1 byvm hhv` nqr` b$pr msh b`zny hjm vnm&` ktvb bv `sr l`-ybv` jmny vm`by bqhl h`lhym jd-jvlm.

13:2 ky l` qdmv `t-bny ysr`l blxm vbmym vyskr jlyv `t-bljm lqllv vyhpk `lhynv hqllh lbrkh.

13:3 vyhy ksmjm `t-htvrh vybdylv kl-jrb mysr`l.

13:4 vlpny mzh `lysyb hkhn ntvn blskt byt-`lhynv qrvb l+vbyh.

13:5 vyjs lv lskh gdvlh vsm hyv lpnym ntnym `t-hmnxh hlbvnh vhklym vmjsr hdgn htyrvs vhy&hr m&vt hlvym vhmsrrym vhsjrym vtrvmt hkhnym.

13:6 vbkl-zh l` hyyty byrvslm ky bsnt slsym vstym l`rtxs$t` mlk- bbl b`ty `l-hmlk vlq& ymym ns`lty mn-hmlk.

13:7 v`bv` lyrvslm v`bynh brjh `sr jsh `lysyb l+vbyh ljsvt lv nskh bx&ry byt h`lhym.

13:8 vyrj ly m`d v`slykh `t-kl-kly byt-+vbyh hxv& mn-hlskh.

13:9 v`mrh vy+hrv hlskvt v`sybh sm kly byt h`lhym `t-hmnxh vhlbvnh.

13:10 v`djh ky-mnyvt hlvym l` ntnh vybrxv `ys-lsdhv hlvym vhmsrrym jsy hml`kh.

13:11 v`rybh `t-h$gnym v`mrh mdvj njzb byt-h`lhym v`qb&m v`jmdm jl- jmdm.

13:12 vkl-yhvdh hby`v mjsr hdgn vhtyrvs vhy&hr l`v&rvt.

13:13 v`v&rh jl-`v&rvt slmyh hkhn v&dvq h$vpr vpdyh mn-hlvym vjl- ydm xnn bn-zkvr bn-mtnyh ky n`mnym nxsbv vjlyhm lxlq l`xyhm.

13:14 zkrh-ly `lhy jl-z`t v`l-tmx x$dy `sr jsyty bbyt `lhy vbmsmryv.

13:15 bymym hhmh r`yty byhvdh drkym-gtvt bsbt vmby`ym hjrmvt vjm$ym jl-hxmrym v`p-yyn jnbym vt`nym vkl-ms` vmby`ym yrvslm byvm hsbt v`jyd byvm mkrm &yd.

13:16 vh&rym ysbv bh mby`ym d`g vkl-mkr vmkrym bsbt lbny yhvdh vbyrvslm.

13:17 v`rybh `t xry yhvdh v`mrh lhm mh-hdbr hrj hzh `sr `tm jsym vmxllym `t-yvm hsbt.

13:18 hlv` kh jsv `btykm vyb` `lhynv jlynv `t kl-hrjh hz`t vjl hjyr hz`t v`tm mv$ypym xrvn jl-ysr`l lxll `t-hsbt.

13:19 vyhy k`sr &llv sjry yrvslm lpny hsbt v`mrh vy$grv hdltvt v`mrh `sr l` yptxvm jd `xr hsbt vmnjry hjmdty jl-hsjrym l`-ybv` ms` byvm hsbt.

13:20 vylynv hrklym vmkry kl-mmkr mxv& lyrvslm pjm vstym.

13:21 v`jydh bhm v`mrh `lyhm mdvj `tm lnym ngd hxvmh `m-tsnv yd `slx bkm mn-hjt hhy` l`-b`v bsbt.

13:22 v`mrh llvym `sr yhyv m+hrym vb`ym smrym hsjrym lqds `t-yvm hsbt gm-z`t zkrh-ly `lhy vxv$h jly krb x$dk.

13:23 gm bymym hhm r`yty `t-hyhvdym hsybv nsym `sdvdyvt jmvnyvt mv`byvt.

13:24 vbnyhm x&y mdbr `sdvdyt v`ynm mkyrym ldbr yhvdyt vklsvn jm vjm.

13:25 v`ryb jmm v`qllm v`kh mhm `nsym v`mr+m v`sbyjm b`lhym `m- ttnv bntykm lbnyhm v`m-ts`v mbntyhm lbnykm vlkm.

13:26 hlv` jl-`lh x+`-slmh mlk ysr`l vbgvym hrbym l`-hyh mlk kmhv v`hvb l`lhyv hyh vytnhv `lhym mlk jl-kl-ysr`l gm-`vtv hx+y`v hnsym hnkryvt.

13:27 vlkm hnsmj ljst `t kl-hrjh hgdvlh hz`t lmjl b`lhynv lhsyb nsym nkryvt.

13:28 vmbny yvydj bn-`lysyb hkhn hgdvl xtn l$nbl+ hxrny v`bryxhv mjly.

13:29 zkrh lhm `lhy jl g`ly hkhnh vbryt hkhnh vhlvym.

13:30 v+hrtym mkl-nkr v`jmydh msmrvt lkhnym vllvym `ys bml`ktv.

13:31 vlqrbn hj&ym bjtym mzmnvt vlbkvrym zkrh-ly `lhy l+vbh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase