Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 29

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

29:1 vyqr` msh `l-kl-ysr`l vy`mr `lhm `tm r`ytm `t kl-`sr jsh yhvh ljynykm b`r& m&rym lprjh vlkl-jbdyv vlkl-`r&v.

29:2 hm$vt hgdlt `sr r`v jynyk h`tt vhmptym hgdlym hhm.

29:3 vl`-ntn yhvh lkm lb ldjt vjynym lr`vt v`znym lsmj jd hyvm hzh.

29:4 v`vlk `tkm `rbjym snh bmdbr l`-blv slmtykm mjlykm vnjlk l`- blth mjl rglk.

29:5 lxm l` `kltm vyyn vskr l` stytm lmjn tdjv ky `ny yhvh `lhykm.

29:6 vtb`v `l-hmqvm hzh vy&` $yxn mlk-xsbvn vjvg mlk-hbsn lqr`tnv lmlxmh vnkm.

29:7 vnqx `t-`r&m vntnh lnxlh lr`vbny vlgdy vlx&y sb+ hmnsy.

29:8 vsmrtm `t-dbry hbryt hz`t vjsytm `tm lmjn tskylv `t kl-`sr tjsvn.

29:9 `tm n&bym hyvm klkm lpny yhvh `lhykm r`sykm sb+ykm zqnykm vs+rykm kl `ys ysr`l.

29:10 +pkm nsykm vgrk `sr bqrb mxnyk mx+b j&yk jd s`b mymyk.

29:11 ljbrk bbryt yhvh `lhyk vb`ltv `sr yhvh `lhyk krt jmk hyvm.

29:12 lmjn hqym-`tk hyvm lv ljm vhv` yhyh-lk l`lhym k`sr dbr-lk vk`sr nsbj l`btyk l`brhm ly&xq vlyjqb.

29:13 vl` `tkm lbdkm `nky krt `t-hbryt hz`t v`t-h`lh hz`t.

29:14 ky `t-`sr ysnv ph jmnv jmd hyvm lpny yhvh `lhynv v`t `sr `ynnv ph jmnv hyvm.

29:15 ky-`tm ydjtm `t `sr-ysbnv b`r& m&rym v`t `sr-jbrnv bqrb hgvym `sr jbrtm.

29:16 vtr`v `t-sqv&yhm v`t gllyhm j& v`bn k$p vzhb `sr jmhm.

29:17 pn-ys bkm `ys `v-`sh `v mspxh `v-sb+ `sr lbbv pnh hyvm mjm yhvh `lhynv llkt ljbd `t-`lhy hgvym hhm pn-ys bkm srs prh r`s vljnh.

29:18 vhyh bsmjv `t-dbry h`lh hz`t vhtbrk blbbv l`mr slvm yhyh-ly ky bsrrvt lby `lk lmjn $pvt hrvh `t-h&m`h.

29:19 l`-y`bh yhvh $lx lv ky `z yjsn `p-yhvh vqn`tv b`ys hhv` vrb&h bv kl-h`lh hktvbh b$pr hzh vmxh yhvh `t-smv mtxt hsmym.

29:20 vhbdylv yhvh lrjh mkl sb+y ysr`l kkl `lvt hbryt hktvbh b$pr htvrh hzh.

29:21 v`mr hdvr h`xrvn bnykm `sr yqvmv m`xrykm vhnkry `sr yb` m`r& rxvqh vr`v `t-mkvt h`r& hhv` v`t-txl`yh `sr-xlh yhvh bh.

29:22 gpryt vmlx srph kl-`r&h l` tzrj vl` t&mx vl`-yjlh bh kl-jsb kmhpkt $dm vjmrh `dmh v&byym `sr hpk yhvh b`pv vbxmtv.

29:23 v`mrv kl-hgvym jl-mh jsh yhvh kkh l`r& hz`t mh xry h`p hgdvl hzh.

29:24 v`mrv jl `sr jzbv `t-bryt yhvh `lhy `btm `sr krt jmm bhv&y`v `tm m`r& m&rym.

29:25 vylkv vyjbdv `lhym `xrym vystxvv lhm `lhym `sr l`-ydjvm vl` xlq lhm.

29:26 vyxr-`p yhvh b`r& hhv` lhby` jlyh `t-kl-hqllh hktvbh b$pr hzh.

29:27 vytsm yhvh mjl `dmtm b`p vbxmh vbq&p gdvl vyslkm `l-`r& `xrt kyvm hzh.

29:28 hn$trt lyhvh `lhynv vhnglt lnv vlbnynv jd-jvlm ljsvt `t-kl- dbry htvrh hz`t.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase