Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 22

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

22:1 vydbr dvd lyhvh `t-dbry hsyrh hz`t byvm h&yl yhvh `tv mkp kl- `ybyv vmkp s`vl.

22:2 vy`mr yhvh $ljy vm&dty vmpl+y-ly.

22:3 `lhy &vry `x$h-bv mgny vqrn ysjy msgby vmnv$y msjy mxm$ tsjny.

22:4 mhll `qr` yhvh vm`yby `vsj.

22:5 ky `ppny msbry-mvt nxly blyjl ybjtny.

22:6 xbly s`vl $bny qdmny mqsy-mvt.

22:7 b&r-ly `qr` yhvh v`l-`lhy `qr` vysmj mhyklv qvly vsvjty b`znyv.

22:8 vtgjs vtrjs h`r& mv$dvt hsmym yrgzv vytgjsv ky-xrh lv.

22:9 jlh jsn b`pv v`s mpyv t`kl gxlym bjrv mmnv.

22:10 vy+ smym vyrd vjrpl txt rglyv.

22:11 vyrkb jl-krvb vyjp vyr` jl-knpy-rvx.

22:12 vyst xsk $bybtyv $kvt xsrt-mym jby sxqym.

22:13 mngh ngdv bjrv gxly-`s.

22:14 yrjm mn-smym yhvh vjlyvn ytn qvlv.

22:15 vyslx x&ym vypy&m brq vyhmm.

22:16 vyr`v `pqy ym yglv m$dvt tbl bgjrt yhvh mnsmt rvx `pv.

22:17 yslx mmrvm yqxny ymsny mmym rbym.

22:18 y&ylny m`yby jz msn`y ky `m&v mmny.

22:19 yqdmny byvm `ydy vyhy yhvh msjn ly.

22:20 vy&` lmrxb `ty yxl&ny ky-xp& by.

22:21 ygmlny yhvh k&dqty kbr ydy ysyb ly.

22:22 ky smrty drky yhvh vl` rsjty m`lhy.

22:23 ky kl-msp+v lngdy vxqtyv l`-`$vr mmnh.

22:24 v`hyh tmym lv v`stmrh mjvny.

22:25 vysb yhvh ly k&dqty kbry lngd jynyv.

22:26 jm-x$yd ttx$d jm-gbvr tmym ttmm.

22:27 jm-nbr ttbr vjm-jqs ttpl.

22:28 v`t-jm jny tvsyj vjynyk jl-rmym tspyl.

22:29 ky-`th nyry yhvh vyhvh ygyh xsky.

22:30 ky bkh `rv& gdvd b`lhy `dlg-svr.

22:31 h`l tmym drkv `mrt yhvh &rvph mgn hv` lkl hx$ym bv.

22:32 ky my-`l mbljdy yhvh vmy &vr mbljdy `lhynv.

22:33 h`l mjvzy xyl vytr tmym drkv.

22:34 msvh rglyv k`ylvt vjl bmvty yjmdny.

22:35 mlmd ydy lmlxmh vnxt qst-nxvsh zrjty.

22:36 vttn-ly mgn ysjk vjntk trbny.

22:37 trxyb &jdy txtny vl` mjdv qr$ly.

22:38 `rdph `yby v`smydm vl` `svb jd-klvtm.

22:39 v`klm v`mx&m vl` yqvmvn vyplv txt rgly.

22:40 vtzrny xyl lmlxmh tkryj qmy txtny.

22:41 v`yby tth ly jrp msn`y v`&mytm.

22:42 ysjv v`yn msyj `l-yhvh vl` jnm.

22:43 v`sxqm kjpr-`r& k+y+-xv&vt `dqm `rqjm.

22:44 vtpl+ny mryby jmy tsmrny lr`s gvym jm l`-ydjty yjbdny.

22:45 bny nkr ytkxsv-ly lsmvj `zn ysmjv ly.

22:46 bny nkr yblv vyxgrv mm$grvtm.

22:47 xy-yhvh vbrvk &vry vyrm `lhy &vr ysjy.

22:48 h`l hntn nqmt ly vmvryd jmym txtny.

22:49 vmv&y`y m`yby vmqmy trvmmny m`ys xm$ym t&ylny.

22:50 jl-kn `vdk yhvh bgvym vlsmk `zmr.

22:51 mgdyl ysvjvt mlkv vjsh-x$d lmsyxv ldvd vlzrjv jd-jvlm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase