Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 25

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

25:1 ky-yhyh ryb byn `nsym vngsv `l-hmsp+ vsp+vm vh&dyqv `t-h&dyq vhrsyjv `t-hrsj.

25:2 vhyh `m-bn hkvt hrsj vhpylv hsp+ vhkhv lpnyv kdy rsjtv bm$pr.

25:3 `rbjym yknv l` y$yp pn-y$yp lhktv jl-`lh mkh rbh vnqlh `xyk ljynyk.

25:4 l`-tx$m svr bdysv.

25:5 ky-ysbv `xym yxdv vmt `xd mhm vbn `yn-lv l`-thyh `st-hmt hxv&h l`ys zr ybmh yb` jlyh vlqxh lv l`sh vybmh.

25:6 vhyh hbkvr `sr tld yqvm jl-sm `xyv hmt vl`-ymxh smv mysr`l.

25:7 v`m-l` yxp& h`ys lqxt `t-ybmtv vjlth ybmtv hsjrh `l-hzqnym v`mrh m`n ybmy lhqym l`xyv sm bysr`l l` `bh ybmy.

25:8 vqr`v-lv zqny-jyrv vdbrv `lyv vjmd v`mr l` xp&ty lqxth.

25:9 vngsh ybmtv `lyv ljyny hzqnym vxl&h njlv mjl rglv vyrqh bpnyv vjnth v`mrh kkh yjsh l`ys `sr l`-ybnh `t-byt `xyv.

25:10 vnqr` smv bysr`l byt xlv& hnjl.

25:11 ky-yn&v `nsym yxdv `ys v`xyv vqrbh `st h`xd lh&yl `t-`ysh myd mkhv vslxh ydh vhxzyqh bmbsyv.

25:12 vq&th `t-kph l` txv$ jynk.

25:13 l`-yhyh lk bky$k `bn v`bn gdvlh vq+nh.

25:14 l`-yhyh lk bbytk `yph v`yph gdvlh vq+nh.

25:15 `bn slmh v&dq yhyh-lk `yph slmh v&dq yhyh-lk lmjn y`rykv ymyk jl h`dmh `sr-yhvh `lhyk ntn lk.

25:16 ky tvjbt yhvh `lhyk kl-jsh `lh kl jsh jvl.

25:17 zkvr `t `sr-jsh lk jmlq bdrk b&`tkm mm&rym.

25:18 `sr qrk bdrk vyznb bk kl-hnxslym `xryk v`th jyp vygj vl` yr` `lhym.

25:19 vhyh bhnyx yhvh `lhyk lk mkl-`ybyk m$byb b`r& `sr yhvh-`lhyk ntn lk nxlh lrsth tmxh `t-zkr jmlq mtxt hsmym l` tskx.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase