Main Index: Hebrew Transliteration

 

Proverbs 3

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

3:1 bny tvrty `l-tskx vm&vty y&r lbk.

3:2 ky `rk ymym vsnvt xyym vslvm yv$ypv lk.

3:3 x$d v`mt `l-yjzbk qsrm jl-grgrvtyk ktbm jl-lvx lbk.

3:4 vm&`-xn vskl-+vb bjyny `lhym v`dm.

3:5 b+x `l-yhvh bkl-lbk v`l-byntk `l-tsjn.

3:6 bkl-drkyk djhv vhv` yysr `rxtyk.

3:7 `l-thy xkm bjynyk yr` `t-yhvh v$vr mrj.

3:8 rp`vt thy lsrk vsqvy lj&mvtyk.

3:9 kbd `t-yhvh mhvnk vmr`syt kl-tbv`tk.

3:10 vyml`v `$myk sbj vtyrvs yqbyk ypr&v.

3:11 mv$r yhvh bny `l-tm`$ v`l-tq& btvkxtv.

3:12 ky `t `sr y`hb yhvh yvkyx vk`b `t-bn yr&h.

3:13 `sry `dm m&` xkmh v`dm ypyq tbvnh.

3:14 ky +vb $xrh m$xr-k$p vmxrv& tbv`th.

3:15 yqrh hy` mpnyym vkl-xp&yk l` ysvv-bh.

3:16 `rk ymym bymynh bsm`vlh jsr vkbvd.

3:17 drkyh drky-njm vkl-ntybvtyh slvm.

3:18 j&-xyym hy` lmxzyqym bh vtmkyh m`sr.

3:19 yhvh bxkmh y$d-`r& kvnn smym btbvnh.

3:20 bdjtv thvmvt nbqjv vsxqym yrjpv-+l.

3:21 bny `l-ylzv mjynyk n&r tsyh vmzmh.

3:22 vyhyv xyym lnpsk vxn lgrgrtyk.

3:23 `z tlk lb+x drkk vrglk l` tgvp.

3:24 `m-tskb l`-tpxd vskbt vjrbh sntk.

3:25 `l-tyr` mpxd pt`m vms`t rsjym ky tb`.

3:26 ky-yhvh yhyh bk$lk vsmr rglk mlkd.

3:27 `l-tmnj-+vb mbjlyv bhyvt l`l ydyk ljsvt.

3:28 `l-t`mr lrjyk lk vsvb vmxr `tn vys `tk.

3:29 `l-txrs jl-rjk rjh vhv`-yvsb lb+x `tk.

3:30 `l-trvb jm-`dm xnm `m-l` gmlk rjh.

3:31 `l-tqn` b`ys xm$ v`l-tbxr bkl-drkyv.

3:32 ky tvjbt yhvh nlvz v`t-ysrym $vdv.

3:33 m`rt yhvh bbyt rsj vnvh &dyqym ybrk.

3:34 `m-ll&ym hv`-yly& vljnyym ytn-xn.

3:35 kbvd xkmym ynxlv vk$ylym mrym qlvn.

 

Created with HTMLCompiler by BibleDatabase