Index: Greek New Testament

 

Hebrews 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

7:1 outos gar o melchisedek basileus salêm iereus tou theou tou upsistou o sunantêsas abraam upostrephonti apo tês kopês tôn basileôn kai eulogêsas auton

7:2 ô kai dekatên apo pantôn emerisen abraam prôton men ermêneuomenos basileus dikaiosunês epeita de kai basileus salêm o estin basileus eirênês

7:3 apatôr amêtôr agenealogêtos mête archên êmerôn mête zôês telos echôn aphômoiômenos de tô uiô tou theou menei iereus eis to diênekes

7:4 theôreite de pêlikos outos ô a=[kai] tsb=kai dekatên abraam edôken ek tôn akrothiniôn o patriarchês

7:5 kai oi men ek tôn uiôn leui tên ierateian lambanontes entolên echousin apodekatoun ton laon kata ton nomon ab=tout ab=estin ts=toutestin tous adelphous autôn kaiper exelêluthotas ek tês osphuos abraam

7:6 o de mê genealogoumenos ex autôn dedekatôken tsb=ton abraam kai ton echonta tas epaggelias eulogêken

7:7 chôris de pasês antilogias to elatton upo tou kreittonos eulogeitai

7:8 kai ôde men dekatas apothnêskontes anthrôpoi lambanousin ekei de marturoumenos oti zê

7:9 kai ôs epos eipein a=di tsb=dia abraam kai leui o dekatas lambanôn dedekatôtai

7:10 eti gar en tê osphui tou patros ên ote sunêntêsen autô tsb=o melchisedek

7:11 ei men oun teleiôsis dia tês leuitikês ierôsunês ên o laos gar ep a=autês tsb=autê a=nenomothetêtai tsb=nenomothetêto tis eti chreia kata tên taxin melchisedek eteron anistasthai ierea kai ou kata tên taxin aarôn legesthai

7:12 metatithemenês gar tês ierôsunês ex anagkês kai nomou metathesis ginetai

7:13 eph on gar legetai tauta phulês eteras meteschêken aph ês oudeis proseschêken tô thusiastêriô

7:14 prodêlon gar oti ex iouda anatetalken o kurios êmôn eis ên phulên tsb=ouden peri a=iereôn tsb=ierôsunês a=ouden ab=môusês ts=môsês elalêsen

7:15 kai perissoteron eti katadêlon estin ei kata tên omoiotêta melchisedek anistatai iereus eteros

7:16 os ou kata nomon entolês a=sarkinês tsb=sarkikês gegonen alla kata dunamin zôês akatalutou

7:17 a=martureitai tsb=marturei gar oti su iereus eis ton aiôna kata tên taxin melchisedek

7:18 athetêsis men gar ginetai proagousês entolês dia to autês asthenes kai anôpheles

7:19 ouden gar eteleiôsen o nomos epeisagôgê de kreittonos elpidos di ês eggizomen tô theô

7:20 kai kath oson ou chôris orkômosias oi men gar chôris orkômosias eisin iereis gegonotes

7:21 o de meta orkômosias dia tou legontos pros auton ômosen kurios kai ou metamelêthêsetai su iereus eis ton aiôna tsb=kata tsb=tên tsb=taxin tsb=melchisedek

7:22 kata a=tosouto a=[kai] tsb=tosouton kreittonos diathêkês gegonen egguos iêsous

7:23 kai oi men pleiones eisin gegonotes iereis dia to thanatô kôluesthai paramenein

7:24 o de dia to menein auton eis ton aiôna aparabaton echei tên ierôsunên

7:25 othen kai sôzein eis to panteles dunatai tous proserchomenous di autou tô theô pantote zôn eis to entugchanein uper autôn

7:26 toioutos gar êmin a=kai eprepen archiereus osios akakos amiantos kechôrismenos apo tôn amartôlôn kai upsêloteros tôn ouranôn genomenos

7:27 os ouk echei kath êmeran anagkên ôsper oi archiereis proteron uper tôn idiôn amartiôn thusias anapherein epeita tôn tou laou touto gar epoiêsen ephapax eauton anenegkas

7:28 o nomos gar anthrôpous kathistêsin archiereis echontas astheneian o logos de tês orkômosias tês meta ton nomon uion eis ton aiôna teteleiômenon

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase