Main Index: Hebrew Transliteration

 

Deuteronomy 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

17:1 l`-tzbx lyhvh `lhyk svr vsh `sr yhyh bv mvm kl dbr rj ky tvjbt yhvh `lhyk hv`.

17:2 ky-ym&` bqrbk b`xd sjryk `sr-yhvh `lhyk ntn lk `ys `v-`sh `sr yjsh `t-hrj bjyny yhvh-`lhyk ljbr brytv.

17:3 vylk vyjbd `lhym `xrym vystxv lhm vlsms `v lyrx `v lkl-&b` hsmym `sr l`-&vyty.

17:4 vhgd-lk vsmjt vdrst hy+b vhnh `mt nkvn hdbr njsth htvjbh hz`t bysr`l.

17:5 vhv&`t `t-h`ys hhv` `v `t-h`sh hhv` `sr jsv `t-hdbr hrj hzh `l-sjryk `t-h`ys `v `t-h`sh v$qltm b`bnym vmtv.

17:6 jl-py snym jdym `v slsh jdym yvmt hmt l` yvmt jl-py jd `xd.

17:7 yd hjdym thyh-bv br`snh lhmytv vyd kl-hjm b`xrnh vbjrt hrj mqrbk.

17:8 ky ypl` mmk dbr lmsp+ byn-dm ldm byn-dyn ldyn vbyn ngj lngj dbry rybt bsjryk vqmt vjlyt `l-hmqvm `sr ybxr yhvh `lhyk bv.

17:9 vb`t `l-hkhnym hlvym v`l-hsp+ `sr yhyh bymym hhm vdrst vhgydv lk `t dbr hmsp+.

17:10 vjsyt jl-py hdbr `sr ygydv lk mn-hmqvm hhv` `sr ybxr yhvh vsmrt ljsvt kkl `sr yvrvk.

17:11 jl-py htvrh `sr yvrvk vjl-hmsp+ `sr-y`mrv lk tjsh l` t$vr mn- hdbr `sr-ygydv lk ymyn vsm`l.

17:12 vh`ys `sr-yjsh bzdvn lblty smj `l-hkhn hjmd lsrt sm `t-yhvh `lhyk `v `l-hsp+ vmt h`ys hhv` vbjrt hrj mysr`l.

17:13 vkl-hjm ysmjv vyr`v vl` yzydvn jvd.

17:14 ky-tb` `l-h`r& `sr yhvh `lhyk ntn lk vyrsth vysbth bh v`mrt `symh jly mlk kkl-hgvym `sr $bybty.

17:15 svm tsym jlyk mlk `sr ybxr yhvh `lhyk bv mqrb `xyk tsym jlyk mlk l` tvkl ltt jlyk `ys nkry `sr l`-`xyk hv`.

17:16 rq l`-yrbh-lv $v$ym vl`-ysyb `t-hjm m&rymh lmjn hrbvt $v$ vyhvh `mr lkm l` t$pvn lsvb bdrk hzh jvd.

17:17 vl` yrbh-lv nsym vl` y$vr lbbv vk$p vzhb l` yrbh-lv m`d.

17:18 vhyh ksbtv jl k$` mmlktv vktb lv `t-msnh htvrh hz`t jl-$pr mlpny hkhnym hlvym.

17:19 vhyth jmv vqr` bv kl-ymy xyyv lmjn ylmd lyr`h `t-yhvh `lhyv lsmr `t-kl-dbry htvrh hz`t v`t-hxqym h`lh ljstm.

17:20 lblty rvm-lbbv m`xyv vlblty $vr mn-hm&vh ymyn vsm`vl lmjn y`ryk ymym jl-mmlktv hv` vbnyv bqrb ysr`l.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase