Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

21:1 vyhy rjb bymy dvd sls snym snh `xry snh vybqs dvd `t-pny yhvh vy`mr yhvh `l-s`vl v`l-byt hdmym jl-`sr-hmyt `t-hgbjnym.

21:2 vyqr` hmlk lgbjnym vy`mr `lyhm vhgbjnym l` mbny ysr`l hmh ky `m-mytr h`mry vbny ysr`l nsbjv lhm vybqs s`vl lhktm bqn`tv lbny- ysr`l vyhvdh.

21:3 vy`mr dvd `l-hgbjnym mh `jsh lkm vbmh `kpr vbrkv `t-nxlt yhvh.

21:4 vy`mrv lv hgbjnym `yn-ly k$p vzhb jm-s`vl vjm-bytv v`yn-lnv `ys lhmyt bysr`l vy`mr mh-`tm `mrym `jsh lkm.

21:5 vy`mrv `l-hmlk h`ys `sr klnv v`sr dmh-lnv nsmdnv mhty&b bkl- gbl ysr`l.

21:6 yntn-lnv sbjh `nsym mbnyv vhvqjnvm lyhvh bgbjt s`vl bxyr yhvh vy`mr hmlk `ny `tn.

21:7 vyxml hmlk jl-mpybst bn-yhvntn bn-s`vl jl-sbjt yhvh `sr byntm byn dvd vbyn yhvntn bn-s`vl.

21:8 vyqx hmlk `t-sny bny r&ph bt-`yh `sr yldh ls`vl `t-`rmny v`t- mpbst v`t-xmst bny mykl bt-s`vl `sr yldh ljdry`l bn-brzly hmxlty.

21:9 vytnm byd hgbjnym vyqyjm bhr lpny yhvh vyplv sbjtym yxd vhm hmtv bymy q&yr br`snym txlt q&yr sjrym.

21:10 vtqx r&ph bt-`yh `t-hsq vt+hv lh `l-h&vr mtxlt q&yr jd ntk- mym jlyhm mn-hsmym vl`-ntnh jvp hsmym lnvx jlyhm yvmm v`t-xyt hsdh lylh.

21:11 vygd ldvd `t `sr-jsth r&ph bt-`yh plgs s`vl.

21:12 vylk dvd vyqx `t-j&mvt s`vl v`t-j&mvt yhvntn bnv m`t bjly ybys gljd `sr gnbv `tm mrxb byt-sn `sr tlvm sm hplstym byvm hkvt plstym `t-s`vl bglbj.

21:13 vyjl msm `t-j&mvt s`vl v`t-j&mvt yhvntn bnv vy`$pv `t-j&mvt hmvqjym.

21:14 vyqbrv `t-j&mvt-s`vl vyhvntn-bnv b`r& bnymn b&lj bqbr qys `byv vyjsv kl `sr-&vh hmlk vyjtr `lhym l`r& `xry-kn.

21:15 vthy-jvd mlxmh lplstym `t-ysr`l vyrd dvd vjbdyv jmv vylxmv `t-plstym vyjp dvd.

21:16 vysbv bnb `sr bylydy hrph vmsql qynv sls m`vt msql nxst vhv` xgvr xdsh vy`mr lhkvt `t-dvd.

21:17 vyjzr-lv `bysy bn-&rvyh vyk `t-hplsty vymythv `z nsbjv `nsy- dvd lv l`mr l`-t&` jvd `tnv lmlxmh vl` tkbh `t-nr ysr`l.

21:18 vyhy `xry-kn vthy-jvd hmlxmh bgvb jm-plstym `z hkh $bky hxsty `t-$p `sr byldy hrph.

21:19 vthy-jvd hmlxmh bgvb jm-plstym vyk `lxnn bn-yjry `rgym byt hlxmy `t glyt hgty vj& xnytv kmnvr `rgym.

21:20 vthy-jvd mlxmh bgt vyhy `ys mdyn v`&bjt ydyv v`&bjvt rglyv ss vss jsrym v`rbj m$pr vgm-hv` yld lhrph.

21:21 vyxrp `t-ysr`l vykhv yhvntn bn-smjy `xy dvd.

21:22 `t-`rbjt `lh yldv lhrph bgt vyplv byd-dvd vbyd jbdyv.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase