Main Index: Hebrew Transliteration

 

2 Samuel 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

16:1 vdvd jbr mj+ mhr`s vhnh &yb` njr mpy-bst lqr`tv v&md xmrym xbsym vjlyhm m`tym lxm vm`h &mvqym vm`h qy& vnbl yyn.

16:2 vy`mr hmlk `l-&yb` mh-`lh lk vy`mr &yb` hxmvrym lbyt-hmlk lrkb vlhlxm vhqy& l`kvl hnjrym vhyyn lstvt hyjp bmdbr.

16:3 vy`mr hmlk v`yh bn-`dnyk vy`mr &yb` `l-hmlk hnh yvsb byrvslm ky `mr hyvm ysybv ly byt ysr`l `t mmlkvt `by.

16:4 vy`mr hmlk l&b` hnh lk kl `sr lmpy-bst vy`mr &yb` hstxvyty `m&`-xn bjynyk `dny hmlk.

16:5 vb` hmlk dvd jd-bxvrym vhnh msm `ys yv&` mmspxt byt-s`vl vsmv smjy bn-gr` y&` y&v` vmqll.

16:6 vy$ql b`bnym `t-dvd v`t-kl-jbdy hmlk dvd vkl-hjm vkl-hgbrym mymynv vmsm`lv.

16:7 vkh-`mr smjy bqllv &` &` `ys hdmym v`ys hblyjl.

16:8 hsyb jlyk yhvh kl dmy byt-s`vl `sr mlkt txtv vytn yhvh `t- hmlvkh byd `bslvm bnk vhnk brjtk ky `ys dmym `th.

16:9 vy`mr `bysy bn-&rvyh `l-hmlk lmh yqll hklb hmt hzh `t-`dny hmlk `jbrh-n` v`$yrh `t-r`sv.

16:10 vy`mr hmlk mh-ly vlkm bny &ryh ky yqll vky yhvh `mr lv qll `t-dvd vmy y`mr mdvj jsyth kn.

16:11 vy`mr dvd `l-`bysy v`l-kl-jbdyv hnh bny `sr-y&` mmjy mbqs `t- npsy v`p ky-jth bn-hymyny hnxv lv vyqll ky `mr-lv yhvh.

16:12 `vly yr`h yhvh bjvny vhsyb yhvh ly +vbh txt qlltv hyvm hzh.

16:13 vylk dvd v`nsyv bdrk vsmjy hlk b&lj hhr ljmtv hlvk vyqll vy$ql b`bnym ljmtv vjpr bjpr.

16:14 vyb` hmlk vkl-hjm `sr-`tv jypym vynps sm.

16:15 v`bslvm vkl-hjm `ys ysr`l b`v yrvslm v`xytpl `tv.

16:16 vyhy k`sr-b` xvsy h`rky rjh dvd `l-`bslvm vy`mr xvsy `l- `bslvm yxy hmlk yxy hmlk.

16:17 vy`mr `bslvm `l-xvsy zh x$dk `t-rjk lmh l`-hlkt `t-rjk.

16:18 vy`mr xvsy `l-`bslm l` ky `sr bxr yhvh vhjm hzh vkl-`ys ysr`l l` `hyh v`tv `sb.

16:19 vhsnyt lmy `ny `jbd hlv` lpny bnv k`sr jbdty lpny `byk kn `hyh lpnyk.

16:20 vy`mr `bslvm `l-`xytpl hbv lkm j&h mh-njsh.

16:21 vy`mr `xytpl `l-`bslm bv` `l-plgsy `byk `sr hnyx lsmvr hbyt vsmj kl-ysr`l ky-nb`st `t-`byk vxzqv ydy kl-`sr `tk.

16:22 vy+v l`bslvm h`hl jl-hgg vyb` `bslvm `l-plgsy `byv ljyny kl- ysr`l.

16:23 vj&t `xytpl `sr yj& bymym hhm k`sr ys`l- bdbr h`lhym kn kl- j&t `xytpl gm-ldvd gm l`bslm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase