Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

7:1 vyhy ky-ysb hmlk bbytv vyhvh hnyx-lv m$byb mkl-`ybyv.

7:2 vy`mr hmlk `l-ntn hnby` r`h n` `nky yvsb bbyt `rzym v`rvn h`lhym ysb btvk hyryjh.

7:3 vy`mr ntn `l-hmlk kl `sr blbbk lk jsh ky yhvh jmk.

7:4 vyhy blylh hhv` vyhy dbr-yhvh `l-ntn l`mr.

7:5 lk v`mrt `l-jbdy `l-dvd kh `mr yhvh h`th tbnh-ly byt lsbty.

7:6 ky l` ysbty bbyt lmyvm hjlty `t-bny ysr`l mm&rym vjd hyvm hzh v`hyh mthlk b`hl vbmskn.

7:7 bkl `sr-hthlkty bkl-bny ysr`l hdbr dbrty `t-`xd sb+y ysr`l `sr &vyty lrjvt `t-jmy `t-ysr`l l`mr lmh l`-bnytm ly byt `rzym.

7:8 vjth kh-t`mr ljbdy ldvd kh `mr yhvh &b`vt `ny lqxtyk mn-hnvh m`xr h&`n lhyvt ngyd jl-jmy jl-ysr`l.

7:9 v`hyh jmk bkl `sr hlkt v`krth `t-kl-`ybyk mpnyk vjsty lk sm gdvl ksm hgdlym `sr b`r&.

7:10 vsmty mqvm ljmy lysr`l vn+jtyv vskn txtyv vl` yrgz jvd vl`- y$ypv bny-jvlh ljnvtv k`sr br`svnh.

7:11 vlmn-hyvm `sr &vyty sp+ym jl-jmy ysr`l vhnyxty lk mkl-`ybyk vhgyd lk yhvh ky-byt yjsh-lk yhvh.

7:12 ky yml`v ymyk vskbt `t-`btyk vhqymty `t-zrjk `xryk `sr y&` mmjyk vhkynty `t-mmlktv.

7:13 hv` ybnh-byt lsmy vknnty `t-k$` mmlktv jd-jvlm.

7:14 `ny `hyh-lv l`b vhv` yhyh-ly lbn `sr bhjvtv vhkxtyv bsb+ `nsym vbngjy bny `dm.

7:15 vx$dy l`-y$vr mmnv k`sr h$rty mjm s`vl `sr h$rty mlpnyk.

7:16 vn`mn bytk vmmlktk jd-jvlm lpnyk k$`k yhyh nkvn jd-jvlm.

7:17 kkl hdbrym h`lh vkkl hxzyvn hzh kn dbr ntn `l-dvd.

7:18 vyb` hmlk dvd vysb lpny yhvh vy`mr my `nky `dny yhvh vmy byty ky hby`tny jd-hlm.

7:19 vtq+n jvd z`t bjynyk `dny yhvh vtdbr gm `l-byt-jbdk lmrxvq vz`t tvrt h`dm `dny yhvh.

7:20 vmh-yv$yp dvd jvd ldbr `lyk v`th ydjt `t-jbdk `dny yhvh.

7:21 bjbvr dbrk vklbk jsyt `t kl-hgdvlh hz`t lhvdyj `t-jbdk.

7:22 jl-kn gdlt `dny yhvh ky-`yn kmvk v`yn `lhym zvltk bkl `sr- smjnv b`znynv.

7:23 vmy kjmk kysr`l gvy `xd b`r& `sr hlkv-`lhym lpdvt-lv ljm vlsvm lv sm vljsvt lkm hgdvlh vnr`vt l`r&k mpny jmk `sr pdyt lk mm&rym gvym v`lhyv.

7:24 vtkvnn lk `t-jmk ysr`l lk ljm jd-jvlm v`th yhvh hyyt lhm l`lhym.

7:25 vjth yhvh `lhym hdbr `sr dbrt jl-jbdk vjl-bytv hqm jd-jvlm vjsh k`sr dbrt.

7:26 vygdl smk jd-jvlm l`mr yhvh &b`vt `lhym jl-ysr`l vbyt jbdk dvd yhyh nkvn lpnyk.

7:27 ky-`th yhvh &b`vt `lhy ysr`l glyth `t-`zn jbdk l`mr byt `bnh- lk jl-kn m&` jbdk `t-lbv lhtpll `lyk `t-htplh hz`t.

7:28 vjth `dny yhvh `th-hv` h`lhym vdbryk yhyv `mt vtdbr `l-jbdk `t-h+vbh hz`t.

7:29 vjth hv`l vbrk `t-byt jbdk lhyvt ljvlm lpnyk ky-`th `dny yhvh dbrt vmbrktk ybrk byt-jbdk ljvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase