Index: Greek New Testament

 

Hebrews 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]

11:1 estin de pistis elpizomenŰn upostasis pragmatŰn elegchos ou blepomenŰn

11:2 en tautÍ gar emarturÍthÍsan oi presbuteroi

11:3 pistei nooumen katÍrtisthai tous aiŰnas rÍmati theou eis to mÍ ek phainomenŰn a=to tsb=ta a=blepomenon tsb=blepomena gegonenai

11:4 pistei pleiona thusian abel para kain prosÍnegken tŰ theŰ di Ís emarturÍthÍ einai dikaios marturountos epi tois dŰrois autou tou theou kai di autÍs apothanŰn eti as=lalei bt=laleitai

11:5 pistei enŰch metetethÍ tou mÍ idein thanaton kai ouch a=Íurisketo tsb=eurisketo dioti metethÍken auton o theos pro gar tÍs metatheseŰs tsb=autou memarturÍtai a=euarestÍkenai tsb=euÍrestÍkenai tŰ theŰ

11:6 chŰris de pisteŰs adunaton euarestÍsai pisteusai gar dei ton proserchomenon tŰ theŰ oti estin kai tois ekzÍtousin auton misthapodotÍs ginetai

11:7 pistei chrÍmatistheis nŰe peri tŰn mÍdepŰ blepomenŰn eulabÍtheis kateskeuasen kibŰton eis sŰtÍrian tou oikou autou di Ís katekrinen ton kosmon kai tÍs kata pistin dikaiosunÍs egeneto klÍronomos

11:8 pistei kaloumenos abraam upÍkousen exelthein eis tsb=ton topon on Ímellen lambanein eis klÍronomian kai exÍlthen mÍ epistamenos pou erchetai

11:9 pistei parŰkÍsen eis b=[tÍn] ts=tÍn gÍn tÍs epaggelias Űs allotrian en skÍnais katoikÍsas meta isaak kai iakŰb tŰn sugklÍronomŰn tÍs epaggelias tÍs autÍs

11:10 exedecheto gar tÍn tous themelious echousan polin Ís technitÍs kai dÍmiourgos o theos

11:11 pistei kai autÍ sarra a=steira dunamin eis katabolÍn spermatos elaben kai para kairon Ílikias tsb=eteken epei piston ÍgÍsato ton epaggeilamenon

11:12 dio kai aph enos egennÍthÍsan kai tauta nenekrŰmenou kathŰs ta astra tou ouranou tŰ plÍthei kai ab=Űs ab=Í ts=Űsei ammos Í para to cheilos tÍs thalassÍs Í anarithmÍtos

11:13 kata pistin apethanon outoi pantes mÍ labontes tas epaggelias alla porrŰthen autas idontes kai ts=peisthentes ts=kai aspasamenoi kai omologÍsantes oti xenoi kai parepidÍmoi eisin epi tÍs gÍs

11:14 oi gar toiauta legontes emphanizousin oti patrida epizÍtousin

11:15 kai ei men ekeinÍs emnÍmoneuon aph Ís a=exebÍsan tsb=exÍlthon eichon an kairon anakampsai

11:16 ab=nun ts=nuni de kreittonos oregontai ab=tout ab=estin ts=toutestin epouraniou dio ouk epaischunetai autous o theos theos epikaleisthai autŰn Ítoimasen gar autois polin

11:17 pistei prosenÍnochen abraam ton isaak peirazomenos kai ton monogenÍ prosepheren o tas epaggelias anadexamenos

11:18 pros on elalÍthÍ oti en isaak klÍthÍsetai soi sperma

11:19 logisamenos oti kai ek nekrŰn egeirein dunatos o theos othen auton kai en parabolÍ ekomisato

11:20 pistei a=kai peri mellontŰn eulogÍsen isaak ton iakŰb kai ton Ísau

11:21 pistei iakŰb apothnÍskŰn ekaston tŰn uiŰn iŰsÍph eulogÍsen kai prosekunÍsen epi to akron tÍs rabdou autou

11:22 pistei iŰsÍph teleutŰn peri tÍs exodou tŰn uiŰn israÍl emnÍmoneusen kai peri tŰn osteŰn autou eneteilato

11:23 pistei ab=mŰusÍs ts=mŰsÍs gennÍtheis ekrubÍ trimÍnon upo tŰn paterŰn autou dioti eidon asteion to paidion kai ouk ephobÍthÍsan to diatagma tou basileŰs

11:24 pistei ab=mŰusÍs ts=mŰsÍs megas genomenos ÍrnÍsato legesthai uios thugatros pharaŰ

11:25 mallon elomenos sugkakoucheisthai tŰ laŰ tou theou Í proskairon echein amartias apolausin

11:26 meizona plouton ÍgÍsamenos tŰn ab=aiguptou ts=en ts=aiguptŰ thÍsaurŰn ton oneidismon tou christou apeblepen gar eis tÍn misthapodosian

11:27 pistei katelipen aigupton mÍ phobÍtheis ton thumon tou basileŰs ton gar aoraton Űs orŰn ekarterÍsen

11:28 pistei pepoiÍken to pascha kai tÍn proschusin tou aimatos ina mÍ o olothreuŰn ta prŰtotoka thigÍ autŰn

11:29 pistei diebÍsan tÍn eruthran thalassan Űs dia xÍras a=gÍs Ís peiran labontes oi aiguptioi katepothÍsan

11:30 pistei ta teichÍ ierichŰ a=epesan tsb=epesen kuklŰthenta epi epta Ímeras

11:31 pistei raab Í pornÍ ou sunapŰleto tois apeithÍsasin dexamenÍ tous kataskopous met eirÍnÍs

11:32 kai ti eti legŰ epileipsei tsb=gar me a=gar diÍgoumenon o chronos peri gedeŰn barak tsb=te tsb=kai sampsŰn tsb=kai iephthae ab=dauid ts=dabid te kai samouÍl kai tŰn prophÍtŰn

11:33 oi dia pisteŰs katÍgŰnisanto basileias eirgasanto dikaiosunÍn epetuchon epaggeliŰn ephraxan stomata leontŰn

11:34 esbesan dunamin puros ephugon stomata a=machairÍs tsb=machairas a=edunamŰthÍsan tsb=enedunamŰthÍsan apo astheneias egenÍthÍsan ischuroi en polemŰ parembolas eklinan allotriŰn

11:35 elabon gunaikes ex anastaseŰs tous nekrous autŰn alloi de etumpanisthÍsan ou prosdexamenoi tÍn apolutrŰsin ina kreittonos anastaseŰs tuchŰsin

11:36 eteroi de empaigmŰn kai mastigŰn peiran elabon eti de desmŰn kai phulakÍs

11:37 elithasthÍsan epristhÍsan tsb=epeirasthÍsan en phonŰ a=machairÍs tsb=machairas apethanon periÍlthon en mÍlŰtais en aigeiois dermasin usteroumenoi thlibomenoi kakouchoumenoi

11:38 Űn ouk Ín axios o kosmos a=epi tsb=en erÍmiais planŰmenoi kai oresin kai spÍlaiois kai tais opais tÍs gÍs

11:39 kai outoi pantes marturÍthentes dia tÍs pisteŰs ouk ekomisanto tÍn epaggelian

11:40 tou theou peri ÍmŰn kreitton ti problepsamenou ina mÍ chŰris ÍmŰn teleiŰthŰsin

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase