Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 30

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

30:1 vhyh ky-yb`v jlyk kl-hdbrym h`lh hbrkh vhqllh `sr ntty lpnyk vhsbt `l-lbbk bkl-hgvym `sr hdyxk yhvh `lhyk smh.

30:2 vsbt jd-yhvh `lhyk vsmjt bqlv kkl `sr-`nky m&vk hyvm `th vbnyk bkl-lbbk vbkl-npsk.

30:3 vsb yhvh `lhyk `t-sbvtk vrxmk vsb vqb&k mkl-hjmym `sr hpy&k yhvh `lhyk smh.

30:4 `m-yhyh ndxk bq&h hsmym msm yqb&k yhvh `lhyk vmsm yqxk.

30:5 vhby`k yhvh `lhyk `l-h`r& `sr-yrsv `btyk vyrsth vhy+bk vhrbk m`btyk.

30:6 vml yhvh `lhyk `t-lbbk v`t-lbb zrjk l`hbh `t-yhvh `lhyk bkl- lbbk vbkl-npsk lmjn xyyk.

30:7 vntn yhvh `lhyk `t kl-h`lvt h`lh jl-`ybyk vjl-sn`yk `sr rdpvk.

30:8 v`th tsvb vsmjt bqvl yhvh vjsyt `t-kl-m&vtyv `sr `nky m&vk hyvm.

30:9 vhvtyrk yhvh `lhyk bkl mjsh ydk bpry b+nk vbpry bhmtk vbpry `dmtk l+bh ky ysvb yhvh lsvs jlyk l+vb k`sr-ss jl-`btyk.

30:10 ky tsmj bqvl yhvh `lhyk lsmr m&vtyv vxqtyv hktvbh b$pr htvrh hzh ky tsvb `l-yhvh `lhyk bkl-lbbk vbkl-npsk.

30:11 ky hm&vh hz`t `sr `nky m&vk hyvm l`-npl`t hv` mmk vl` rxqh hv`.

30:12 l` bsmym hv` l`mr my yjlh-lnv hsmymh vyqxh lnv vysmjnv `th vnjsnh.

30:13 vl`-mjbr lym hv` l`mr my yjbr-lnv `l-jbr hym vyqxh lnv vysmjnv `th vnjsnh.

30:14 ky-qrvb `lyk hdbr m`d bpyk vblbbk ljstv.

30:15 r`h ntty lpnyk hyvm `t-hxyym v`t-h+vb v`t-hmvt v`t-hrj.

30:16 `sr `nky m&vk hyvm l`hbh `t-yhvh `lhyk llkt bdrkyv vlsmr m&vtyv vxqtyv vmsp+yv vxyyt vrbyt vbrkk yhvh `lhyk b`r& `sr-`th b`-smh lrsth.

30:17 v`m-ypnh lbbk vl` tsmj vndxt vhstxvyt l`lhym `xrym vjbdtm.

30:18 hgdty lkm hyvm ky `bd t`bdvn l`-t`rykn ymym jl-h`dmh `sr `th jbr `t-hyrdn lbv` smh lrsth.

30:19 hjdty bkm hyvm `t-hsmym v`t-h`r& hxyym vhmvt ntty lpnyk hbrkh vhqllh vbxrt bxyym lmjn txyh `th vzrjk.

30:20 l`hbh `t-yhvh `lhyk lsmj bqlv vldbqh-bv ky hv` xyyk v`rk ymyk lsbt jl-h`dmh `sr nsbj yhvh l`btyk l`brhm ly&xq vlyjqb ltt lhm.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase