Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

27:1 vy&v msh vzqny ysr`l `t-hjm l`mr smr `t-kl-hm&vh `sr `nky m&vh `tkm hyvm.

27:2 vhyh byvm `sr tjbrv `t-hyrdn `l-h`r& `sr-yhvh `lhyk ntn lk vhqmt lk `bnym gdlvt vsdt `tm bsyd.

27:3 vktbt jlyhn `t-kl-dbry htvrh hz`t bjbrk lmjn `sr tb` `l-h`r& `sr-yhvh `lhyk ntn lk `r& zbt xlb vdbs k`sr dbr yhvh `lhy-`btyk lk.

27:4 vhyh bjbrkm `t-hyrdn tqymv `t-h`bnym h`lh `sr `nky m&vh `tkm hyvm bhr jybl vsdt `vtm bsyd.

27:5 vbnyt sm mzbx lyhvh `lhyk mzbx `bnym l`-tnyp jlyhm brzl.

27:6 `bnym slmvt tbnh `t-mzbx yhvh `lhyk vhjlyt jlyv jvlt lyhvh `lhyk.

27:7 vzbxt slmym v`klt sm vsmxt lpny yhvh `lhyk.

27:8 vktbt jl-h`bnym `t-kl-dbry htvrh hz`t b`r hy+b.

27:9 vydbr msh vhkhnym hlvym `l kl-ysr`l l`mr h$kt vsmj ysr`l hyvm hzh nhyyt ljm lyhvh `lhyk.

27:10 vsmjt bqvl yhvh `lhyk vjsyt `t-m&vtv v`t-xqyv `sr `nky m&vk hyvm.

27:11 vy&v msh `t-hjm byvm hhv` l`mr.

27:12 `lh yjmdv lbrk `t-hjm jl-hr grzym bjbrkm `t-hyrdn smjvn vlvy vyhvdh vysskr vyv$p vbnymn.

27:13 v`lh yjmdv jl-hqllh bhr jybl r`vbn gd v`sr vzbvln dn vnptly.

27:14 vjnv hlvym v`mrv `l-kl-`ys ysr`l qvl rm.

27:15 `rvr h`ys `sr yjsh p$l vm$kh tvjbt yhvh mjsh ydy xrs vsm b$tr vjnv kl-hjm v`mrv `mn.

27:16 `rvr mqlh `byv v`mv v`mr kl-hjm `mn.

27:17 `rvr m$yg gbvl rjhv v`mr kl-hjm `mn.

27:18 `rvr msgh jvr bdrk v`mr kl-hjm `mn.

27:19 `rvr m+h msp+ gr-ytvm v`lmnh v`mr kl-hjm `mn.

27:20 `rvr skb jm-`st `byv ky glh knp `byv v`mr kl-hjm `mn.

27:21 `rvr skb jm-kl-bhmh v`mr kl-hjm `mn.

27:22 `rvr skb jm-`xtv bt-`byv `v bt-`mv v`mr kl-hjm `mn.

27:23 `rvr skb jm-xtntv v`mr kl-hjm `mn.

27:24 `rvr mkh rjhv b$tr v`mr kl-hjm `mn.

27:25 `rvr lqx sxd lhkvt nps dm nqy v`mr kl-hjm `mn.

27:26 `rvr `sr l`-yqym `t-dbry htvrh-hz`t ljsvt `vtm v`mr kl-hjm `mn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase