Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

9:1 smj ysr`l `th jbr hyvm `t-hyrdn lb` lrst gvym gdlym vj&mym mmk jrym gdlt vb&rt bsmym.

9:2 jm-gdvl vrm bny jnqym `sr `th ydjt v`th smjt my yty&b lpny bny jnq.

9:3 vydjt hyvm ky yhvh `lhyk hv`-hjbr lpnyk `s `klh hv` ysmydm vhv` yknyjm lpnyk vhvrstm vh`bdtm mhr k`sr dbr yhvh lk.

9:4 `l-t`mr blbbk bhdp yhvh `lhyk `tm mlpnyk l`mr b&dqty hby`ny yhvh lrst `t-h`r& hz`t vbrsjt hgvym h`lh yhvh mvrysm mpnyk.

9:5 l` b&dqtk vbysr lbbk `th b` lrst `t-`r&m ky brsjt hgvym h`lh yhvh `lhyk mvrysm mpnyk vlmjn hqym `t-hdbr `sr nsbj yhvh l`btyk l`brhm ly&xq vlyjqb.

9:6 vydjt ky l` b&dqtk yhvh `lhyk ntn lk `t-h`r& h+vbh hz`t lrsth ky jm-qsh-jrp `th.

9:7 zkr `l-tskx `t `sr-hq&pt `t-yhvh `lhyk bmdbr lmn-hyvm `sr- y&`t m`r& m&rym jd-b`km jd-hmqvm hzh mmrym hyytm jm-yhvh.

9:8 vbxrb hq&ptm `t-yhvh vyt`np yhvh bkm lhsmyd `tkm.

9:9 bjlty hhrh lqxt lvxt h`bnym lvxt hbryt `sr-krt yhvh jmkm v`sb bhr `rbjym yvm v`rbjym lylh lxm l` `klty vmym l` styty.

9:10 vytn yhvh `ly `t-sny lvxt h`bnym ktbym b`&bj `lhym vjlyhm kkl-hdbrym `sr dbr yhvh jmkm bhr mtvk h`s byvm hqhl.

9:11 vyhy mq& `rbjym yvm v`rbjym lylh ntn yhvh `ly `t-sny lxt h`bnym lxvt hbryt.

9:12 vy`mr yhvh `ly qvm rd mhr mzh ky sxt jmk `sr hv&`t mm&rym $rv mhr mn-hdrk `sr &vytm jsv lhm m$kh.

9:13 vy`mr yhvh `ly l`mr r`yty `t-hjm hzh vhnh jm-qsh-jrp hv`.

9:14 hrp mmny v`smydm v`mxh `t-smm mtxt hsmym v`jsh `vtk lgvy- j&vm vrb mmnv.

9:15 v`pn v`rd mn-hhr vhhr bjr b`s vsny lvxt hbryt jl sty ydy.

9:16 v`r` vhnh x+`tm lyhvh `lhykm jsytm lkm jgl m$kh $rtm mhr mn- hdrk `sr-&vh yhvh `tkm.

9:17 v`tps bsny hlxt v`slkm mjl sty ydy v`sbrm ljynykm.

9:18 v`tnpl lpny yhvh kr`snh `rbjym yvm v`rbjym lylh lxm l` `klty vmym l` styty jl kl-x+`tkm `sr x+`tm ljsvt hrj bjyny yhvh lhkjy$v.

9:19 ky ygrty mpny h`p vhxmh `sr q&p yhvh jlykm lhsmyd `tkm vysmj yhvh `ly gm bpjm hhv`.

9:20 vb`hrn ht`np yhvh m`d lhsmydv v`tpll gm-bjd `hrn bjt hhv`.

9:21 v`t-x+`tkm `sr-jsytm `t-hjgl lqxty v`srp `tv b`s v`kt `tv +xvn hy+b jd `sr-dq ljpr v`slk `t-jprv `l-hnxl hyrd mn-hhr.

9:22 vbtbjrh vbm$h vbqbrt ht`vh mq&pym hyytm `t-yhvh.

9:23 vbslx yhvh `tkm mqds brnj l`mr jlv vrsv `t-h`r& `sr ntty lkm vtmrv `t-py yhvh `lhykm vl` h`mntm lv vl` smjtm bqlv.

9:24 mmrym hyytm jm-yhvh myvm djty `tkm.

9:25 v`tnpl lpny yhvh `t `rbjym hyvm v`t-`rbjym hlylh `sr htnplty ky-`mr yhvh lhsmyd `tkm.

9:26 v`tpll `l-yhvh v`mr `dny yhvh `l-tsxt jmk vnxltk `sr pdyt bgdlk `sr-hv&`t mm&rym byd xzqh.

9:27 zkr ljbdyk l`brhm ly&xq vlyjqb `l-tpn `l-qsy hjm hzh v`l- rsjv v`l-x+`tv.

9:28 pn-y`mrv h`r& `sr hv&`tnv msm mbly yklt yhvh lhby`m `l-h`r& `sr-dbr lhm vmsn`tv `vtm hv&y`m lhmtm bmdbr.

9:29 vhm jmk vnxltk `sr hv&`t bkxk hgdl vbzrjk hn+vyh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase