Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 19

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

19:1 ky-ykryt yhvh `lhyk `t-hgvym `sr yhvh `lhyk ntn lk `t-`r&m vyrstm vysbt bjryhm vbbtyhm.

19:2 slvs jrym tbdyl lk btvk `r&k `sr yhvh `lhyk ntn lk lrsth.

19:3 tkyn lk hdrk vslst `t-gbvl `r&k `sr ynxylk yhvh `lhyk vhyh lnv$ smh kl-r&x.

19:4 vzh dbr hr&x `sr-ynv$ smh vxy `sr ykh `t-rjhv bbly-djt vhv` l`-sn` lv mtml slsm.

19:5 v`sr yb` `t-rjhv byjr lx+b j&ym vndxh ydv bgrzn lkrt hj& vnsl hbrzl mn-hj& vm&` `t-rjhv vmt hv` ynv$ `l-`xt hjrym-h`lh vxy.

19:6 pn-yrdp g`l hdm `xry hr&x ky-yxm lbbv vhsygv ky-yrbh hdrk vhkhv nps vlv `yn msp+-mvt ky l` sn` hv` lv mtmvl slsvm.

19:7 jl-kn `nky m&vk l`mr sls jrym tbdyl lk.

19:8 v`m-yrxyb yhvh `lhyk `t-gblk k`sr nsbj l`btyk vntn lk `t-kl- h`r& `sr dbr ltt l`btyk.

19:9 ky-tsmr `t-kl-hm&vh hz`t ljsth `sr `nky m&vk hyvm l`hbh `t- yhvh `lhyk vllkt bdrkyv kl-hymym vy$pt lk jvd sls jrym jl hsls h`lh.

19:10 vl` yspk dm nqy bqrb `r&k `sr yhvh `lhyk ntn lk nxlh vhyh jlyk dmym.

19:11 vky-yhyh `ys sn` lrjhv v`rb lv vqm jlyv vhkhv nps vmt vn$ `l- `xt hjrym h`l.

19:12 vslxv zqny jyrv vlqxv `tv msm vntnv `tv byd g`l hdm vmt.

19:13 l`-txv$ jynk jlyv vbjrt dm-hnqy mysr`l v+vb lk.

19:14 l` t$yg gbvl rjk `sr gblv r`snym bnxltk `sr tnxl b`r& `sr yhvh `lhyk ntn lk lrsth.

19:15 l`-yqvm jd `xd b`ys lkl-jvn vlkl-x+`t bkl-x+` `sr yx+` jl-py sny jdym `v jl-py slsh-jdym yqvm dbr.

19:16 ky-yqvm jd-xm$ b`ys ljnvt bv $rh.

19:17 vjmdv sny-h`nsym `sr-lhm hryb lpny yhvh lpny hkhnym vhsp+ym `sr yhyv bymym hhm.

19:18 vdrsv hsp+ym hy+b vhnh jd-sqr hjd sqr jnh b`xyv.

19:19 vjsytm lv k`sr zmm ljsvt l`xyv vbjrt hrj mqrbk.

19:20 vhns`rym ysmjv vyr`v vl`-y$pv ljsvt jvd kdbr hrj hzh bqrbk.

19:21 vl` txv$ jynk nps bnps jyn bjyn sn bsn yd byd rgl brgl.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase