Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 24

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

24:1 ky-yqx `ys `sh vbjlh vhyh `m-l` tm&`-xn bjynyv ky-m&` bh jrvt dbr vktb lh $pr krytt vntn bydh vslxh mbytv.

24:2 vy&`h mbytv vhlkh vhyth l`ys-`xr.

24:3 vsn`h h`ys h`xrvn vktb lh $pr krytt vntn bydh vslxh mbytv `v ky ymvt h`ys h`xrvn `sr-lqxh lv l`sh.

24:4 l`-yvkl bjlh hr`svn `sr-slxh lsvb lqxth lhyvt lv l`sh `xry `sr h+m`h ky-tvjbh hv` lpny yhvh vl` tx+y` `t-h`r& `sr yhvh `lhyk ntn lk nxlh.

24:5 ky-yqx `ys `sh xdsh l` y&` b&b` vl`-yjbr jlyv lkl-dbr nqy yhyh lbytv snh `xt vsmx `t-`stv `sr-lqx.

24:6 l`-yxbl rxym vrkb ky-nps hv` xbl.

24:7 ky-ym&` `ys gnb nps m`xyv mbny ysr`l vhtjmr-bv vmkrv vmt hgnb hhv` vbjrt hrj mqrbk.

24:8 hsmr bngj-h&rjt lsmr m`d vljsvt kkl `sr-yvrv `tkm hkhnym hlvym k`sr &vytm tsmrv ljsvt.

24:9 zkvr `t `sr-jsh yhvh `lhyk lmrym bdrk b&`tkm mm&rym.

24:10 ky-tsh brjk ms`t m`vmh l`-tb` `l-bytv ljb+ jb+v.

24:11 bxv& tjmd vh`ys `sr `th nsh bv yv&y` `lyk `t-hjbv+ hxv&h.

24:12 v`m-`ys jny hv` l` tskb bjb+v.

24:13 hsb tsyb lv `t-hjbv+ kbv` hsms vskb bslmtv vbrkk vlk thyh &dqh lpny yhvh `lhyk.

24:14 l`-tjsq skyr jny v`byvn m`xyk `v mgrk `sr b`r&k bsjryk.

24:15 byvmv ttn skrv vl`-tbv` jlyv hsms ky jny hv` v`lyv hv` ns` `t-npsv vl`-yqr` jlyk `l-yhvh vhyh bk x+`.

24:16 l`-yvmtv `bvt jl-bnym vbnym l`-yvmtv jl-`bvt `ys bx+`v yvmtv.

24:17 l` t+h msp+ gr ytvm vl` txbl bgd `lmnh.

24:18 vzkrt ky jbd hyyt bm&rym vypdk yhvh `lhyk msm jl-kn `nky m&vk ljsvt `t-hdbr hzh.

24:19 ky tq&r q&yrk bsdk vskxt jmr bsdh l` tsvb lqxtv lgr lytvm vl`lmnh yhyh lmjn ybrkk yhvh `lhyk bkl mjsh ydyk.

24:20 ky txb+ zytk l` tp`r `xryk lgr lytvm vl`lmnh yhyh.

24:21 ky tb&r krmk l` tjvll `xryk lgr lytvm vl`lmnh yhyh.

24:22 vzkrt ky-jbd hyyt b`r& m&rym jl-kn `nky m&vk ljsvt `t-hdbr hzh.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase