Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

11:1 v`hbt `t yhvh `lhyk vsmrt msmrtv vxqtyv vmsp+yv vm&vtyv kl- hymym.

11:2 vydjtm hyvm ky l` `t-bnykm `sr l`-ydjv v`sr l`-r`v `t-mv$r yhvh `lhykm `t-gdlv `t-ydv hxzqh vzrjv hn+vyh.

11:3 v`t-`ttyv v`t-mjsyv `sr jsh btvk m&rym lprjh mlk-m&rym vlkl- `r&v.

11:4 v`sr jsh lxyl m&rym l$v$yv vlrkbv `sr h&yp `t-my ym-$vp jl- pnyhm brdpm `xrykm vy`bdm yhvh jd hyvm hzh.

11:5 v`sr jsh lkm bmdbr jd-b`km jd-hmqvm hzh.

11:6 v`sr jsh ldtn vl`byrm bny `ly`b bn-r`vbn `sr p&th h`r& `t-pyh vtbljm v`t-btyhm v`t-`hlyhm v`t kl-hyqvm `sr brglyhm bqrb kl- ysr`l.

11:7 ky jynykm hr`t `t-kl-mjsh yhvh hgdl `sr jsh.

11:8 vsmrtm `t-kl-hm&vh `sr `nky m&vk hyvm lmjn txzqv vb`tm vyrstm `t-h`r& `sr `tm jbrym smh lrsth.

11:9 vlmjn t`rykv ymym jl-h`dmh `sr nsbj yhvh l`btykm ltt lhm vlzrjm `r& zbt xlb vdbs.

11:10 ky h`r& `sr `th b`-smh lrsth l` k`r& m&rym hv` `sr y&`tm msm `sr tzrj `t-zrjk vhsqyt brglk kgn hyrq.

11:11 vh`r& `sr `tm jbrym smh lrsth `r& hrym vbqjt lm+r hsmym tsth- mym.

11:12 `r& `sr-yhvh `lhyk drs `th tmyd jyny yhvh `lhyk bh mrsyt hsnh vjd `xryt snh.

11:13 vhyh `m-smj tsmjv `l-m&vty `sr `nky m&vh `tkm hyvm l`hbh `t- yhvh `lhykm vljbdv bkl-lbbkm vbkl-npskm.

11:14 vntty m+r-`r&km bjtv yvrh vmlqvs v`$pt dgnk vtyrsk vy&hrk.

11:15 vntty jsb bsdk lbhmtk v`klt vsbjt.

11:16 hsmrv lkm pn ypth lbbkm v$rtm vjbdtm `lhym `xrym vhstxvytm lhm.

11:17 vxrh `p-yhvh bkm vj&r `t-hsmym vl`-yhyh m+r vh`dmh l` ttn `t- ybvlh v`bdtm mhrh mjl h`r& h+bh `sr yhvh ntn lkm.

11:18 vsmtm `t-dbry `lh jl-lbbkm vjl-npskm vqsrtm `tm l`vt jl-ydkm vhyv l+v+pt byn jynykm.

11:19 vlmdtm `tm `t-bnykm ldbr bm bsbtk bbytk vblktk bdrk vbskbk vbqvmk.

11:20 vktbtm jl-mzvzvt bytk vbsjryk.

11:21 lmjn yrbv ymykm vymy bnykm jl h`dmh `sr nsbj yhvh l`btykm ltt lhm kymy hsmym jl-h`r&.

11:22 ky `m-smr tsmrvn `t-kl-hm&vh hz`t `sr `nky m&vh `tkm ljsth l`hbh `t-yhvh `lhykm llkt bkl-drkyv vldbqh-bv.

11:23 vhvrys yhvh `t-kl-hgvym h`lh mlpnykm vyrstm gvym gdlym vj&mym mkm.

11:24 kl-hmqvm `sr tdrk kp-rglkm bv lkm yhyh mn-hmdbr vhlbnvn mn- hnhr nhr-prt vjd hym h`xrvn yhyh gblkm.

11:25 l`-yty&b `ys bpnykm pxdkm vmvr`km ytn yhvh `lhykm jl-pny kl- h`r& `sr tdrkv-bh k`sr dbr lkm.

11:26 r`h `nky ntn lpnykm hyvm brkh vqllh.

11:27 `t-hbrkh `sr tsmjv `l-m&vt yhvh `lhykm `sr `nky m&vh `tkm hyvm.

11:28 vhqllh `m-l` tsmjv `l-m&vt yhvh `lhykm v$rtm mn-hdrk `sr `nky m&vh `tkm hyvm llkt `xry `lhym `xrym `sr l`-ydjtm.

11:29 vhyh ky yby`k yhvh `lhyk `l-h`r& `sr-`th b`-smh lrsth vntth `t-hbrkh jl-hr grzym v`t-hqllh jl-hr jybl.

11:30 hl`-hmh bjbr hyrdn `xry drk mbv` hsms b`r& hknjny hysb bjrbh mvl hglgl `&l `lvny mrh.

11:31 ky `tm jbrym `t-hyrdn lb` lrst `t-h`r& `sr-yhvh `lhykm ntn lkm vyrstm `th vysbtm-bh.

11:32 vsmrtm ljsvt `t kl-hxqym v`t-hmsp+ym `sr `nky ntn lpnykm hyvm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase