Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 10

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

10:1 bjt hhv` `mr yhvh `ly p$l-lk sny-lvxt `bnym kr`snym vjlh `ly hhrh vjsyt lk `rvn j&.

10:2 v`ktb jl-hlxt `t-hdbrym `sr hyv jl-hlxt hr`snym `sr sbrt vsmtm b`rvn.

10:3 v`js `rvn j&y s+ym v`p$l sny-lxt `bnym kr`snym v`jl hhrh vsny hlxt bydy.

10:4 vyktb jl-hlxt kmktb hr`svn `t jsrt hdbrym `sr dbr yhvh `lykm bhr mtvk h`s byvm hqhl vytnm yhvh `ly.

10:5 v`pn v`rd mn-hhr v`sm `t-hlxt b`rvn `sr jsyty vyhyv sm k`sr &vny yhvh.

10:6 vbny ysr`l n$jv mb`rt bny-yjqn mv$rh sm mt `hrn vyqbr sm vykhn `ljzr bnv txtyv.

10:7 msm n$jv hgdgdh vmn-hgdgdh y+bth `r& nxly mym.

10:8 bjt hhv` hbdyl yhvh `t-sb+ hlvy ls`t `t-`rvn bryt-yhvh ljmd lpny yhvh lsrtv vlbrk bsmv jd hyvm hzh.

10:9 jl-kn l`-hyh llvy xlq vnxlh jm-`xyv yhvh hv` nxltv k`sr dbr yhvh `lhyk lv.

10:10 v`nky jmdty bhr kymym hr`snym `rbjym yvm v`rbjym lylh vysmj yhvh `ly gm bpjm hhv` l`-`bh yhvh hsxytk.

10:11 vy`mr yhvh `ly qvm lk lm$j lpny hjm vyb`v vyyrsv `t-h`r& `sr- nsbjty l`btm ltt lhm.

10:12 vjth ysr`l mh yhvh `lhyk s`l mjmk ky `m-lyr`h `t-yhvh `lhyk llkt bkl-drkyv vl`hbh `tv vljbd `t-yhvh `lhyk bkl-lbbk vbkl- npsk.

10:13 lsmr `t-m&vt yhvh v`t-xqtyv `sr `nky m&vk hyvm l+vb lk.

10:14 hn lyhvh `lhyk hsmym vsmy hsmym h`r& vkl-`sr-bh.

10:15 rq b`btyk xsq yhvh l`hbh `vtm vybxr bzrjm `xryhm bkm mkl- hjmym kyvm hzh.

10:16 vmltm `t jrlt lbbkm vjrpkm l` tqsv jvd.

10:17 ky yhvh `lhykm hv` `lhy h`lhym v`dny h`dnym h`l hgdl hgbr vhnvr` `sr l`-ys` pnym vl` yqx sxd.

10:18 jsh msp+ ytvm v`lmnh v`hb gr ltt lv lxm vsmlh.

10:19 v`hbtm `t-hgr ky-grym hyytm b`r& m&rym.

10:20 `t-yhvh `lhyk tyr` `tv tjbd vbv tdbq vbsmv tsbj.

10:21 hv` thltk vhv` `lhyk `sr-jsh `tk `t-hgdlt v`t-hnvr`t h`lh `sr r`v jynyk.

10:22 bsbjym nps yrdv `btyk m&rymh vjth smk yhvh `lhyk kkvkby hsmym lrb.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase