Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 4

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

4:1 vjth ysr`l smj `l-hxqym v`l-hmsp+ym `sr `nky mlmd `tkm ljsvt lmjn txyv vb`tm vyrstm `t-h`r& `sr yhvh `lhy `btykm ntn lkm.

4:2 l` t$pv jl-hdbr `sr `nky m&vh `tkm vl` tgrjv mmnv lsmr `t- m&vt yhvh `lhykm `sr `nky m&vh `tkm.

4:3 jynykm hr`vt `t `sr-jsh yhvh bbjl pjvr ky kl-h`ys `sr hlk `xry bjl-pjvr hsmydv yhvh `lhyk mqrbk.

4:4 v`tm hdbqym byhvh `lhykm xyym klkm hyvm.

4:5 r`h lmdty `tkm xqym vmsp+ym k`sr &vny yhvh `lhy ljsvt kn bqrb h`r& `sr `tm b`ym smh lrsth.

4:6 vsmrtm vjsytm ky hv` xkmtkm vbyntkm ljyny hjmym `sr ysmjvn `t kl-hxqym h`lh v`mrv rq jm-xkm vnbvn hgvy hgdvl hzh.

4:7 ky my-gvy gdvl `sr-lv `lhym qrbym `lyv kyhvh `lhynv bkl-qr`nv `lyv.

4:8 vmy gvy gdvl `sr-lv xqym vmsp+ym &dyqm kkl htvrh hz`t `sr `nky ntn lpnykm hyvm.

4:9 rq hsmr lk vsmr npsk m`d pn-tskx `t-hdbrym `sr-r`v jynyk vpn- y$vrv mlbbk kl ymy xyyk vhvdjtm lbnyk vlbny bnyk.

4:10 yvm `sr jmdt lpny yhvh `lhyk bxrb b`mr yhvh `ly hqhl-ly `t- hjm v`smjm `t-dbry `sr ylmdvn lyr`h `ty kl-hymym `sr hm xyym jl- h`dmh v`t-bnyhm ylmdvn.

4:11 vtqrbvn vtjmdvn txt hhr vhhr bjr b`s jd-lb hsmym xsk jnn vjrpl.

4:12 vydbr yhvh `lykm mtvk h`s qvl dbrym `tm smjym vtmvnh `ynkm r`ym zvlty qvl.

4:13 vygd lkm `t-brytv `sr &vh `tkm ljsvt jsrt hdbrym vyktbm jl- sny lxvt `bnym.

4:14 v`ty &vh yhvh bjt hhv` llmd `tkm xqym vmsp+ym ljstkm `tm b`r& `sr `tm jbrym smh lrsth.

4:15 vnsmrtm m`d lnpstykm ky l` r`ytm kl-tmvnh byvm dbr yhvh `lykm bxrb mtvk h`s.

4:16 pn-tsxtvn vjsytm lkm p$l tmvnt kl-$ml tbnyt zkr `v nqbh.

4:17 tbnyt kl-bhmh `sr b`r& tbnyt kl-&pvr knp `sr tjvp bsmym.

4:18 tbnyt kl-rms b`dmh tbnyt kl-dgh `sr-bmym mtxt l`r&.

4:19 vpn-ts` jynyk hsmymh vr`yt `t-hsms v`t-hyrx v`t-hkvkbym kl &b` hsmym vndxt vhstxvyt lhm vjbdtm `sr xlq yhvh `lhyk `tm lkl hjmym txt kl-hsmym.

4:20 v`tkm lqx yhvh vyv&` `tkm mkvr hbrzl mm&rym lhyvt lv ljm nxlh kyvm hzh.

4:21 vyhvh ht`np-by jl-dbrykm vysbj lblty jbry `t-hyrdn vlblty-b` `l-h`r& h+vbh `sr yhvh `lhyk ntn lk nxlh.

4:22 ky `nky mt b`r& hz`t `ynny jbr `t-hyrdn v`tm jbrym vyrstm `t- h`r& h+vbh hz`t.

4:23 hsmrv lkm pn-tskxv `t-bryt yhvh `lhykm `sr krt jmkm vjsytm lkm p$l tmvnt kl `sr &vk yhvh `lhyk.

4:24 ky yhvh `lhyk `s `klh hv` `l qn`.

4:25 ky-tvlyd bnym vbny bnym vnvsntm b`r& vhsxtm vjsytm p$l tmvnt kl vjsytm hrj bjyny yhvh-`lhyk lhkjy$v.

4:26 hjydty bkm hyvm `t-hsmym v`t-h`r& ky-`bd t`bdvn mhr mjl h`r& `sr `tm jbrym `t-hyrdn smh lrsth l`-t`rykn ymym jlyh ky hsmd tsmdvn.

4:27 vhpy& yhvh `tkm bjmym vns`rtm mty m$pr bgvym `sr ynhg yhvh `tkm smh.

4:28 vjbdtm-sm `lhym mjsh ydy `dm j& v`bn `sr l`-yr`vn vl` ysmjvn vl` y`klvn vl` yryxn.

4:29 vbqstm msm `t-yhvh `lhyk vm&`t ky tdrsnv bkl-lbbk vbkl-npsk.

4:30 b&r lk vm&`vk kl hdbrym h`lh b`xryt hymym vsbt jd-yhvh `lhyk vsmjt bqlv.

4:31 ky `l rxvm yhvh `lhyk l` yrpk vl` ysxytk vl` yskx `t-bryt `btyk `sr nsbj lhm.

4:32 ky s`l-n` lymym r`snym `sr-hyv lpnyk lmn-hyvm `sr br` `lhym `dm jl-h`r& vlmq&h hsmym vjd-q&h hsmym hnhyh kdbr hgdvl hzh `v hnsmj kmhv.

4:33 hsmj jm qvl `lhym mdbr mtvk-h`s k`sr-smjt `th vyxy.

4:34 `v hn$h `lhym lbv` lqxt lv gvy mqrb gvy bm$t b`tt vbmvptym vbmlxmh vbyd xzqh vbzrvj n+vyh vbmvr`ym gdlym kkl `sr-jsh lkm yhvh `lhykm bm&rym ljynyk.

4:35 `th hr`t ldjt ky yhvh hv` h`lhym `yn jvd mlbdv.

4:36 mn-hsmym hsmyjk `t-qlv ly$rk vjl-h`r& hr`k `t-`sv hgdvlh vdbryv smjt mtvk h`s.

4:37 vtxt ky `hb `t-`btyk vybxr bzrjv `xryv vyv&`k bpnyv bkxv hgdl mm&rym.

4:38 lhvrys gvym gdlym vj&mym mmk mpnyk lhby`k ltt-lk `t-`r&m nxlh kyvm hzh.

4:39 vydjt hyvm vhsbt `l-lbbk ky yhvh hv` h`lhym bsmym mmjl vjl- h`r& mtxt `yn jvd.

4:40 vsmrt `t-xqyv v`t-m&vtyv `sr `nky m&vk hyvm `sr yy+b lk vlbnyk `xryk vlmjn t`ryk ymym jl-h`dmh `sr yhvh `lhyk ntn lk kl- hymym.

4:41 `z ybdyl msh sls jrym bjbr hyrdn mzrxh sms.

4:42 ln$ smh rv&x `sr yr&x `t-rjhv bbly-djt vhv` l`-sn` lv mtml slsm vn$ `l-`xt mn-hjrym h`l vxy.

4:43 `t-b&r bmdbr b`r& hmysr lr`vbny v`t-r`mt bgljd lgdy v`t-gvln bbsn lmnsy.

4:44 vz`t htvrh `sr-sm msh lpny bny ysr`l.

4:45 `lh hjdt vhxqym vhmsp+ym `sr dbr msh `l-bny ysr`l b&`tm mm&rym.

4:46 bjbr hyrdn bgy` mvl byt pjvr b`r& $yxn mlk h`mry `sr yvsb bxsbvn `sr hkh msh vbny ysr`l b&`tm mm&rym.

4:47 vyyrsv `t-`r&v v`t-`r& jvg mlk-hbsn sny mlky h`mry `sr bjbr hyrdn mzrx sms.

4:48 mjrjr `sr jl-spt-nxl `rnn vjd-hr sy`n hv` xrmvn.

4:49 vkl-hjrbh jbr hyrdn mzrxh vjd ym hjrbh txt `sdt hp$gh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase