Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 12

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

12:1 `lh hxqym vhmsp+ym `sr tsmrvn ljsvt b`r& `sr ntn yhvh `lhy `btyk lk lrsth kl-hymym `sr-`tm xyym jl-h`dmh.

12:2 `bd t`bdvn `t-kl-hmqmvt `sr jbdv-sm hgvym `sr `tm yrsym `tm `t-`lhyhm jl-hhrym hrmym vjl-hgbjvt vtxt kl-j& rjnn.

12:3 vnt&tm `t-mzbxtm vsbrtm `t-m&btm v`sryhm tsrpvn b`s vp$yly `lhyhm tgdjvn v`bdtm `t-smm mn-hmqvm hhv`.

12:4 l`-tjsvn kn lyhvh `lhykm.

12:5 ky `m-`l-hmqvm `sr-ybxr yhvh `lhykm mkl-sb+ykm lsvm `t-smv sm lsknv tdrsv vb`t smh.

12:6 vhb`tm smh jltykm vzbxykm v`t mjsrtykm v`t trvmt ydkm vndrykm vndbtykm vbkrt bqrkm v&`nkm.

12:7 v`kltm-sm lpny yhvh `lhykm vsmxtm bkl mslx ydkm `tm vbtykm `sr brkk yhvh `lhyk.

12:8 l` tjsvn kkl `sr `nxnv jsym ph hyvm `ys kl-hysr bjynyv.

12:9 ky l`-b`tm jd-jth `l-hmnvxh v`l-hnxlh `sr-yhvh `lhyk ntn lk.

12:10 vjbrtm `t-hyrdn vysbtm b`r& `sr-yhvh `lhykm mnxyl `tkm vhnyx lkm mkl-`ybykm m$byb vysbtm-b+x.

12:11 vhyh hmqvm `sr-ybxr yhvh `lhykm bv lskn smv sm smh tby`v `t kl-`sr `nky m&vh `tkm jvltykm vzbxykm mjsrtykm vtrmt ydkm vkl mbxr ndrykm `sr tdrv lyhvh.

12:12 vsmxtm lpny yhvh `lhykm `tm vbnykm vbntykm vjbdykm v`mhtykm vhlvy `sr bsjrykm ky `yn lv xlq vnxlh `tkm.

12:13 hsmr lk pn-tjlh jltyk bkl-mqvm `sr tr`h.

12:14 ky `m-bmqvm `sr-ybxr yhvh b`xd sb+yk sm tjlh jltyk vsm tjsh kl `sr `nky m&vk.

12:15 rq bkl-`vt npsk tzbx v`klt bsr kbrkt yhvh `lhyk `sr ntn-lk bkl-sjryk h+m` vh+hvr y`klnv k&by vk`yl.

12:16 rq hdm l` t`klv jl-h`r& tspknv kmym.

12:17 l`-tvkl l`kl bsjryk mjsr dgnk vtyrsk vy&hrk vbkrt bqrk v&`nk vkl-ndryk `sr tdr vndbtyk vtrvmt ydk.

12:18 ky `m-lpny yhvh `lhyk t`klnv bmqvm `sr ybxr yhvh `lhyk bv `th vbnk vbtk vjbdk v`mtk vhlvy `sr bsjryk vsmxt lpny yhvh `lhyk bkl mslx ydk.

12:19 hsmr lk pn-tjzb `t-hlvy kl-ymyk jl-`dmtk.

12:20 ky-yrxyb yhvh `lhyk `t-gblk k`sr dbr-lk v`mrt `klh bsr ky- t`vh npsk l`kl bsr bkl-`vt npsk t`kl bsr.

12:21 ky-yrxq mmk hmqvm `sr ybxr yhvh `lhyk lsvm smv sm vzbxt mbqrk vm&`nk `sr ntn yhvh lk k`sr &vytk v`klt bsjryk bkl `vt npsk.

12:22 `k k`sr y`kl `t-h&by v`t-h`yl kn t`klnv h+m` vh+hvr yxdv y`klnv.

12:23 rq xzq lblty `kl hdm ky hdm hv` hnps vl`-t`kl hnps jm-hbsr.

12:24 l` t`klnv jl-h`r& tspknv kmym.

12:25 l` t`klnv lmjn yy+b lk vlbnyk `xryk ky-tjsh hysr bjyny yhvh.

12:26 rq qdsyk `sr-yhyv lk vndryk ts` vb`t `l-hmqvm `sr-ybxr yhvh.

12:27 vjsyt jltyk hbsr vhdm jl-mzbx yhvh `lhyk vdm-zbxyk yspk jl- mzbx yhvh `lhyk vhbsr t`kl.

12:28 smr vsmjt `t kl-hdbrym h`lh `sr `nky m&vk lmjn yy+b lk vlbnyk `xryk jd-jvlm ky tjsh h+vb vhysr bjyny yhvh `lhyk.

12:29 ky-ykryt yhvh `lhyk `t-hgvym `sr `th b`-smh lrst `vtm mpnyk vyrst `tm vysbt b`r&m.

12:30 hsmr lk pn-tnqs `xryhm `xry hsmdm mpnyk vpn-tdrs l`lhyhm l`mr `ykh yjbdv hgvym h`lh `t-`lhyhm v`jsh-kn gm-`ny.

12:31 l`-tjsh kn lyhvh `lhyk ky kl-tvjbt yhvh `sr sn` jsv l`lhyhm ky gm `t-bnyhm v`t-bntyhm ysrpv b`s l`lhyhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase