Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

32:1 h`zynv hsmym v`dbrh vtsmj h`r& `mry-py.

32:2 yjrp km+r lqxy tzl k+l `mrty ksjyrm jly-ds` vkrbybym jly-jsb.

32:3 ky sm yhvh `qr` hbv gdl l`lhynv.

32:4 h&vr tmym pjlv ky kl-drkyv msp+ `l `mvnh v`yn jvl &dyq vysr hv`.

32:5 sxt lv l` bnyv mvmm dvr jqs vptltl.

32:6 h-lyhvh tgmlv-z`t jm nbl vl` xkm hlv`-hv` `byk qnk hv` jsk vyknnk.

32:7 zkr ymvt jvlm bynv snvt dr-vdr s`l `byk vygdk zqnyk vy`mrv lk.

32:8 bhnxl jlyvn gvym bhprydv bny `dm y&b gblt jmym lm$pr bny ysr`l.

32:9 ky xlq yhvh jmv yjqb xbl nxltv.

32:10 ym&`hv b`r& mdbr vbthv yll ysmn y$bbnhv ybvnnhv y&rnhv k`ysvn jynv.

32:11 knsr yjyr qnv jl-gvzlyv yrxp yprs knpyv yqxhv ys`hv jl- `brtv.

32:12 yhvh bdd ynxnv v`yn jmv `l nkr.

32:13 yrkbhv jl-bmvty `r& vy`kl tnvbt sdy vynqhv dbs m$lj vsmn mxlmys &vr.

32:14 xm`t bqr vxlb &`n jm-xlb krym v`ylym bny-bsn vjtvdym jm-xlb klyvt x+h vdm-jnb tsth-xmr.

32:15 vysmn ysrvn vybj+ smnt jbyt ksyt vy+s `lvh jshv vynbl &vr ysjtv.

32:16 yqn`hv bzrym btvjbt ykjy$hv.

32:17 yzbxv lsdym l` `lh `lhym l` ydjvm xdsym mqrb b`v l` sjrvm `btykm.

32:18 &vr yldk tsy vtskx `l mxllk.

32:19 vyr` yhvh vyn`& mkj$ bnyv vbntyv.

32:20 vy`mr `$tyrh pny mhm `r`h mh `xrytm ky dvr thpkt hmh bnym l`- `mn bm.

32:21 hm qn`vny bl`-`l kj$vny bhblyhm v`ny `qny`m bl`-jm bgvy nbl `kjy$m.

32:22 ky-`s qdxh b`py vtyqd jd-s`vl txtyt vt`kl `r& vyblh vtlh+ mv$dy hrym.

32:23 `$ph jlymv rjvt x&y `klh-bm.

32:24 mzy rjb vlxmy rsp vq+b mryry vsn-bhmt `slx-bm jm-xmt zxly jpr.

32:25 mxv& tskl-xrb vmxdrym `ymh gm-bxvr gm-btvlh yvnq jm-`ys sybh.

32:26 `mrty `p`yhm `sbyth m`nvs zkrm.

32:27 lvly kj$ `vyb `gvr pn-ynkrv &rymv pn-y`mrv ydnv rmh vl` yhvh pjl kl-z`t.

32:28 ky-gvy `bd j&vt hmh v`yn bhm tbvnh.

32:29 lv xkmv yskylv z`t ybynv l`xrytm.

32:30 `ykh yrdp `xd `lp vsnym yny$v rbbh `m-l` ky-&vrm mkrm vyhvh h$gyrm.

32:31 ky l` k&vrnv &vrm v`ybynv plylym.

32:32 ky-mgpn $dm gpnm vmsdmt jmrh jnbmv jnby-rvs `sklt mrrt lmv.

32:33 xmt tnynm yynm vr`s ptnym `kzr.

32:34 hl`-hv` km$ jmdy xtvm b`v&rty.

32:35 ly nqm vslm ljt tmv+ rglm ky qrvb yvm `ydm vxs jtdt lmv.

32:36 ky-ydyn yhvh jmv vjl-jbdyv ytnxm ky yr`h ky-`zlt yd v`p$ j&vr vjzvb.

32:37 v`mr `y `lhymv &vr x$yv bv.

32:38 `sr xlb zbxymv y`klv ystv yyn n$ykm yqvmv vyjzrkm yhy jlykm $trh.

32:39 r`v jth ky `ny `ny hv` v`yn `lhym jmdy `ny `myt v`xyh mx&ty v`ny `rp` v`yn mydy m&yl.

32:40 ky-`s` `l-smym ydy v`mrty xy `nky ljlm.

32:41 `m-snvty brq xrby vt`xz bmsp+ ydy `syb nqm l&ry vlmsn`y `slm.

32:42 `skyr x&y mdm vxrby t`kl bsr mdm xll vsbyh mr`s prjvt `vyb.

32:43 hrnynv gvym jmv ky dm-jbdyv yqvm vnqm ysyb l&ryv vkpr `dmtv jmv.

32:44 vyb` msh vydbr `t-kl-dbry hsyrh-hz`t b`zny hjm hv` vhvsj bn- nvn.

32:45 vykl msh ldbr `t-kl-hdbrym h`lh `l-kl-ysr`l.

32:46 vy`mr `lhm symv lbbkm lkl-hdbrym `sr `nky mjyd bkm hyvm `sr t&vm `t-bnykm lsmr ljsvt `t-kl-dbry htvrh hz`t.

32:47 ky l`-dbr rq hv` mkm ky-hv` xyykm vbdbr hzh t`rykv ymym jl- h`dmh `sr `tm jbrym `t-hyrdn smh lrsth.

32:48 vydbr yhvh `l-msh bj&m hyvm hzh l`mr.

32:49 jlh `l-hr hjbrym hzh hr-nbv `sr b`r& mv`b `sr jl-pny yrxv vr`h `t-`r& knjn `sr `ny ntn lbny ysr`l l`xzh.

32:50 vmt bhr `sr `th jlh smh vh`$p `l-jmyk k`sr-mt `hrn `xyk bhr hhr vy`$p `l-jmyv.

32:51 jl `sr mjltm by btvk bny ysr`l bmy-mrybt qds mdbr-&n jl `sr l`-qdstm `vty btvk bny ysr`l.

32:52 ky mngd tr`h `t-h`r& vsmh l` tbv` `l-h`r& `sr-`ny ntn lbny ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase